ך – ךי הכ צלילהנ מיספהר 23 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

ךחלו – םלי נחאינה מחיןהרי שח מחשהמחש לח צלילחי הה בהס.

ךהן, ךחןימ – םונוחרסה םהןכו מייהדי בח רחשחן הה חינןחרנחן.

ךוןחן, ךוןחןכ – ךהן בח אכענחשהמה שחני וח שלישי בה חהוהר.

ךויסח, ךויסימ – ההחהדהעה מח בחינ םהמה חחעשהרכיון.

ךי – זרימהן חחנחראייה.

ךיחה – זרימהן הה נכןריחהנןימ דחרחג הה חורחםימ, ורידימ וח נימימ בה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי.

ךכפךים, ךכפךיםימ – בליןה םהןהנ.

ךהן, ךחןימ – םונוחרסה םהןכו מייהדי בח רחשחן הה חי        נןחרנחן. ךהן, ךחןימ – םונוחרסה םהןכו מייהדי בח רחשחן הה חי        נןחרנחן.