ח – חהלחע הכ צלילהנ מיספהר 1, וח הה צלילהנ שח מהןגיל חחן חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

חחר, חחרימ – חחנו נהמ, גהש וח מכדה לה מיןרהגחש סויוו.

חחרחו, חהרהוימ – הה זמהנ בח סייכמ הה ףכרחור, ליענחי הה ףכרלחיל.

חחרהני, חחרהנימ – מהלח מחרחצ, סהמ לחו וח מכדה לה מיןרהגחש סויוו.

חחרהנכן – גייכנייכן, מחרחצ, חםןיוייכן. ןגכנהן חונןחליףונן חחרהני.

חחד, חחדימ – אהז שח מיןנהדחע מח מהיימ חו נוזחל םולשחהכ רוןחחהג.

חחדחנ – שמו שחל פלהנחןהן הה אהנ שחלהנכ, מחחכדהנ.

חחדוהנס, חחדוהנסימ – הישןהפרכן, נהחהסה ןוו יוןחר, גהדשהני וח יהחיל יוןחר.

חחוחנ, חהוהנימ – גומחר מכצהם מימחנכ חהסכיימ סלהחימ.

חחוחנן, חחוחנןימ – ההפחנינא חו חהםןיויןי מחסכיהמ, מחסיבה חו מיפאהש עחסןיוי.

חחוולכשחנ – ןהההליג היןפהןגכן וח שינכי קחנחןי.

חחוולכשיוני – ההדרהאהןי, מיןיהגחס לח חו םהשכר לח חחוולכשחנ.

חחזח – שחחלה, מה הכ הה דהוהרץ

חחזור, חחזורימ – גחלחם מח שחןהג םהרםה.

חחג – שחחלה, בח חחזח חועחנ חו םיצהדץ

חחגהד – 1, הה מיספהר הה נהןכרהלי הה שהלחמ הה רישונ.

חחגכן, חחגכיון – ןיו הה ןםינכן, יחחילכן, חהמידכן וח יחגולחן ביצכחה.

חחגכןי – םהשכר לח חחגכן, הה ןוו בח יוןחר.

חחן – כחרד יהגהס, כחרד לח צייכנ מכסה יהשיר.

חחןגחמ – חחן בח אכענחשהמה שחני רהבימ.

חחןמול – הה ףכר הה םודחמ.

חחיוהר, חחיוהרימ – גחלחם בה אכענחשהמה. םוכצה שחל רחםהמון שח יוצרימ מיונח מחשכןהע לחביצכחה ןיעםכד מחסכיהמ.

חחיןהנ, חחיןהנימ – גהזהם וח יהציו.

חחםולואי, חחםולואימ – םהשכר לח חחםולואייה, לחןווהן חחגכן הה סויוה וח הה פלהנחן.

חחםולואייה – חהנהע בה בייולואייה שח חוסחם בח מיגלול שחל מהרםיוימ, ןהההליגימ, יהגהסימ וח חינןחרחהםשחנימ בחינ הה גהי וח הה צומחחהג, לח בחינ הה סויוה.

חחםספורן, חחםספורןימ – יחצכ מחמכגשהו, שמירהן םווחצ בח עורמהןימ שונימ.

חחםספלור, חחםספלורימ – להגםור מהםומ חו דהוהר שח חחנו מכםהר.

חחלח – הההחמ.

חחלחםןרונ, חחלחםןרונימ – גחלםים ןהן חהעןומי שח מחםיע חחן אהרחינ הה חהעןומ.

חחלחםןרומהאנחןי, חחלחםןרומהאנחןימ – ןועהחון שח םשכרימ בה חינןחרחהםשחנ בחינ סהדון חחלחםןרימ וח מהאנחןיחימ.

חחלחםןרוני, חחלחםןרונימ – םהשכר לח מהגשירימ, מהחהאהלימ חו סיסןחמימ שח פכןגכ בחחמצהחכן הה חחלחםןרוניםה.

חחלחםןורני, חחלחםןרוניחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ חחלםןרוניםה.

חחלחםןרוניםה – מהדה הה חוסחם בח מהחהאהלימ חחלחםןרונימ.

חחלחמחנן, חחלחמחנןימ – םול חחגהד מח יחסודון הה גומהרימ הה בסיסימ.

חחלהו – לח חחורו, לח םיוכנו, לח.

חחלהסןי, חחלהסןימ – חחעשהר לימןוחהג חוןו, לחחהגהר מחןיגה הכ גוזחר לה מהצהוו הה מחםורי.

חחלהסןיכן – חחלהסןי בח ןגכנוןהו.

חחליונ, חחליונימ – ההגי אהווהה.

חחליפסה, חחליפסון – צכרה שח דומח לח חיאכל פהרכס.

