ק – קחנ הכ צלילהנ מיספהר 22 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

קחן – זחרחמ שחל גחלםיםימ חו חחנחראייה מההיר בח יוןחר.

קחל – גומחר סהמיג, גהלהם וח שהמנכני.

קחנ, קחנימ – גומחר שח מחגיל חחן םוד מיונח הה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי, מכרםהו מח דנ”ח וח גחלבונ, וח נימצה בה םרומוזומימ שח בח ניכםליחהס הה סחל.

קחנ הומחחוןי – בה בייולואייה הה חחוולכשיוני, חחלח החמ םוכצהן הה קחנימ שח מהסדירימ חחן ןוגנין מיונח הה אכענחשהמה וח מיםכמהמ שחל הה חחיוהרימ הה שונימ.

קחנומ – מיםלול הה קחנימ.

קחנחןי – םהשכר לה קחנחןיםה.

קחנחןיםה – מהדה שח חוסחם בה קחנימ.

קהז – ףהנחר מכזיםהלי.

קו – מהסמחר חימ גהריצימ ספירהלימ.

קי – בח ןוגי

קיאה – 1,000,000,000

קיאהבהין – מידה שחל םיבולחן חיגסונ וח ההחהוהרהן נחןכנימ מחמכגשהוימ, שח שהוימ לח 3 1,000 בהיןימ בה סיסןחמ הה דחסימהלי וח 1,024 3 בה סיסןחמ הה בינהרי. 

קכ-

קיאהבהין מידה שחל םיבולחן חיגסונ וח ההחהוהרהן נחןכנימ מחמכגשהוימ, שח שהוימ לח