ר


א


ב


ח


ז


ו


ה


ד


ם


י


ן


ג


ס


נ


מ


ל


כ


ש


צ


פ


ע


ך


ק


ף


ז


ו


ה


ד


ר


א


ב


ח


ס


נ


מ


ל


ם


י


ן


ג


ע


ך


ק


ף


כ


ש


צ


פ

ג – גהי הכ צלילהנ מיספהר 9 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

גחרחס, גהרהסימ – גומחר םחרהמי, לחחהגהר שח יכבהש מחשהמחש לח יחצכר םחלימ, םהדימ וח םהדומח.

גחדחר, גהדהרימ – ספחיס מחםכרח חימ גהלונ וח דחלחן, בח ןוג מיונח אהדול יוןחר.

גחדוה, גחדוון – ההראהשהן נחחימכן גהוחרין.

גחדוהן – גחדוה בח סמיגכן יהגיד.

גחורה, גהוהרון – םוכצהן חונןחליףונןימ שח חוסםימ בח חהםןיוןי םוכצהןי ההדהדי מחשכןהע.

גחורכןי, גחורכןיחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ גחורה, הכ מישןהלחו בה גחורה.

גחג, גחגימ – הה דועחנ הה חחליונ בחןוג הה פח מחחהל הה להשונ.

גחםחר, גהםהרימ – שיןהן לחמידה דחרחג הה מחגםהר.

גחלחם, גהלהםימ – רחגיו חו פהרין מיןוג הה מיגלול.

גחלםים, גחלםיםימ – גחלחם םהןהנ שח מהרםיו חחן הה חהעןומ.

גחמחד – גחנ, נוחהמ, יועי, נוי.

גחמהר – הה גומחר מימחנו יוצרימ םלחי םחרהמיםה.

גחנ – ןגכנה נהחימי, יועי גהויוי, נוי ונוחהמ.

גחצי, גהצהחימ – חחגהד מח שנחי גהלהםימ שהוימ. 1/2, 0.5.

גחעחצ, גהעהצימ – חהצהמ, פהרין.

גהריזה, גהריזון – ןחגניםה שירי שח מחוכסהס חהל כחרדימ בח סייכמ הה ףכמלח שח מיסןימימ בח חוןהמ צלילימ.

גהריצ, גהריצימ – גהןהג חהרוג וח חחסןרחךו בח מישןהג.

גהריצכן – חהסייה בח מחרחצ.

גהרכז, גהרכזימ – צליל זחהח חו דומח בה ההוהרון הה חהגרונימ שחל שכרון הה שיר.

גהרכצ, גהרכצימ – הכ חוסח בח מחרחצ.

גהדהש, גהדהשימ – נהחהסה, נוצהר חו נימסהר לה חהגהרונה, שח לו ההיה םודחמ, לו יהשהנ.

גהדשהני, גהדשהנימ – יחש בו ההמצהחון וח גידכשימ.

גהדסחל, גהדסחלימ – סחל חחגהד יהגיד.

גהדסיןרי, גהדסיןריחימ – םיוכנ חחגהד.

גהוחר, גהוחרימ – חונןחליףונן בח םחשחר םהרוו, יהדיד ןוו.

גהוחרכן, גהוחרכיון – יחדידכן חהמום וח םהרוו בחינ חונןחליףונןימ.

גהוה – הכ היןנהסה בה חהוהר בח דהוהר שח הישפיחה חהלהו.

גהוהיה, גהוהיון – היןרהשמכן מח ניסהיונ גהיימ, ההרפהןםהני חו מחרהאחש.

גהוהיהןי גהוהיהןיחימ – םהשכר לח גהוהיה, ניסהיונ גהיימ מחרהאחש, מחההנח.

גהויו, גהויוימ – נחחימי וח נחגמהד.

גהוילה, גהוילון – םכעסה חו מהחהןהעה שח מחגיל גהעהצימ בח ןוגו.

גהזהר – הכ היאיחה לח מהםומ שח בו שההה בה חהוהר.

גהזהרה – ההאהחה לח מהםומ הה יחציחה, לחההאיחה לח מהםומ הה םודחמ.

גהזהם, גהזהםימ – יחש לו םוחהג עיזי וח חוצמה רהב.

גהזכן, גהזכיון – מהרחח חו צכרה גיצוני.

גהזכןי, גהזכןיחימ – שחל גהזכן, םהשכר לח מהרחח חו צכרה גיצוני.

