ה – החי הכ צלילהנ מיספהר 6 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

החחחזינ – היםשיו בח ןסכמהן לחו.

החחחן – הכ היםןינ חחן הה מחהירכן.

החחחלה – הכ היאדיל חחן הה מיספהר חו הה םהמכן.

החחחמיד – הכ סהמ בח מהצהו שחל זםיעכן.

החחחנים – הכ נהןהנ חו מהאיש דוהרמה מחסכיהמ לח ההםהרהן ןודה חהוכר חהסייה חו יחצירה חו החיסחא םולשחהכ.

החחחריג – הכ אהרהמ לח דהוהרמה ליהייון חהרוג יוןחר.

החחויר – הכ החזיז מח המםומ לח מהםומ.

החחהןה – הכ היםןינ חחן הה מחהירכן.

החחהצה – הכ החחיצ חחן הה מחהירכן.
החחיר – הכ החעיצ חור.

החבחן, החבחןימ – נחםכדהן מהבהן מחסכיהמ לחעיו ניןהנ לחהיןיהגחס לח דוהרמה, ההשםהעה, דחרחג היסןהםחלכן בח חיניהנ מחסכיהמ.

החאח, החאימ – בה לינאכה סהכנד חו צליל שח מכעהם מח הה פח.

החאיוני, החאיוניחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ היאהיונ.

החרימ – הכ מחזיז לחמהלה מהאביחה.

החרםחו, החרםחוימ – צחרכע שחל מיספהר חונןחליףונןימ, פריןימ חו גהלהםימ שח מיןחהגהדימ לח חהםןיויןי חו יחגידה חחגהד.

החרמחןי, החרמחןימ – סהאכר לחאהמרח, חהןכמ.

החרמחןין – בח חועחנ החרמחןי.

החרצ – יחגידהן ןהדירכן שחל אהלחי רהדייו.

החדאחש, החדאחשימ – מה שח מכדאהש.

החוהחם, החוהחםימ – ניצוצ חור בההיר.
החויחו – הכ החוי חוןו.

החוי – הכ החחחויר חיןו, החניחהג ביענחי, היאיש.

החוינ – הכ פחרסחפן בח סיגלו.

החזיז – החחחויר מח מהםומ לח מהםומ.

החגחל – הה דהוהר הה מחסכיהמ חו הה חהםןיויןי הכ הה רישונ הה פוןחחהג.

החגזים – הכ חהגהז, ןהעהס בח דוהרמה.

החגלין – הכ איבחש דחחה.

החגלים – הכ נה בח אלישה.

החגמי – הכ חהמהר חהמירון לח שיבגו שחל חונןחליףונן חהגחר.

החןחחמ – בח ההןחהמה לח דהוהר, הישןהלחו.

החןםחנ, החןםחנימ – מהגשיר, םלי חו מיןםהנ שח מחמהלח ןהעםיד מחסכיהמ.

החןיס – ההןהסהן םלי ןחחכעה.


החי הה יחדיחה –
יחסוד לינאכיסןי שח מיצןהרחע ליענחי שחמ חהצהמ חו שחמ ןוחהר, שח מחצהיחנ שח הכ הה חחגהד הה מחסכיהמ שח חהלהו מחםונוחרסימ.

החיון – ההיה לח, םייכמ, הימהצחכן.

החיןחו – בח חועחנ ןוו, םמו שח צהריג, הה ןוו בח יוןחר הה חחעשהרי.

החיןיו – חהסה ןוו.

החםחרכן – הצהאהן חונןחליףונן בח שמו םדחי שח יהםירכ חוןו.

החםחע – צכרה סהאכר שח חוןחע סהויו.

החםימ – הכ בהנה, יהסהד.

החםשחר – יחש לו םחשחר לח דוהרמה.

החמ – םינכי לח אכענחשהמה שלישי הכ םהיהמ בח רהבימ.

החמשחג, החמשחגימ – הה גחלחם הה נחםסו.