חחמחש – חחןמול בה חחרחו.

חחמצה – בה מחרםהז, נחםכדה שח נימצה בח מחרגהם שהוח מח שנחי הה םצהוון.

חחמצהחי, חחמצהחימ – הכ נימצהחה בה מחרםהז.

חחנ – לו םלכמ, לו םהיהמ, לו נימצה.

חחנהמ – החמ לו נימצהחימ.

חחנו – הכ לו נימצה.

חחני – חהני לו נימצה.

חחנחראייה, חחנחראייון – דהוהר שח מחניחה, הה יחגולחן להזכז חו לחההזיז דוהרימ חהגחרימ, לחשהנון חחן צכרהןהמ, חחן מהצהו הה צוירה וח הה ןחמפחרהןכרה שחלההחמ, חהםןיויןי נימרהצ, ןנכחהן גחלםיםימ חו חחלחםןרונימ.

חחנחנו – לו םהיהמ, גהסחר.

חחנחני – חהני גהסחר.

חחנךהנןו, חחנךהנןימ – ןועהחהן ןחוה פילחי שח מחחורחר ההראהשהן, ןהחהנכא וח פליחה, מכעלה, נחהחדהר.

חחנסעור – ההרבח חהד םחדחי שח לו ניןהנ ליספור.

חחסחנס, חחסחנסימ – הה מההכן הה בהסיסי שח מחחהעיחנ מהשחהכ חו דהוהר םולשחהכ.

חחסחנסיחי, חחסחנסיחימ – םהשכר לח חחסחנס.

חחסןחןי, חחסןחןימ – םהשכר לח חחסןחןיםה, יהעח, נהחח, אורחמ ההנהחה לה מיןבונחנ.

חחסןחןיםה, חחסןחןיםון – חהנהע שח חוסחם בח מההכן הה יועי וח חיעיכנהו.

חחסןרחךו, חחסןרחךימ – םהןהנ רוגהו, מהםומ דהם לח מהחהוהר.

חחצ, חחצימ – צחמהג אהווהה חימ ןרונםו חהוח שח מימנו צומגימ חהנהעימ וח ליעימ רהבימ, וח שורחשהו צומחחהגימ לחןוג הה םהרםה.

חחצחמ, חהצהמון – מיונח םהשח שח מחההוח חחן בהסיס הה סםכלחן.

חחצחל – נימצה בח מהםומ חהגחר מכאדהר.

חחצלהמ – חחצחל בח אכענחשהמה שלישי רהבימ.

חחצלחגחמ – חחצחל בח אכענחשהמה שחני רהבימ.

חחצבה, חחצבהחון – גחלחם חחגהד מח דחסו גחלםחי םהע הה יהד חו םהע הה רחאחל.

חחעחס, חהעהסימ – 0, םלכמ.

חחעו – בח חחיזח מהםומץ

חחעושחהכ – בח מהםומ םולשחהכ.

חחעחםןיוי, חחעחםןיוימ – מחוי לה ןוצהחה הה רהצכי, יהחיל, ןוצהחהןיחי.

חחעחםןיוייכן – הה ןגכנה שחל חחעחםןיוי.

חחעשהר – יהגול ליהייון, ייןהגחנ.

חחעשהרכן, חחעשהרכיון – דהוהר מחסכיהמ שח ניןהנ לח ךויסח מח בחינ רהבימ.

חהאהו – בח נוסהע לח  חוןו חיניהנ, כחרד מהחהוהר לח חיניהנ נוסהע.

חהאהרןהל, חהאהרןהלימ – םלי שח מחשהמחש לח םישכן חו חהציצ לח צמהגימ.

חהאהמ, חהאהמימ – מיםוח מהיימ אהדול להרוב שחל מהיימ מחןכםימ.

חהאול, חהאכלימ – שח יחש לו צכרה שחל חיאכל.

חהאכדהל, חהאכדהלימ – הה חחצבה הה םיצוני הה חהוח בח םהע הה יהד, שח מכערהד מח חהרבהחהן הה חהגחרימ.

חהר חחנ חחי, ר.נ.ח – םיצכר לה שחמ הה מהדהחי שחל גכמצה ריבונכםלחחי.

חהרבה – 4.

חהרבה דחסו – 40.

חהרבהחהן – חהרבה בח מיונח סמיגכן.

חהרביחי – חהגהרחי הה שלישי וח ליענחי הה גהמישי.

חהרביחין – חחגהד מח חהרבה גהלהםימ שהוימ, 1/4, 0.25.

חהראהז, חהראהזימ – םכעסה םהשיחהג שח מחשהמחש לח חיגסכנ.

חהראהמהנ, חהראהמהנימ – םהלור ^.

חהרהג – נהחהסה חהרוג יוןחר.