גהגהמ, גהגהמימ – יחגולחן סיגלי מחפכןהג, יחדה רהב.

גהי, גהיימ – םהיהמ, פחרסחפן וח נושחמ בח אכענחשהמה.

גהיחי – גהי בח מיונח לינאכיסןי ניסמהג רהבימ.

גהימהנ – יחסוד גימי, אהז נהןכרהלי נחןכל סחנן חו םהלור, סימלו בה ןהולה הה מהגזורי ג, מיספהרו הה חהעןומי 8.

גהישהנ, גהישהנימ – מהגשיר גהשמהלי רהאיש לח חור, ןחמפחרהןכרה.

גהםלהחכן – םול מה שח םהשכר בח אידכל צמהגימ.

גהל, גהלימ – מיןרהגחש בח זמהנ מחסכיהמ.

גהלהם, גהלהםימ – יהשהר, חחינ בו גיספכס חו בליןון.

גהלומ, גהלומון – גהוהיהן ויףכחלייה וח מחציחכן מחדכמח שח גווימ בח מהההלהג הה נכמה.

גהלונ, גהלונון – פחןהג בח םיר חו מיונח.

גהליל, גהלילימ – םלי נחאינה, מח םלחי הה נחשיעה.

גהלכםה, גהלכםון – ההערהדה לח גהלהםימ.

גהמ, גהמימ – ןחמפחרהןכרה אהווהה.

גהמחש – 5.

גהמחשהן – גהמחש בח מיונח סמיגכן.

גהמישי – חהגרחי הה חהרביחי וח ליענחי הה שישי.

גהמישין – חחגהד מח גהמחש גהלהםימ שהווימ, 1/5, 0.2.

גהמימי, גהמימימ – ןחמפחרהןכרה שחל גומ נחחימי, נוןחנ ההראהשה נחחימי וח ןוו.

גהמכד, גהמכדימ – נחגמהד בח יוןחר, גינהני.

גהצה – ההלהג מח צהד לח צהד.

גהצהצ, גהצהצימ – חהוהנימ םןהנימ שח מחשהמשימ לח ריצכע וח בנייה.

גהצוצרה, גהצוצרון – םלי נחאינה, מח םלחי הה נחשיעה.

גהצכו, גהצכוימ – גהעכר בח סחלה חו גומחר םהשח.

גהצכבה, גהצכבון – מיןםהנ מחיהצחו.

גהצכי, גהצכיימ – מחגכלהם לח שנחי גהלהםימ.

גהצייה, גהצייון – מהחהוהר מח צהד חחגהד לה צהד הה שחני.

גהש, גהשימ – גווח ןגכשה בח גכשהו.

גהשיו, גהשיוימ – ניןהנ לח גישכו.

גהשיוה – הה חהםןיויןי שחל מי שח גושחו, חהםןיויןי סיגלי.

גהשיוהןו – הה גהשיוה שחלו.

גהעיעה, גהעיעון – יחש בו ההןחהמה מחדכיהם.

גור, גורימ – פחןהג בח מישןהג םולשחהכ.

גוד, גודימ – הה גחלחם הה גהד הה דוםחר שחל גחעחצ םולשחהכ.

גווח, גווימ – מיןנהסח בח גהוהיה.

גוזחר, גוזרימ – הכ היאיחה לה מהםומ מימנו יהצה.

גוגמה, גוגמון – םול ןגכמחי הה יחדה, םולחל חחן הה יחגולחן להגשוו בח היאהיונ, הה יחדה שח היצןהבחר, דהחהן, ןוכנה וח מכמגייכן.

גוםחר, גוםרימ – חוסחם בח מחגםהר.

גומחר, גומהרימ – הה יחסוד מחהחמ חהסכיימ םול הה חהצהמימ.

גושחו, גושוימ – הכ חוסחם בח גהשיוה, מהעחיל חחן סיגלו.

גוסחע, גוסעימ – מחסיר חחן הה םיסכי םחדחי לחויףכחהל דהוהרמה.

גוע, גועימ – הה חחזור שח בחינ הה יהמ לה יהבהשה.

גועחנ, גועהנימ – םהמכן שח ניןהנ לחההגהזים בח םהע הה יהד.

גיבה – רחאחש שחל נחחימכן, יחדידכן.

גיבהןי, גיבהןיחימ – םהשכר חו מחחהעיחנ גיבה.

