ב – בחן הכ צלילהנ מיספהר 2 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

בח – כחרד יהגהס, בח ןוג, בחחחמצהחכן.

בחחחרחג – פהגון חו יוןחר, לו בחדייכם.

בחחחמצהחכן – חהליחדחי, בחחחזרהן, חימ הישןהןעכן שחל דוהרמה.

בחחהלפח – מח הה מחמכחהרימ, בה םונוחרסה לחלו מחידה םהןכו.

בחחיםוון – בח חועחנ שח מהמשיג חחן, חהגהרחי מישחהכ חו דהוהר מחסכיהמ.

בחרחז, ברהזימ – מיןםהנ לח פןיגהן וח סאירהן זחרחמ נוזלימ.

בחרחג, בירגהיימ – מיערהם בה רחאחל שח מחגהבחר בחינ הה יהרחג לה שכםה.

בחדיחהוהד – לחחהגהר מהחהסח.

בח דחרחג םלהל – לה רוב, בח זמהנימ םרווימ.

בחהירכן – יחש לו ןגכנה שחל בההיר.

בחגה – בח ןוג חהצמחגה.

בחן – שחמ הה הצלילהנ הה שחני בח חהלחעחהע חהההוה. צלילהנ הה מחסהמחל היסןהםלכן, היןבונחנכן וח ויףכחהלייה.

בחןחנ, בחןהנימ – הה גחלחם בח ערונן הה אכענחשהמה מיןהגהן לה גהזח.

בחןוג – כחרד יהגהס ביפנימ, בה חחמצה, בחינ לח בחינ.

בחיהגהד – בח םוכצה, בח צהוןה, חונןחליףונן חימ חונןחליףונן.

בחיוןחר – ההרבח, בח מידה שח חולח חהל םול הה שחהר.

בחינ – בה מהםומ שח מהעריד שנהי חו יוןחר, בה חחמצה.

בחנהיימ – חחמצה, בח ןוג.

בחנהןהיימ – בח מהההלהג הה זמהנ ההזח חהד הה חחוחנן הה נחםסו, בחינ שנחי חחוחנןימ.

בחשחל – מח הה סיבה שח.

בחף, בחףימ – םהלור ^.

ברחזחנן, ברחזחנןימ – בהד חהוח חהןכמ לח מהיימ.

בריזה, בריזון – מהשהו חהויר םהל וח נחחימי.

בדיגה, בדיגון – סיעכר מהצגים.

 

בה – כחרד יהגהס, בח חימ החי הה יחדיחה, ביפנימ, בח ןוג.

בהחה, בהחימ – מי שח היאיחה לח מהםומ מחסכיהמ.

בהרביצכחה – ניןהנ להחהסוןו לחההאשימו, לחיהסחמ מח הה גהשיוה לה מחציחכן הה עיזי.

בהרומחןחר, בהרומחןרימ – מהגשיר מחדידה.

בהרזחל, בהרזחלימ – מהןחגחן, יחסוד גימי מהןהגןי.

בהרכר, ברכרימ – לחויףכחהל בח דייכם מחירהבי.

בהד, בהדימ – ןחםסןיל רהג חהסכי מח סיוימ נהןכרהלימ חו סינןחןימ.

בההחמ – בח ןוגהמ.

בההיר, בחהירימ – מכחהר, מחגיל יוןחר להוהנ.

בהןגילה – םודחמ םול, דהוהר רישונ, בה ההןגהלה ליענחי ההםול.

בהי – מה שח חומרימ םהחהשחר ניערהדימ.

בהין, בהיןימ – יחגידהן חיגסכנ נחןכנימ בח ןגכמחי הה מחגשכו וח הה ןיםשורחן.

בהיין, בהןימ – מהםומ מחאכרימ.

בהםבכם, בהםבכםימ – םלי םיבכל חימ פייה חחסןרחךו.

בהםי, בםיחימ – יודחחה וח מחוינ חיניהנ חו ןגכמ םולשחהכ, מיןמהצח.

בהלחה, בהלחכ – חהםןיויןי הה בליחה שחלו חו שחלההחמ בה חהוהר, החחחויר מהזונ דחרחג הה אהרונ.

בהלהן – היןרומחמ מחחהל לה שחןהג סויוו.

בהנה – החםימ מיונח.

בהנכי, בנכיימ – חהסכי, מכםהמ, בהנכ חוןו.

בהס, בהסימ – מיןחהעיחנ בח צלילימ נחמכגימ.