חהרוג, חהרוגימ – מחרגהם אהדול בחינ שנחי םצהוון.

חהרונ, חהרונון – רההין להרוב לח חיגסכנ באהדימ, חהויזהרחי חוענה וח מהצהחימ.

חהריזה, חהריזון – מילכי חהראהז חו מיזוהדה בח גהעהצימ.

חהריחהג, חהריגימ – לכחהג מהלבחני שח מחשהמחש לח ריצכע.

חהריןמחןיםה – הה גחלחם הה בסיסי בה מהןחמהןיםה.

חהרםחחונ, חהרםחחונימ – מיםרו גהדסחלימ שח עהנםשחנהמ הכ גילכע גומהרימ אחחוגימיחימ, בח חחזורימ שח הה םונדישחנימ בההחמ םיצוניחימ.

חהרגחחולואייה, חהרגחחולואייה – חיסכע שיגזכר וח גחםחר מימצהחימ שונימ מח הה חהוהר.

חהרכצ, חהרכצימ – חהעים ןיםשורחן.

חהד – לח צייכנ יהחהד שח חחלהו חחעשהר לחההאיחה.

חהד םו – חהד חהגשהו, חהד לח זמהנ זח.

חהדריגהלי, חהדריגהליחימ – םהשכר לח חו מחחהעיחנ חהדריגהלכן.

חהדריגהלכן – ןיגנכנ מיונימ וח סיאנונון בנייה, חומהנכן הה בנייה.

חהדהיינ – חהד םו, חהד חהגשהו.

חהדהנין, חהדהנייון – םלי מכחהרהג שח מחיכחהד לח אידכל צמהגימ.

חהדהשה, חהדהשון – זגכגין שח צכרהןו םהחכר חו םהמכר, לח ןועהחה חופןי שחל פיזכר חו מיםכד רחיונחי הה חור הה חוורימ דהרםו.

חהדיו, חהדיוימ – מיןיהגחס בח נוחהמ, נחגמהד מיןגהשחו.

חהדיוכן – היןנהההאכן בח נוחהמ.

חהדיר, חהדירימ – חהנהם מחימהדימ.

חהדינ, חהדינימ – רהג, רהאיש, חהנוא בח צכרהןו וח ןגכנוןהו.

חהדינכן – רהגכן וח נחחימכן.

חהד םו – חהד חהגשהו, חהד הה ףכר.

חהההוה – 

1. שמו שחל הה בורח הה חחגהד וח הה יהגיד הה דיוהינ, הה ניסאהו, הה ןוו, חוהחו, מחיןיו וח מחחחדוהנס.

2. רחאחש חהמום גיבהןי חוצמהןי וח מחשיגה לח חונןחליףונן חו דהוהר. 

3. רחאחש חהמום שח מחגהבחר חחן הה חונןחליףונן לח חהההוה הה דיוהינ.

חההכו, חההכוימ – שח חוההוימ חוןו.

חהוח, חהוימ – נחעהג רהב.

חהורירי, חהורירימ – מחגיל בח ןוגו חהויר.

חהוהר – הה זמהנ שח ההיה, מה שח ההיה.

חהויר – חהןמוסעחרהן פלהנחן, ןהחהרווחן אהזימ שח מהןחימימ לה נחשימה.

חהוירה – ןגכשה םולהל שחל נחחימכן.

חהוירודינהמיםה – ןנכחהן וח זרימהן הה חהויר סויו מוצהם.

חהויזהר, חהויזהרימ – פהרין, גחעחצ.

חהוםה, חהוםון – גומחר חהסכי מח אהראירימ םהןהנןהנימ.

חהוםהןי, חהוםהןיחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ חהוםה.

חהוכר – בישויל, חהל מחנהן.

חהג – כחרד היסןהיאכן.

חהגחנ – חומנהמ, נהגונ.

חהגרהחי, חהגרהחימ – מי שח גהל חהלהו חהגרהחיכן, חוסח חחן ןהעםידו בח שיםכל דהחהן, בה דחרחג הה נהגונ וח הה ןוו בחיוןחר.

חהגרהיכן – חהסייהן מהחהסח בח שיםכל דהחהן, בה דחרחג הה נהגונ וח הה ןוו בחיוןחר.

חהגהר – בח סייכמ, בח אמהר, בח חיםוון.

חהגהרחי – מיםכמ גרונולואי שחל זח חהגהר זח.

חהגהרםהג – מחחכגהר יוןחר.

חהגהז – החגזים בח יהדהו.

חהגיד, חהגידימ – חחגהד בח מההכןו וח צכרהןו.

חהגידכן – מהצהו שח בו םול הה דוהרימ זחהימ, הומואחנייכן.

חהגיזה – הה חהםןיויןי שחל חהגהז.

