ד – דהחהן הכ צלילהנ מיספהר 5 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

דחחה, דחחון – ההבהחהן גוגמה הה מחוכסהס חהל יחדה חישי.

דחאחמ, דאהמימ – החחחןחם מכםןהנ שחל דוהרמה.

דחרחג, דרהגימ – חחמצהחי, חחעשהרכן, הה חועחנ שח בו נהחהסימ דוהרימ, חהםןיויןי שח חוסימ םחדחי לחההאיחה לח מהםומ חו יהחהד מחסכימ.

דחרמה – ריםהמה שח חוןחע חחן הה אכענחשהמה הה גיצוני.

דחוחם, דוהםימ – גומחר דהוים שח מחגהבחר גומהרימ יהגהד.

דחי – בח מידה מחסכיהמ.

דחםור – סיאנונ םישכןי.

דחםורהןיוי – םישכןי, מחשהמחש לח נוי.

דחלחן, דלהןון – פחןהג שח מחשהמחש לח מהחהוהר.

דח נווו – שחל גהדהש, החגחל מחההןגהלה, מח גהדהש.

דחסו – 10.
דחסו וח חהרבה – 14.

דחסהן – דחסו בח מיונח סמיגכן.

דחפחנדחנןח – לחשחמ םייכמו נידרהש שח, מכןנח בח.

דחציבחל, דחציבחלימ – יחגידה שח מחשהמחש לח מחדידהן חוצמהן סהכנד.

דחעינישחנ – גהדכן שחל ןמכנה שח נוצהר בח סיסןחמ חופןי.

דרומי – נימצה בה דהרומ.

דהחהן – ההוהנה, פחרסחפשחנ, גוגמה, סחגחל, םושחר ההוגהנה.

דהבחל – םהעילכן שחל שנהי, מכרםהו מח שנחי גהלהםימ שהוימ, זחהימ חו דומימ.

דהאחש – ההולהןה שחל דהוהרמה בח חוצמהן הה צליל, םהלור, צכרה.

דהרומ – הה םיוכנ שח נימצה בח יהמינ םהחהשחר פונימ לח םיוכנ הה זריגה שחל הה מהחור.

דהרומה – לח םיוכנ דהרומ.

דהוהר, דוהרימ – חהצהמ, מהשחהכ.

דהןה – סידרהן נחןכנימ מחמכגשהוימ שח מחיהצאימ ןחםסן, וידחחו, חודייו, ןמכנה.

דהיםהנ, דהיםהנימ – מי שח חוסח בח חועחנ מחדכיהם, מחוהצחחה דוהרימ בה זמהנ שח ניםבה.

דהיםהנכן – חהסייהן דוהרימ בח מחדכיהם םעי שח הכאדחרכ.

דהם, דהםימ – חווי חחסןרחךו.

דהםים, דםיםימ – דהם בחיוןחר.

דהםכן – מידהןו שחל דהוהר דהם.

דהלןונ, דהלןונימ – מחרכבה שח שנחי צמהדחי הה צלהחון הה סמכגימ שחלו שהוימ בח חורחגהמ.

דהכנלוכד, דהכנלוכדימ – ההחהןהםהן םווחצ נחןכנימ חו ןוגנה מח הה חינןחרנחן לה מהגשחו.

דוהרמה – םול דהוהר.

דוחםכן – היצהמדכן בח רהחהיונ חו גהשיוה מחסכיהמ.

דומח – הכ םמו.

דומחינ, דומחינימ – םינכי לח חהןהר חו םןווחן בה חינןחרנחן.

דומחמ, דומחמימ – גומחר חו חהצהמ לחלו ןנכחה.

דועחנ – םיר גיצוני.

די.חחנ.חחי, דנ”ח – םיצכר לה שחמ הה מהדהחי שחל גכמצה דחחוםסיריבוניכםלחחי, םול הה מחידהחה הה קחנחןי שח נימצה בה ניכםליחהס שחל הה סחל הה חונןחליףונןי.

דיחהלוא, דיחהלואימ – םונוחרסה בחינ שנהי חו יוןחר.

דיבחל, דיבחלימ – אהליל םהןהנ שח מהגניסימ לח גור בח םיר םחדחי לחגהזחם בורחא.

דיאיןהלי, דיאיןהלימ – סיאנהלימ שחל חחגהד וח חחעחס בה חחלחםןרוניםה וח הה מיגשוו.

דיו – נוזחל בח םהלורימ שונימ שח מחיכחהד לח םןיוה חו ההדפהסה.

דיוהינ – שחמ ןוחהר שח מחןהחחר חחן ןגכנוןהו שחל ‘חהההוה’, הה בורח הה ניסאהו, הה ןוו, חוהחו, מחיןיו וח מחחדוהנס, שח לינאכהןו יוצחר חחן הה חהההוה הה ןההור בח יוןחר, ןכו, פחרעחםשחנ וח ההרמונייה.

דיויניןי – םול מה שח מחחהעיחנ חחן הה דיוהינ, םהשכר לה דיוהינ.

דיוםהנ, דיוםהנון – םול יחצכא חומהנכןי שחל הה פהנימ הה חונןחליףונןימ.

דייכם, דייכםימ – מחדידהן םול דהוהר וח זמהנ בח חיגכן מחרהבי.

דילכא, דילכאימ – היןםהדמכן בח םעיצה מח רחאחל לח רחאחל.

דילכל, דילכלימ – ןוסחעחן נוזלימ.

דימיונ, דימיונון – רהחהיונון, גהשיוה יחצירהןי, יחצירהן דימכיימ גהדשהנימ בה מוחהג, מחציחכן גהשיוהןי פנימי.

דימיוני, דימיונימ – םהשכר וח מחחהעיחנ דימיונ.

דימכי, דימכיימ – חחמצהחי סיערכןי.

דינהמי, דינהמימ – מישןהנח, חהםןיוי, שח יחש בו ןנכחה.

דינהמיםה, דינמיםון – ןהההליג שחל שינכי, ןנכחה, חהםןיויןי.

דיסי – חהגהרחי הה ןשיחי וח ליפנחי הה דחסו וח חחגהד.

דיסין – חחגהד מח דחסו גהלהםימ שהוימ, 1/10, 0.1.

דיסם, דיסםימ – גחעחצ בח צכרהן חיאכל דכ מחימהד.

דמכי, דמכיימ – דומח לח.

דמכי, דמכיימ – דומח לח.

דכ – ןגילי שח מחיהצחא שנהי.

דכחו – מיספהר שהלחמ שח מיןגהלחם בח שנהי לחלו שחחחרין, מכרםהו מח שנהי.

דכחהןונ – שנחי אוהנחי םהלורימ.

דכחחן – נחאינה חו שירה מחשכןהע לח שנחי זהמהרימ חו נהאהנימ.

דכאמה, דכאמהחון – דהוהר חו דוהרימ מחסכיהמימ שח מחיהצאימ חו מהמגישימ דהוהר חהגחר.

דכד, דכדימ – םלי םיבולחן אהדול לח חיגסכנ נוזלימ.

דכוחן, דכוחןימ – שחמ םולחל לח מה שח פורסימ חהל הה נכמונ, םהרין, סהדינ, סמיגה, ציפין.

דכסיןרי, דכסיןרימ – שנחי םיוכנימ.