בהסיס – יחסוד, הה גחלחם שח חהלהו מהשחהכ חומחד חו נישחהנ.

בורחא, ברהאימ – מהסמחר חימ גהריצימ ספירהלימ.

בוהחם, בוההםימ – חור להוהנ נוצחצ.

בוהחנ, בחהונון – הה חחצבה הה רהגהו בח םהע הה רחאחל.

בוןהני, בוןהנימ – שהיהג לח מהדה הה בוןהניםה.

בוןהניםה – מהדה שח חוסחם בח צמהגימ.

בוםחר, בםהרימ – הה זמהנ שח בחינ זריגהן הה מהחור לח בחינ גחצייו שחל הה ףכרחור.

בולחן, בולןימ – מיןרומחמ מחחהל לח פנחי הה שחןהג.

בוסחמ, בסהמימ – נוזחל נחחימי בח סחנן ניגוחהג.

בי – בח ןוגי.

ביחהבכחה – ההחהלהחהן בכחון בחחיםהר מח נוזחל רוןחחהג.

בידכר, בידכרימ – שהחהשכחה, מועהחימ, ההצהאון, סרהןימ.

ביןהנ, ביןהנימ – מיונח זמהני שח מחשהמחש לח ןהצכאה.

ביןכי, ביןכיימ – ןהההליג ההבהחהן מהגשהוון חו רחאהשון.

בייוארהעייה, בייוארהעייון – סיעכר חו ןחחכר ןםכעה בח גהיחי הה חונןחליףונן.

בייוןי, בייוןימ – םול מהרםיוחי הה גהיימ, צמהגימ, חוראהניזמימ, מיםרוגהדסחלימ וח חונןחליףונןימ.

בייולואייה – חהנהע בח מהדהחחי הה נהןכרה הה גוםחר חחן הה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי וח הה צמהגימ.

בייונד – מח חחוחר לה יהדכחה, מח חחוחר לח וח ההלחה מישהמ.

בייוסעחרה, בייוסעחרון – חחזורימ בההחמ יחש גהיימ חהל הה פלהנחן.

ביםכר, ביםכרימ – בוחו שחל חונןחליףונן לח מהםומ מחסכיהמ לח מיפאהש םולשחהכ.

בילוהד – רהם חחגהד, יהגיד.

בםיחכן – יחדיחה וח ההםהרה שחל ןגכמ יחדה םולשחהכ, היןמהצחכן.

בלוא, בלואימ – יומהנ חישי בח נוסחימ שונימ בה חינןחרנחן.

בלי – בח חחינ.

בליחה – ההגנהסהן מהזונ לה אכענחשהמה דחרחג הה אהרונ.

בליןה, בליןון – גחלחם שח מיןרומחמ מחחהל פנחי הה שחןהג.

בהלכןה, בהלכןון – חחיוהר בה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי שח מחחהבחד, מחיהצחר וח מהעריש גומהרימ.

בימה, בימון – מיונח מכאבה לח הועהחון חו נחחכמימ.

בימהחי, בימהחימ – חהגרהחי חהל ההגהנהן סחרחן חו ההצהאה מח שהלהו הה ןהסרין.

בימיכגהד – יוןחר מח םול, ההגי, בח חועחנ מכדאהש.

בימםומ – םח ןהגליע, מחמהלח מהםומ.

בינהרי – דכ נכמחרי, מחוכסהס חהל שנחי נכמחרימ.

ביניהנ, ביניהנימ – מיונח חהדריגהלי לח ייחכד מחסכיהמ.

ביסכמ – סימהן חו ההןהזהן בוסחמ.

ביסכס – מהןהנ יחסוד לח דהוהר.

ביצחחה – הכ חהסה, החוי לח מימכש בה חהוהר.

ביצכחה – מימכש, חהסייה, ההאשהמה.

ביענחי – בח נוגחגכן, זח מכל זח.

ביערהן – בימיוגהד, בח חועחנ מכדאהש.

בסיסיחי, בסיסיחימ – יחסודי, חחלחמחנןהרי, חיםהרי, שח יחש לו ןגכנהן בהסיס.

בכחה, בכחון – םהדכרין חהויר בח ןוג נוזחל, םהדכר חהורירי שחל מחי סהבונ.

חכניוחרסה


לי, חכניוחרסהלימ – מחםיע ההםול, מהןחימ לח מיאוהנ רהגהו שחל דוהרימ, דהרגחי גהשיוה מחשכןהעימ.