חהגוה – שכןהעכן יחדידכןי, גחורהןי, ההדהדי.

חהגור – צהד הה אהו.

חהגורי, חהגוריחימ – שח נימצהחה מחחהגור.

חהגלה – ןוו, מחשכבהג, מחחכלח.

חהגכז, חהגכזימ – גחלםחי הה 100, סחנןו.

חהגשהו – בח רחאה זח.

חהגשהוי – שחל זמהנ הה הווח.

חהןרהםשחנ, חהןרהםשחנימ – דהוהר חו חונןחליףונן שח מחחורחר חיניהנ חו רחאחש, שח יחש בו םחדחי לימשוג ןסכמהן לחו, מחציחהן גחנ.

חהןרהםןיוי, חהןרהםןיוימ – יחש בו חועי, גחנ וח יועי מיכגהדימ שח מחחורחרימ חיניהנ חו מחשיגה.

חהןרהםןיוייכן – םהשכר לח חהןרהםןיוי.

חהןה, חהןחמ – םינכי לח אכענחשהמה חונןחליףונן נוגהג.

חהןהר, חהןהרימ – מהםומ חיגלכס מחידה בח רחשחן הה חינןחרנחן.

חהןהע – םיסה בח חהןיעה.

חהןיד, חהןידימ – מה שח הייח מח חהגשהו וח ההלחה.

חהןידי – םהשכר לח חו מחחהעיחנ חחן הה חהןיד, צהעכי לח היןרהגחש בה חהןיד.

חהןיעה, חהןיעון – םיסכי לח דוהרימ.

חהןמוסעחרה – שיגוהן חהויר וח אהזימ שח מחםיעימ פלהנחן חו חוביחםן חהסןרונומי.

חהןכע, חהןכעימ – מחגכסח בח חהןיעה.

חהג – חחלה שח.

חהגחנ – כחרדהן חישכר.

חהגוה, חהגוון – יהגהס לחוהוי, גהוחרכן ההדהדי.

חהילהנד, חהילהנדימ – יהבהשה מכםהע מהיימ בח םול צהדהדהו.

חהםריל, חהםרילימ – גומחר סינןחןי.

חהםרילים, חהםריליםימ – פחינן סינןחןי.

חהםהדחמייה, חהםהדחמייון – מהםומ שח מחיכחהד לח לימכד וח חחדוהנסכן, פיןכחהג וח מחגםהר, בח נוסחימ שונימ, לינאכיסןיםה, מהדה, חומהנכיון, עיזיםה…

חהםורד, חהםורדימ – צחרכע שחל שהלוש צלילימ חו יוןחר שח מחנכאהנימ יהגהד.

חהםורדחחונ, חהםורדחחונימ – םלי נחאינה, מכרםהו מח מהפכחהג וח םהעןורימ.

חהםן – שחמ םולחל לח חהסייה, ביצכחה.

חהםןיוי, חהםןיוימ – מישןהןחע בח חהסייה, חוסח בח מחרחצ, הה חחנחראייה שח בה חהםןיויןי.

חהםןיוייכן – מהצהו חהםןיוי, דינהמי.

חהםןיויןי – הה חהםןיויכן שחלי.

חהםיע, חהםיעימ – חווחר בח דחרחג צדהדי חו מיסהויו.

חהםלימ – מחחהעיחנימ מחןחרחחולואימ, ןנהחחי מחזחא חהויר.

חהםלימי, חהםלימיחימ – םהשכר חו מחחהעיחנ חהםלימ.

חהםסחסורי, חהםסחסורימ – פהרין חוענה נילוח בח נוסהע לח לחוכש.

חהםסיס, חהםסיסימ – מון, והו חו םהו מחדכמח שח חהלהו סווחו דהוהר, פלהנחן, חו חהצהמ םולשחהכ.

חהםכה – חחזור מהיימ ןהן םהרםהחי.

חהםכהןיחי, חהםכהןיחימ – םהשכר חו מחחהעיחנ חהםכה.

חהםכמ, חהםכמימ – לו יהשהר.

חהםכמה, חהםכמון – םהו בח ןהרשימ ארהעי שח מחןהחחר שינכי מחסכיהמ.

חהםכסןי, חהםכסןימ – ןחדהרחי סהכנד, שמיחהןי.

חהםכסןיםה, חהםכסןיםון – חחגהד הה חהנהעימ בה עיזיםה, שח חוסחם בח גחםחר הה סהכנד, ההשפהחהן שמיחהן סהכנד בח מהםומ מחסכיהמ.

חהל – הימהצחכן שחל חהצהמ בח מהצהו חחליונ, בח יהגהס לח חהצהמ חהגחר, לחמהלה מח.

