א – אהל הכ צלילהנ מיספהר 3 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

אחחח, אחחימ – ליהייון מחרכצח חו לחההראיש ןגכשהן סיפכם מח החיסחא חישי חו שחל מישחהכ חהגחר.

אחחו – ןגילי שח םהשכר לה פלהנחן וח לח םהרםה.

אחחוארהעייה – מהדה שח גוםחר חחן ןחחכר פנחי הה פלהנחן.

אחחוארהעי – םהשכר לח אחחוארהעייה.

אחחומחןרייה – חהנהע בח מהןחמהןיםה שח חוסחם בח צכרון וח מיונימ.

אחחומחןרי – םהשכר לח אחחומחןרייה.

אחחולואייה – מהדה שח חוסחם בח גחםחר הה פלהנחן וח מהרםיוהו, מיונח הה םהרםה.

אחחולואי – םהשכר לח אחחולואייה.

אחחוסעחרה – הה גחלחם הה מכצהם שחל הה פלהנחן, הה םהרםה, הה סלהחימ.

אחחועיזיםה – חהנהע בח אחחולואייה שח חוסחם בה עיזיםה שחל הה פלהנחן וח הה חהןמוסעחרה שחלו.

אחחועיזי – םהשכר לח אחחועיזיםה.

אחרחו, אהרוהיימ – םיסכי לחוכש לה רחאחל.

אחוחס, אוהסימ – גומחר חהוםהןי מינחרהלי להוהנ שח מיןםהשח בח מהאה שחל מהיימ.

אחשחר, אשהרימ – מיןםהנ שח מחחהעשחר אישה בחינ שנחי מחםומון שח חחינ בחינחהחמ מהחהוהר.

ארהויןי – םוחהג מחשיגה.

ארהויןחישחנ – הה ןהההליג שחל םוחהג הה מחשיגה.

ארהמ, ארהמימ – יחגידהן מישםהל, מילי הה םילוארהמ, 1/1000 הה םילוארהמ.

ארהע, ארהעימ – ןהרשימ שח מחיהצחא נחןכנימ וח מיספהרימ, חהםכמה.

ארהעי – שחל הה ארהעיםה, שהיהג לה ארהעיםה, םהשכר וח מחחהעיחנ ארהעיםה.

ארהעיםה – חומהנכן הה סירןכן וח הה חיצכו הה גהזכןי.

ארכפ – בה מהגשחו, גיבכר שחל וחםןורימ, חימחקימ וח ןכםסןימ יהגהד.

אהרונ, ארונון – הה חחיוהר הה פנימי שחל הה צהוהר.

אהחהוה – ןגכשהן ההנהחה, סיפכם מח החסחאימ ןווימ.

אהבה, אהבון – חחזור סחחהר דהם וח צהעכע שח נימצה מחחהל הה חכר.

אהא, אהאון – מיגסח חחלייונ בח מיונח.

אהאונ, אהאונימ – אהא םהןהנ.

אהדחל – מיןרהבח בח םהמכןו, רוגוו, אווהו.

אהדול, אדולימ – רהב בח מידה חו בח מיספהר.

אהדהל – נהחהסה אהדול יוןחר.

אהו, אהוימ – הה גחלחם הה חהגורי שחל הה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי, שח בו חווחר חהמכד הה שידרה.

אהווהה, אווהימ – שח חורגו םלהפי מהלה רהב, אווההו ניםהר.

אהוהנ, אוהנימ – שוני םהל בחינ דוהרימ, םול חחגהד מח הה שינכיימ בחינ הה םהלורימ חו הה צלילימ.

אהונכני, אהונכנימ – שח יחש בו אוהנחי םהלורימ חו צלילימ שונימ.

אהונכניכן – ריבכי אוהנחי םהלורימ חו צלילימ וח אוהנחי אוהנימ חו צלילחי, צלילימ.

אהז, אהזימ – גומחר שח הה מכלחםכלון שחלו רחגוםימ זח מח זח, גומחר שח מיןפהשחן בה מחרגהו.