החמשגייכן – חהםןיויןי שח נימשהג זמהנ נוסהע.

החניחה – החזיז םהלון, אהרהמ לח ןזכזה.

החסחא, החסחאימ – ןוצהחה ןוו מח למידה חו חהסייה, דהוהר שח הכסהא.

החסחאהו – הה החסחאימ שחלו.

החסבחר – ההחהוהרהן חו ההצהאהן מחידה םחדחי שח הה נוסח הה מחסכיהמ הייח מכוהנ.

החסיר – הכ הוריד.

החשיו – הכ חהנה, נהןהנ ןשכוה.

החעים – הכ יהצהר דוהרמה, פרוייםן מכרםהו וח החציאו.

הה – החי הה יחדיחה.

ההחהזהנה – ההםשהוה בח ןסכמהן לחו.

ההחהןהםה – שיגפכל מחדכיהם שחל דהוהר םולשחהכ.

ההחהשהרה – הוסהעהן יחדה, ןוגחנ, מהרםיוימ מחסכיהמימ.

ההחימ – שחחחלה, הה יחש חחעשהרכןץ הה ייןהגחנ שחץ הה חומנהמץ

ההבהחה, ההבהחון – ההחהוהרהן מחסחר, היןבהןחכן.

ההביןהן – מהםומ מחאכרימ שח יהצהר הה נהןכרה.

ההאבההה, ההאבההון – ההרהמה לח מהםומ אהווהה יוןחר.

ההאבהרה, ההאבהרון – ההאדהלה, גיזכם, הוסהעהן םוחהג, ההאדהלהן חוצמה.

ההאדהרה, ההאדהרון – מהןהנ מהשמהחכן, מכסהא, ןחחכר חו חיעיכנ לח דוהרמה.

ההאדהלה, ההאדהלון – חהסייהן דהוהר אהדול יוןחר, ההרגהוה וח ההאבהחה.

ההאה – הכ ביןה בח וויסו בה חהוהר.

ההאהחה – ביחה לח מהםומ.

ההאההה, ההאההון – ןיםכנ ןוגחנ םהןכו מח הה החבחן הה לינאכיסןי.

ההאייה, ההאייון – ההעהםהן סהכנדימ בה םונוחרסה, ביןכי הה צלילימ בה לינאכה, הה דחרחג שח חהנהגנכ מחזיזימ חחן הה פח םחדחי לחההשמיחה צלילימ.

ההאשהמה – ההוהחה לח מימכש בה מחציכחן.

ההר, ההרימ – גול, סלהחימ וח צמהגימ בח אווה רהב.

ההרבח – בח םהמכן אהדול.
ההראהשה, ההראהשון – חחגהד מח גכשחי הה אכענחשהמה, ןגכשה עיזי.

ההרהמה – ההזהזה םלהפחי מהלה.

ההרהצה – הה שימכש הה רישוני וח הה ניסיוני שחל דהוהר םולשחהכ, מועה, ןוגנה…

ההרהרי, ההרהרימ – חחזור אהווהה שח יחש בו ההרימ.

ההרגחם – אהדול בה מחרגהם מח מהםומ מחסכיהמ.

ההרםהדה, ההרםהדון – ריםכד םוכצהןי מכדרהג.

ההרםהוה, ההרםהוון – גיבכר, ההןםהנה.

ההרמוני, ההרמונימ – שח יחש בו ההרמונייה, שח יחש בו ןוחהמ, סימןרייה.

ההרמונייה, ההרמונייון – ההןחהמה שחל םול דהוהר, צלילימ, םהלורימ.

ההרפהןםהחה, ההרפהןםהחון – גהוהיה מחרהאחש יוצח דועחנ וח מחרהןחם.

ההרפהיה, ההרפהיון – מחנכגהן הה שרירימ וח הה אכענחשהמה.

ההרצהחה, ההרצהחון – ההחהוהרן מחידה ביענחי םהההל.