חהלחעחהע – צלילהנחי לינאכהן חהההוה הה דיוהינ.

חהלבומ, חהלבומימ – םווחצ חו סחעחר שח םולחל צילכמימ.

חהלאי, חהלאימ – צמהגימ שוגנחי מהיימ.

חהלהגסונ, חהלהגסונימ – םהו מחשכפה.

חהלןיןיכד, חהלןיןיכדימ – אווההו שחל דהוהר חו חוביחםן בח יהגהס לח פנחי הה יהמ חו הה םהרםה.

חהלאחברה – נוסח בה מהןחמהןיםה.

חהמבהן, חהמבהןיון – איאין אהדול שח מחמכםהמ בח גחדחר רהגהצה.

חהמהד – הכ היןמהםחמ חו היןיהצחו חהל רהאלהו.

חהמהר – היביחה חחן הה מהגשהוון שחלו בח כחרדימ.

חהמום, חהמוםימ – מהםומ שהםכחה בח ההרבח מח הה מישור.

חהמירחי – חהמירה בח מיונח לינאכיסןי ניסמהג.

חהמירה, חהמירון – היןבהןחחכן בח כחרדימ.

חהמידה – יחציוה חהל הה רהאלהיימ.

חהמפחר, חהמפחרימ – יחגידהן זחרחמ גהשמהלי.

חהמכד, חהמכדימ – חהצהמ חהנהגי שח ןומחג בח מישםהל וח מחשהמחש לח גיזכם.

חהנחע, חהנחעימ – הכ מיןפהצחל וח מיןגהלחם לח גהלהםימ וח םיוכנימ שונימ, מחםיע, מחאכוהנ.

חהנהד – להוהש ןהגשין.

חהנהגי – םהו הה ניצהו לה חועחם מח לחמהלה לחמהןה.

חהנהגנכ – חהני וח חוד חונןחליףונן חו חונןחליףונןימ, חהני וח חהןה, חהני וח חהןחמ.

חהנהם – אהדול בחיוןחר, מחימהד חהצכמ.

חהנהע, חהנהעימ – הה גחלחם שח צומחחהג מח הה ןרונםו שחל הה חחצ, וח חהלהו צומגימ ליעימ.

חהנוא, חהנואימ – אורחמ לח ןגכשה נחחימי, חהדינ, רהג, מחחכדהנ, מחלהןחע.

חהני – מההכן הה אכענחשהמה שחלי.

חהנימחישחנ, חהנימחישחנימ – הצהאהן צייכרימ חו צילכמימ בח רחצחע מההיר לח יחצירהן ןנכחה.

חהסה – ביצחחה דוהרמה.

חהסןרונומייה – מהדה שח חוסחם בח גחםחר הה יחםכמ.

חהסןרועיזיםה – חהנהע בח חהסןרונומייה שח חוסחם בה עיזיםה שחל הה יחםכמ.

חהסימחןרי, חהסימחןרימ – גהלהםימ בח חורהגימ חו אדהלימ שונימ.

חהסייה – מהצהו שח בו דוהרימ מיןבהצחימ, חהםןיוןי, ביצכחה, מהחהסח.

חהצהמ, חהצהמימ – םול דהוהר חו חוביחםן מכגהשי שח םהיהמ בה נהןכרה.

חהצהמ ספחיסי, חהצהמימ ספחיסיחימ – םול חהצהמ שח נימצה בה ספחיס, מהחורימ, לכמינהרימ, פלהנחןון, מחןחחורימ.

חהציצ, חהציצימ – םלי לח אידכל צמהגימ.

חהצמהחי, חהצמהחימ – הכ חוסח בח חועחנ חישי, חהסייה בח חועחנ חינדיוידכחהלי.

חהצמיחי, חהצמיחימ – שחל הה חהני, שחל חהצמו, חישי, חינדיוידכחהלי.

חהצמייכן – הה ןגכנה שח מחשהנח דוהרמה לח יהגיד וח מחםורי.

חהצכמ, חהצכמימ – אהדול בח מחיכגהד.

חהע – שח מיןםהיחמ חו מיןמהשחג םול הה זמהנ.

חהעחהע, חהעחהעימ – םחעחל דחרמה שח מחגהסח חחן הה חכר.

חהעור, חהעורימ – םהלור ^.

חהעןומ, חהעןומימ – גחלםים מיםרוסםופי בסיסי שח מימחנו מכרםהו גומחר, יחסוד גימי.

חהעים, חהעיםימ – דחרחג, מהסלכל חו נהןיו זרימהן מחידה, מהיימ, חחלחםןרונימ, חהויר, אהלחי רדיו.

חהעילכ – אהמ חימ.

חהעספור – םהמכן חו מיספהר חהדיר, ספירה שח מיןמהשחג לח חהע.

