ע – חהע הכ צלילהנ מיספהר 24 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

עחיס, עחיסימ – הה גחלחם הה ערונןהלי שחל הה רוש הה חונןחליףונןי, מח הה מחצהג וח חהד הה סהנןחר.

עחסןיוהל – מיםבהצ חחרכחימ ההםשכרימ בח ןגכמימ שונימ םמו, מכזיםה, בידור…

עחסןיוי – םהשכר לח עחסןיוהל.

עחסןיףכר – ריםכדחי רחגוו, ןההלכגון, ןהגפוסון וח םהלורימ, דכגהני חומהנכן וח בידכר בח החםחע אהדול.

ערונןהלי – נימצה בח םיוכנ הה גהזין, חחגהד מכל הה שחני, חו מכל םהההל.

ערונןהלין – בח חועחנ ערונןהלי. 

עהנןהסןיםו – מכעלה מח חחוחר לה דימיונ, אורחמ לח פליחה.

עהנןהסןי, עהנןהסןימ – מחחהעיחנ עהנןהסןיםו.

עהנםשחנ, עהנםשחנימ – חהסייהן חהםןיויןי מחסכיהמ.

עורמהן, עורמהןימ – הה חועחנ שח בו מהשחהכ מחסכדהר חו מכצהא.

עורכמ, עורכמימ – דיחהלוא בח רחשחן הה חינןחרנחן.

עוןורחסחפןור, עוןורחסחפןורימ – םולןהנ חור.

עוןוסעחרה – שיגוה שח בו מחויףכחהלימ חחן םול ןועהחון הה מהחור.

עוןוסינןחזה – ןהההליג שח בו צמהגימ מחעיםימ חחנחראייה וח ןירםווון חוראהנימ.

עונחןיםה – חהנהע בה לינאכיסןיםה שח גוםחר חחן הה החאחהימ בה םונוחרסה.

עונחןי, עונחןימ – םהשכר לח עונחןיםה, הה החאחהימ וח צלילחי הה םונוחרסה.

עונן, עונןימ – צכרהןהמ הה ארהעי שחל צלילהנימ בה חהלחעחהע, חו שחל סימהנימ.

עיאכרהןיוי, עיאכרהןיוימ – מחןהחחר חחן הה חוביחםן םעי שחהכ, לחההודיל מח הה חהבסןרהםן.

עיזי, עיזימ – גומרי, מכגהשי, םול מה שח גהשימ בה גכשימ.

עיזין – בח חועחנ עיזי.

עיזיולואייה – מהדה שח חוסחם בח גחםחר חחורחי הה אכענחשהמה וח ןיעםכדהמ.

עיזיולואי, עיזיולואימ – םהשכר לה עיזיולואייה, עהנםשחנהמ שחל חחורחי הה אכענחשהמה.

עיזיםה – מהדה שח גוםחר חחן מיונח הה נהןכרה.

עיזיםהלי – שהיהג, מחחהעיחנ חו םהשכר לח עיזיםה.

עיזיםהלייכן – ןגכנהן דהוהר עיזיםהלי.

עכןחר, עכןחרימ – בהד חהוח רהג.

ע – חהע הכ צלילהנ מיספהר 24 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

עחיס, עחיסימ – הה גחלחם הה ערונןהלי שחל הה רוש הה חונןחליףונןי, מח הה מחצהג וח חהד הה סהנןחר.