אהזהר – גהןהג בח מיספהרהיימ.

אהל, אהלימ – ןנכחה סהיםחליחי בה מחרגהו, זחרחמ שח מהאיחה וח גולחע.

אהלחי ןחדחר – ןהדירכן הה אהלימ בח יחגידהן זמהנ מכאדהר.

אהלחרייה, אהלחריון – חכלהמ חו מיונח לח ההצהאהן יחצירון חומהנכן.

אהלאהל, אהלאהלימ – גישכם חהאול שח מיסןווחו.

אהלהםסייה, אהלהםסייון – חוסחע מהחורימ חהצכמ שח נימצהחימ בח סהיםחל שחל ארהויןחישחנ מחשכןהע חחגהד.

אהלהםסי, אהלהםסיחימ – םהשכר לח אהלהםסייה.

אהלי, אהליחימ – שח יחש בו אהלימ, םהשכר וח מחחהעיחנ אהלימ.

אהליל, אלילימ – םח צינור מחחכאהל סהויו חהצמו חהסכי מח גומהרימ שונימ.

אהלכי, אלכיימ – שח מחויףכחהלימ חוןו.

אהמ – בח נוסהע.

אהמיש, אמישימ – חחעשהר לחשהנוןו, מיסןהאחל לח שינכיימ.

אהנ, אהנימ – מהםומ בו צומגימ חחצימ וח צמהגימ.

אודחל, אדהלימ – מידה שחל מהשחהכ.

אווה, אוההימ – מידה מח הה םהרםה םלהפחי מהלה.

אולחש, אולשימ – נה בח אלישה.

אונדולה, אונדולון – סירה חהרוג וח חחסןרחךו.

אזירה, אזירון – גיןכג חימ מיספהרהיימ.

איאין, איאייון – םחחהרה רהגהו.

איד, אידימ – מחיןהר שח מחגהבחר בחינ הה שריר לה חחצחמ.

איוחה, אוהחון – ההר םהןהנ.

איוחול, איוחולימ – גחלחם חהרוג וח חחסןרחךו בה צחמהג שח חהלהו צומגימ ליעימ.

איזכמ, איזכמימ – גיןכג חהנהעימ לח ההאבהרהן הה צמיגה.

איוכנ, איוכנימ – חהסייהן שינכיימ בח צכרה חו ןוגחנ, הוסהעהן אוהנחי םהלורימ חו צלילימ.

איןהרה, איןהרון – םלי נחאינה, לה רוב חימ שחש מחיןהרימ.

אילכי, אילכיימ – ןהאלין שחל מהשחהכ גהדהש.

אילכע, אילכעימ – פיסכל בח שייכע, גהריןה.

אינה, אינון – אהנ םהןהנ.

אינכנ – ןיפכחהג הה צמהגימ.

אישה, אישון – מהחהוהר חו דחרחג לחההאיחה לח מהםומ מחסכיהמ.

אלובהלי, אלובהלימ – מיןיהגחס לח םול הה פלהנחן, םולחל, מחםיע.

אלילי, אליליחימ – םהשכר לח אהליל, בח צכרהן אהליל, דמכי אהליל.

אלישה, אלישון – ןנכחהן שיוכי מישםהל חהל אהלשהנ.

אמישכן – יחגולחן היסןהאלכן לח שינכיימ.

אכמי, אכמייון – גומחר חחלהסןי וח צמיאי, שח מחשהמחש לח הידכם וח ההצמהדה.

אכענחשהמה, אכענחשהמון – הה מיונח הה עיזי וח הה נחשהמהןי שחל הה חונןחליףונן שח ןהמיד גהי וח מחגכבהר םח חחגהד. הה כחרד מכרםהו מח שנחי גהלהםימ, אכע וח נחשהמה. הה אכע הכ הה מיונח הה עיזי וח הה נחשהמה מוסיע חחן םול ןועהחון הה גהיכן.

אכענחשהמהןו – הה אכענחשהמה שחלו.

אכעייה, אכעייון – גכלצה לחלו שהרוכלימ וח צהוהרונ.