 

חו – כחרד ברחרה לח מהןהנ ךויסח בחינ שנחי חחעשהרכיון.

חוביחםן, חוביחםןימ – חהצהמ, דהוהר, גחעחצ שח גהשימ בח גכשחי הה ויףכחהלייה וח הה מישכש.

חוביחםןיוי, חוביחםןיוימ – מיןיהגחס לח דוהרימ בח חועחנ נחןרהלי.

חואחנ, חואהנימ – חהצהמ םהוחד שח מחשהמחש לח חהצירהן םלחי שהיין.

חור, חורון – זחרחמ בההיר וח בוהחם שחל גחלםיםחי עכןונימ שח מהאיחימ מח הה מהחורימ, חו מח מהםור מחלהגכןי, םמו מחנורה חו פהנהס.

חורחג, חורהגימ – מידה שחל דהוהר, מחרגהם חו זמהנ.

חוראהני, חוראהנימ – שהיהג לה גהי חו לה צומחחהג.

חורורה, חורורון – זוההר חור בח םירוהן הה םוןחוימ.

חוד – נוסהע לה םודחמ.

חודון – בח חיניהנ שחל.

חודייו – צלילהנחי שחמה.

חוהחו, חוהחוימ – הכ מהראיש חהההוה, מחשיגהן גיבה חוצמהןי לח חונןחליףונן, דהוהר חו מהםומ מחסכיהמ.

חווחר, חוורימ – גולחע מח מהםומ לח מהםומ, זמהנ שח גולחע, ניאמהר,ההיה.

חווי, חווהחימ – שח יחש לו נחעהג.

חוזחנ, חוזהנהיימ – חחיוהר הה שמיחה.

חון, חוןון – סימהנ מכסםהמ לח ההחהוהרהן מחידה. 

חוןחם, חוןהםימ – שיגפכל זחהח לה מהםור.

חוןהנכ – חחן בח אכענחשהמה רישונ רהבימ.

חוןובייוארהעייה, חוןובייוארהעייון – יחצירה שח מחןהחחר חחוחנןימ בה גהיימ שחל חונןחליףונן שח ניםןהו להרוב בח יחדחי חהצמו.

חוןובייוארהעי –  םהשכר לח חוןובייוארהעייה.

חוןגה – חחן בח אכענחשהמה שלישי.

חוןי – חחן בח אכענחשהמה רישונ.

חוןומהןי, חוןומהןימ – מחמכנה בח מהנאהנונ חהצמהחי.

חוןומחישחנ – שימכש בח חחמצהחימ ןחגנולואימ חהצמהחימ.

חולח, חולימ – להנכחה םלהפחי מהלה.

חומחד, חומדימ – יהציו חהל רהאלהו חו חהל מיונח םולשחהכ.

חומחם, חומהםימ – הה מחרגהם מח שחןהג חחליונ לח ןהגןונ.

חומחר, חומרימ – מיןבהןח חו מחביחה בח כחרדימ.

חומהנכן, חומהנכיון – שחמ םולחל לח ביןכי חחסןחןי, יחצירהןי חו סימלי, שח מיןבהסחס חהל םישהרונ וח מחיכמהנכן.

חומהנכןי, חומהנכןיחימ – םהשכר לח חו מחחהעיחנ חומהנכן.

חונחא, חונהאימ – ןגכשהן ההנהחה וח ןהחהנכא.

חונחד, חונדימ – םהשהר חו סהמ ןהגשין.

חונןחליףונן, חונןחליףונןימ – מחםונוחרסחי לינאכהן חהההוה הה דיוהינ שח הה חונןוליףונןייה שחלההחמ אהווהה בחיוןחר.

חונןחליףונןי, חונןחליףונןיחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ חונןחליףונן.

חונןוליףונןייה – םישכרחי ההוהנה, יחגולחן מהגשהוןי וח יחצירהןי אהווהה בימיכגהד, מחנהן מיסםהל אהווהה בחיוןחר.

חונלהינ – מחגכבהר לח רחשחן הה חינןחרנחן.

חוסח, חוסימ – מי שח חוסחם בח ביצכחה וח בח חהסייה.

חוצמה, חוצמון – םוחהג, גוזחם, חחנחראייה חהדיר.

חושחר – רחאחש שח מחבהןח סימגהן גהיימ, נהגהן, סיפכם, ההנהחה.

חועחם, חועהםימ – הה םהו שח נוצהר בה מיעאהש בחינ הה שהמהיימ וח הה םהרםה.

חועםי, חועםיחימ – בח םיוכנ פהרהלחלי לה חועחם, מכנהג לה רוגהו בח מחחכזהנ.

חועםייכן – בח םהו חועםי.

חועםין – בח חועחנ חועםי.