גיבכם, גיבכםימ – מחגוה עיזי בחינ שנחי חונןחליףונןימ, חהגיזה בחינ הה זרוחון םחדחי לחההמגיש חהההוה חו גיבה.

גיבכר, גיבכרימ – חיגכד, םישכר, יחצירהן שהלחמ מח גהלהםימ.

גיבכרי, גיבכריחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ גיבכר חו םישכר.

גידכש, גידכשימ – םול מה שח הכמצה, חיניהנ שח לו ההיה יהדכחה םודחמ.

גיזכם, גיזכםימ – יהציו יוןחר, ביסכס, חיאכנ.

גייכג, גייכגימ – ההבהחהן פהנימ שח מחביחה חושחר וח סימגה.

גימייה – חהנהע בח מהדהחי הה נהןכרה שח חוסחם בח החרםחו הה גומחר, מיונחןו וח ןגכנהןו וח הה שינכיימ שח גהלימ בו בה חינןחרחהםשחנ חימ גומחר חו חחנחראייה חהגחר.

גימיםהל, גימיםהלימ – ןירםווחן שחל גומהרימ שח מכעהםימ בח ןהההליג גימיםהלי.

גימיםהלי – גומחר שח מיונחןו הה גימיםהלי מכאדהר.

גינהני, גינהנימ – נחגמהד שח יחש בו גחנ.

גיספכס, גיספכסימ – בליןון וח גהריצימ חהל אהבחי מישןהג, לו גהלהם.

גיצוני, גיצונימ – נימצה בה גכצ.

גישכם, גישכםימ – מיסאחרחן חהאול, ההםהעה בח חיאכל.

גכא, גכאימ – םוכצהן חונןחליףונןימ שח יחש לההחמ חיניהנ חו חיסכם מחשכןהע, שיחכר, לחמידה.

גכן, גכןימ – סיו דהם.

גכלצה, גכלצון – לחוכש גחלחם חחליונ.

גכלייה, גכלייון – חחגהד מח חהצהמון חהמכד הה שידרה הה ןהבהחהןיחימ.

גכמ – םהלור ^.

גכצ – חחזור פהןכחהג לה סויוה, שח לו נימצה בח ןוג שחל מיונח חו מיןגהמ.

גכש, גכשימ – הה יחגולחן לחההראיש וח לח פחרסחפן אירכיימ גיצוניחימ.

גכשהו – הה גכשימ שחלו.

ג – גהי הכ צלילהנ מיספהר 9 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

גחרחס, גהרהסימ – גומחר םחרהמי, לחחהגהר שח יכבהש מחשהמחש לח יחצכר םחלימ, םהדימ וח םהדומח.

גחדחר, גהדהרימ – ספחיס מחםכרח חימ גהלונ וח דחלחן, בח ןוג מיונח אהדול יוןחר.

גחדוה, גחדוון – ההראהשהן נחחימכן גהוחרין.

גחדוהן – גחדוה בח סמיגכן יהגיד.

גחורה, גהוהרון – םוכצהן חונןחליףונןימ שח חוסםימ בח חהםןיוןי םוכצהןי ההדהדי מחשכןהע.

גחורכןי, גחורכןיחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ גחורה, הכ מישןהלחו בה גחורה.

גחג, גחגימ – הה דועחנ הה חחליונ בחןוג הה פח מחחהל הה להשונ.

גחםחר, גהםהרימ – שיןהן לחמידה דחרחג הה מחגםהר.

גחלחם, גהלהםימ – רחגיו חו פהרין מיןוג הה מיגלול.

גחלםים, גחלםיםימ – גחלחם םהןהנ שח מהרםיו חחן הה חהעןומ.

גחמחד – גחנ, נוחהמ, יועי, נוי.

גחמהר – הה גומחר מימחנו יוצרימ םלחי םחרהמיםה.

גחנ – ןגכנה נהחימי, יועי גהויוי, נוי ונוחהמ.

גחצי, גהצהחימ – חחגהד מח שנחי גהלהםימ שהוימ. 1/2, 0.5.

גחעחצ, גהעהצימ – חהצהמ, פהרין.

גהריזה, גהריזון – ןחגניםה שירי שח מחוכסהס חהל כחרדימ בח סייכמ הה ףכמלח שח מיסןימימ בח חוןהמ צלילימ.

גהריצ, גהריצימ – גהןהג חהרוג וח חחסןרחךו בח מישןהג.