חועחנ, חועהנימ – הה דחרחג בו הה דהוהר נהחהסה חו מיןההוח, סיאנונ.

חועי – םולהל ןגכנון הה חישייכן הה חחונןחליףונןי.

חועיהני, חועיהנימ – מהןחימ לה נוההא, שהיהג לח חועי מחסכיהמ.

חועיןו – הה חועי שחלו.

חוענה, חוענון – סיאנונ לחוכש.

חי – החחהדחר חו גוסחר.

חיבכד, חיבכדימ – ןהההליג שחל שינכי חו ההןחהמה שחל דהוהר םולשחהכ לח צורחג מחסכיהמ.

חיר, חהרימ – מהםומ שח מחחכגלהס בח חונןחליףונןימ רהבימ, יישכו אהדול.

חירבכו, חירבכוימ – גיבכר שחל דוהרימ שונימ חו גומחרימ יהגהד.

חיראכנ – סידכר שחל דוהרימ חו פרהןימ שונימ.

חידחחהלי, חידחחהלימ – פחרעחםןו, מכשלהמ וח מחחכזהנ.

חידחחהלייכן – מהצהו חידחחהלי.

חידהנ, חידהנימ – ןםכעהן זמהנ אחחולואי חהרוג חימ חיעיכנ מחסכיהמ.

חידםכנ, חידםכנימ – ההןחהמהן דוהרימ לח זמהנ חהגשהוי.

חידכנ – שינכי דהוהר םולשחהכ לח מחחכדהנ יוןחר.

חיורחר – הכ היגניס חהויר.

חיורכר – ההגלהעהן חהויר.

חיוכי – שינכי דהורמה לח סהמיג, חהוח יוןחר, מח אהז לח נוזחל.

חיזוןופ, חיזוןופימ – יחסוד גימי שח מיספרו הה חהעןומי זחהח וח מיספהר הה נכןרונימ שונח חו הה מהסה שחלו שונח.

חיזומחןרי, חיזומחןרימ – שהוח בח גחלםהו.

חיזי, חיזיחימ – שח חחעשהר להחהסון חו לחההוינ בלי מהחהמהצ, פהשכן וח נוחהג.

חיזייכן – שח חחעשהר להחהסון חוןו לחלו מהחהמהצ. חיזכנ, חיזכנימ – שיוכי מישםהל מכגהשי חו מכעשהן.

חיגסכנ, חיגסכנימ – שמירהן גהעהצימ חו מחידה דיאיןהלי.

חיגפהןי, חיגפהןימ – מחחכניהנ, מחחורהו וח חוסח לחמהחהנ חהגחרימ.

חיגפהןייכן – היןחהניחנכן, מחחורהוכן וח חהסייה לחמהחהנ חהגחרימ.

חיןגכל, חיןגכלימ – ההעחהלהן מהגשחו לח נחםכדהן הה ההןגהלה.

חיןכן – ההחהוהרהן סימהנ, סימכנ בחחחמצהחכן חורון, סמהלימ חו סימהנימ מכסםהמימ.

חייכן – ההאייהן הה צלילהנימ וח הה ווםהכחלימ בה כחרד.

חייכר, חייכרימ – צייכר, רישכמ, חיצכו חו צילכמ שח מחלהוח ןחםסן. חייכרי – הה חייכר שחלי.

חייכריחי, חייכריחימ – םהשכר חו מחחהעיחנ חייכר.

חיםהר, חיםהרימ – גהשיוכן הה חיניהנ, מההכן חו יחסוד הה דהוהר.

חיםהרי, חיםהרימ – םהשכר חו מחחהעיחנ חיםהר, בסיסי, יחסודי.

חיםכילהיזחר, חיםכילהיזחר – מהגשיר חחלחםןרוני שח מחשהמחש לח חיזכנ ןחדחרחי סהכנד בח חכלפהנ ההםלהןון.

חימ – בח נוסהע לח, בח צחרכע לח, בח יהגהד, בח שיןכעייכן, בח חחמצהחכן.

חימחיל, חימחילימ – דוחהר חחלחםןרוני.

חימחק, חימחקימ – ייצכא ויףכחהלי שחל םול דהוהר דימיוני חו עיזי, גהשיוהןיחי, רהחהיוניחי חו םונסחפןכחהלי.

חימרה, חימרון – ביןכי, פיןאהמ.

חימפורן – בה מהגחשוימ, לחההחהויר םווחצ מחןוגנה חחגהד לה שחני.

חימפרומפןכ – מיונח מיכזיםהלי חימ מיונח וח חועי חילןכרי.

חימכר, חימכרימ – שחמ הה חהםןיויןי שחל הה מחםונוחרס, ההבהחה כחרדיחי.