גהריצכן – חהסייה בח מחרחצ.

גהרכז, גהרכזימ – צליל זחהח חו דומח בה ההוהרון הה חהגרונימ שחל שכרון הה שיר.

גהרכצ, גהרכצימ – הכ חוסח בח מחרחצ.

גהדהש, גהדהשימ – נהחהסה, נוצהר חו נימסהר לה חהגהרונה, שח לו ההיה םודחמ, לו יהשהנ.

גהדשהני, גהדשהנימ – יחש בו ההמצהחון וח גידכשימ.

גהדסחל, גהדסחלימ – סחל חחגהד יהגיד.

גהדסיןרי, גהדסיןריחימ – םיוכנ חחגהד.

גהוחר, גהוחרימ – חונןחליףונן בח םחשחר םהרוו, יהדיד ןוו.

גהוחרכן, גהוחרכיון – יחדידכן חהמום וח םהרוו בחינ חונןחליףונןימ.

גהוה – הכ היןנהסה בה חהוהר בח דהוהר שח הישפיחה חהלהו.

גהוהיה, גהוהיון – היןרהשמכן מח ניסהיונ גהיימ, ההרפהןםהני חו מחרהאחש.

גהוהיהןי גהוהיהןיחימ – םהשכר לח גהוהיה, ניסהיונ גהיימ מחרהאחש, מחההנח.

גהויו, גהויוימ – נחחימי וח נחגמהד.

גהוילה, גהוילון – םכעסה חו מהחהןהעה שח מחגיל גהעהצימ בח ןוגו.

גהזהר – הכ היאיחה לח מהםומ שח בו שההה בה חהוהר.

גהזהרה – ההאהחה לח מהםומ הה יחציחה, לחההאיחה לח מהםומ הה םודחמ.

גהזהם, גהזהםימ – יחש לו םוחהג עיזי וח חוצמה רהב.

גהזכן, גהזכיון – מהרחח חו צכרה גיצוני.

גהזכןי, גהזכןיחימ – שחל גהזכן, םהשכר לח מהרחח חו צכרה גיצוני.

גהגהמ, גהגהמימ – יחגולחן סיגלי מחפכןהג, יחדה רהב.

גהי, גהיימ – םהיהמ, פחרסחפן וח נושחמ בח אכענחשהמה.

גהיחי – גהי בח מיונח לינאכיסןי ניסמהג רהבימ.

גהימהנ – יחסוד גימי, אהז נהןכרהלי נחןכל סחנן חו םהלור, סימלו בה ןהולה הה מהגזורי ג, מיספהרו הה חהעןומי 8.

גהישהנ, גהישהנימ – מהגשיר גהשמהלי רהאיש לח חור, ןחמפחרהןכרה.

גהםלהחכן – םול מה שח םהשכר בח אידכל צמהגימ.

גהל, גהלימ – מיןרהגחש בח זמהנ מחסכיהמ.

גהלהם, גהלהםימ – יהשהר, חחינ בו גיספכס חו בליןון.

גהלומ, גהלומון – גהוהיהן ויףכחלייה וח מחציחכן מחדכמח שח גווימ בח מהההלהג הה נכמה.

גהלונ, גהלונון – פחןהג בח םיר חו מיונח.

גהליל, גהלילימ – םלי נחאינה, מח םלחי הה נחשיעה.

גהלכםה, גהלכםון – ההערהדה לח גהלהםימ.

גהמ, גהמימ – ןחמפחרהןכרה אהווהה.

גהמחש – 5.

גהמחשהן – גהמחש בח מיונח סמיגכן.

גהמישי – חהגרחי הה חהרביחי וח ליענחי הה שישי.

גהמישין – חחגהד מח גהמחש גהלהםימ שהווימ, 1/5, 0.2.

גהמימי, גהמימימ – ןחמפחרהןכרה שחל גומ נחחימי, נוןחנ ההראהשה נחחימי וח ןוו.

גהמכד, גהמכדימ – נחגמהד בח יוןחר, גינהני.

גהצה – ההלהג מח צהד לח צהד.

גהצהצ, גהצהצימ – חהוהנימ םןהנימ שח מחשהמשימ לח ריצכע וח בנייה.

גהצוצרה, גהצוצרון – םלי נחאינה, מח םלחי הה נחשיעה.

גהצכו, גהצכוימ – גהעכר בח סחלה חו גומחר םהשח.

גהצכבה, גהצכבון – מיןםהנ מחיהצחו.