חימכנ, חימכנימ – ןיראכל, גהזהרה חהל חהםןיויןימ םחדחי לחשהפחר חחן הה יחגולחן בח םול ןגכמ.

חינבהל, חינבהלימ – להשונ הה פהחהמונ.

חינדיוידכחהל, חינדיוידכחהלימ – םול הה ןגכנון הה יחגכדיחימ שחל חונןחליףונן חחגהד, חונןחליףונן יהגיד.

חינדיאו, חינדיאימ – םהלור ^.

חינןחארהלי, חינןחארהלימ – מחההוח גחלחכם מח הה שהלחמ.

חינןחרחהםשחנ, חינןחרחהםשחנימ – יהגהס, גיבכר וח ההשפהחה ההדהדי.

חינןחרנחן – רחשחן ןיםשורחן אלובהלי מחמכגשהו.

חינןחלחםןכחהל, חינןחלחםןכחהלימ – מי שח נחהחנה מח גהשיוה, ההוהנה וח לימכד.

חינןחלחםןכחהלייה – נחהחנה מח גהשיוה וח לימכד.

חינןחלחםןכחהליכן – יחגולחן ההוהנה, גוגמה וח גהשיוה סיגלי ןוו.

חינןימי, חינןימימ – ההראהשה שחל םירוה, חיניהנ חישי שחל חחגהד, שנחי חו מחחהן חונןחליףונןימ.

חינןימייכן – מחחהעיחנ יהגהס חינןימי.

חינןכחיןיוי, חינןכחיןיוימ – ןגכשהן יחדה פנימי.

חינןכחיןיוין – בח חועחנ חינןכחיןיוי.

חינןכחישחנ, חינןכחישחנימ – להדהחהן דוהרימ דחרחג הה גהשיוה וח הה גכשימ הה פנימיחימ.

חיניהנ, חיניהנימ – נוסח חו דהוהר שח יחש לו גהשיוכן, שח נוןנימ לו ןסכמהן לחו.

חינכא, חינכאימ – ריאכש גכשי, נחחימכן הה אכענחשהמה.

חינערהרכף – מח אהלחי הה ספחםןרכמ הה חחלחםןרומהאנחןי.

חינעורמהןיוי, חינעורמהןיוימ – מהןהנ מחידה וח נחןכנימ.

חיסכי, חיסכיימ – לחגיצה וח מחחיגה בח חהדינכן, לישה וח ליןכע הה אכענחשהמה.

חיפהרונ, חחפרונון – םלי םןיוה חהסכי מח מון ארהעין.

חיפכס, חיפכסימ – מיםכד, חיזכנ, םיונכנ מהגשיר לח נחםכדהן הה חחעחס.

חיצכו, חיצכוימ – מהןהנ צכרה, יחצירהן סיאנונ חו חיעיכנ לח דהוהר בח מחיכמהנכן, יחצירהןייכן, חכמהנכן חו חומהנכן.

חישונ, חישונימ – פחןהג חהאכול בח מחרםהז םהשןין הה חכר.

חישי, חישימ – םהשכר, מהןחימ, שהיהג חו מחייכחהד לח חינדיוידכחהל חחגהד.

חישי, חישיחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ חישי.

חישייכן, חישייכיון – חועי וח דחרחג היןנהההאכן יחגכדי שחל םול חונןחליףונן.

חיעיכנ, חיעיכנימ – םויחהן מחחהעיחנימ חו ןגכנון מחזההימ.

חכר, חכרימ – חחיוהר הה ויףכחהלייה.

חכוגחנ – כחרד שח מחםהשחר בחינ גחלםחי הה ףכמלח.

חכןופי, חכןופימ – םהשכר חו מחחהעחינ חכןופייה, םייכמ חידיחהלי.

חכןופייה – םולהל הה פחרעחםשחנ וח הה שלחמכן.

חכלןרהמהרינ, חכלןרהמהרינימ – םהלור ^.

חכלהי – ייןהגחנ שח, יהגול ליהייון שח.

חכלהמ, חכלהמון – כחרד היסןהיאכן.

חכלפהנ, חכלפהנימ – מיונח מחיכגהד לח צילכמ וח ההםלהןה.

חכמדהנ – גישכו מחשוחהר.

חכמהנ, חכמהנימ – חומהנ מחיכמהנ בח חומהנכן שימכשי מהחהסי.

חכמהנכן, חכמהנכןימ – יחצירהן חומהנכן לח שימכש מהחהסי.

חכמהנכןי, חכמהנכןיחימ – םהשכר לח חו מחחהעיחנ חכמהנכן.

חכניוחרסהלי, חכניוחרסהלימ – מחםיע ההםול, מהןחימ לח מיאוהנ רהגהו שחל דוהרימ, דהרגחי גהשיוה מחשכןהעימ.