גהצכי, גהצכיימ – מחגכלהם לח שנחי גהלהםימ.

גהצייה, גהצייון – מהחהוהר מח צהד חחגהד לה צהד הה שחני.

גהש, גהשימ – גווח ןגכשה בח גכשהו.

גהשיו, גהשיוימ – ניןהנ לח גישכו.

גהשיוה – הה חהםןיויןי שחל מי שח גושחו, חהםןיויןי סיגלי.

גהשיוהןו – הה גהשיוה שחלו.

גהעיעה, גהעיעון – יחש בו ההןחהמה מחדכיהם.

גור, גורימ – פחןהג בח מישןהג םולשחהכ.

גוד, גודימ – הה גחלחם הה גהד הה דוםחר שחל גחעחצ םולשחהכ.

גווח, גווימ – מיןנהסח בח גהוהיה.

גוזחר, גוזרימ – הכ היאיחה לה מהםומ מימנו יהצה.

גוגמה, גוגמון – םול ןגכמחי הה יחדה, םולחל חחן הה יחגולחן להגשוו בח היאהיונ, הה יחדה שח היצןהבחר, דהחהן, ןוכנה וח מכמגייכן.

גוםחר, גוםרימ – חוסחם בח מחגםהר.

גומחר, גומהרימ – הה יחסוד מחהחמ חהסכיימ םול הה חהצהמימ.

גושחו, גושוימ – הכ חוסחם בח גהשיוה, מהעחיל חחן סיגלו.

גוסחע, גוסעימ – מחסיר חחן הה םיסכי םחדחי לחויףכחהל דהוהרמה.

גוע, גועימ – הה חחזור שח בחינ הה יהמ לה יהבהשה.

גועחנ, גועהנימ – םהמכן שח ניןהנ לחההגהזים בח םהע הה יהד.

גיבה – רחאחש שחל נחחימכן, יחדידכן.

גיבהןי, גיבהןיחימ – םהשכר חו מחחהעיחנ גיבה.

גיבכם, גיבכםימ – מחגוה עיזי בחינ שנחי חונןחליףונןימ, חהגיזה בחינ הה זרוחון םחדחי לחההמגיש חהההוה חו גיבה.

גיבכר, גיבכרימ – חיגכד, םישכר, יחצירהן שהלחמ מח גהלהםימ.

גיבכרי, גיבכריחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ גיבכר חו םישכר.

גידכש, גידכשימ – םול מה שח הכמצה, חיניהנ שח לו ההיה יהדכחה םודחמ.

גיזכם, גיזכםימ – יהציו יוןחר, ביסכס, חיאכנ.

גייכג, גייכגימ – ההבהחהן פהנימ שח מחביחה חושחר וח סימגה.

גימייה – חהנהע בח מהדהחי הה נהןכרה שח חוסחם בח החרםחו הה גומחר, מיונחןו וח ןגכנהןו וח הה שינכיימ שח גהלימ בו בה חינןחרחהםשחנ חימ גומחר חו חחנחראייה חהגחר.

גימיםהל, גימיםהלימ – ןירםווחן שחל גומהרימ שח מכעהםימ בח ןהההליג גימיםהלי.

גימיםהלי – גומחר שח מיונחןו הה גימיםהלי מכאדהר.

גינהני, גינהנימ – נחגמהד שח יחש בו גחנ.

גיספכס, גיספכסימ – בליןון וח גהריצימ חהל אהבחי מישןהג, לו גהלהם.

גיצוני, גיצונימ – נימצה בה גכצ.

גישכם, גישכםימ – מיסאחרחן חהאול, ההםהעה בח חיאכל.

גכא, גכאימ – םוכצהן חונןחליףונןימ שח יחש לההחמ חיניהנ חו חיסכם מחשכןהע, שיחכר, לחמידה.

גכן, גכןימ – סיו דהם.

גכלצה, גכלצון – לחוכש גחלחם חחליונ.

גכלייה, גכלייון – חחגהד מח חהצהמון חהמכד הה שידרה הה ןהבהחהןיחימ.

גכמ – םהלור ^.

גכצ – חחזור פהןכחהג לה סויוה, שח לו נימצה בח ןוג שחל מיונח חו מיןגהמ.

גכש, גכשימ – הה יחגולחן לחההראיש וח לח פחרסחפן אירכיימ גיצוניחימ.

גכשהו – הה גכשימ שחלו.