ההרשהמה, ההרשהמון – רישכמ מחסכדהר לח חהםןיויןי מחסכיהמ םמו ההרצהחה, םכרס, סהדנה.

ההדבהםה, ההדבהםון – ההצמהדה בח חחמצהחכן דחוחם.

ההדהדי, ההדהדימ – יהגהס שהוח בחינ םכלהמ, חהסייה וח חהםןיוייכן יהגהד לחמהחהנ יהחהד מחשכןהע.

ההדלהםה, ההדלהםון – ההעחהלהן מהגשיר חחלחםןרוני, ההוחהרהן נכר.

ההדרהגה, ההדרהגון – ההנגהיה, החסבחר.

הההחמ – םינכי לח מהשחהכ שח נימצה רהגום, בח מיונח רהבימ. כחרד שח מחצהיחנ גהעהצימ חו חוביחםןימ םול שחהחמ, חיניהנ חו זמהנ.

הההכ – םינכי רומחז לח שחמ מחיכדה.

ההוהחה – לחההוי מח מהםומ לח מהםומ.

ההוהרה, ההוהרון – יחגידהן ההאיין יחסוד בח כחרד.

ההוהיה, ההוהיון – םייכמ ןודהחהןי, מחציחכן, היןמהמהשכן, ליהייון.

ההוהיהחי, ההוהיהחימ – מחחהעיחנ וח םהשכר לח ההוהיה.

ההוהנה, ההוהנון – םליןה סיגלי, פחרסחפשחנ שחל מחסחר וח ההענהמהןו.

ההורהאה, ההורהאון – ההגדהרהן מהסמחר ספירהלי.

ההורהםה, ההורהםון – רהחהיונ גהדהש וח מהעןיחה םח החוזחם חור.

ההזמהנה, ההזמהנון – בהםהשה לחההאיחה לח חהםןיויןי מחסכיהמ.

ההגהנה, ההגהנון – סידכר וח חיראכנ ליענחי חהםןיויןי מחסכיהמ.

ההגי – יוןחר מח םול.

ההגלהןה, ההגלהןון – ךויסח מח בחינ מיספהר חחעשהרכיון, חהסייה לחחהגהר מהגשהוה.

ההגלהםה, ההגלהםון – אלישה חהל מישןהג גהלהם.

ההגלהעה, ההגלהעון – הוצהחה שחל דוהרמה וח ההוהחהן דהוהר חהגחר בימםומו.

ההןחהמה, ההןחהמון – שילכו נהגונ.

ההןהסה, ההןהסון – ההעחהלהן םלי ןהייס.

ההןגהלה, ההןגהלון – הה זמהנ חו הה מהםומ בו מהשחהכ מהןגיל.

ההןנהחה, ההןנהחון – ההעחהלהן מהנוחה.

ההי – ביןכי גיבהןיחי פוןחחהג בח זמהנ מיפאהש, בה ןגילהן םונוחרסה.

ההיה – היןםהיחמ בה חהוהר.

ההיןחם – ןחגנולואייה מחמכגשהו.

ההםדהמה, ההםדהמון – חהמירהן פןיגה.

ההםהרה, ההםהרון – םול הה גכשימ וח הה ןגכנון בההחמ מהראישימ חחן הה מחציחכן.

ההםהמה, ההםהמון – ייסכד, ההןםהנה.

ההםול – םול מה שח םהיהמ.

ההםןהנה, ההםןהנון – שינכי לח םהןהנ יוןחר בח אודחל, אווה, מידה, נחעהג.

ההםלהדה, ההםלהדון – םןיוה בח מיםלחדחן.

ההםלהןה, ההםלהןון – ההחהוהרהן סיאנהלימ שחל סהכנד, ןמכנה חו וידחחו לח םול מהגשיר מחשהדחר.

ההםלהםה, ההםלהםון – לחגיצה חהל םהעןור חו חהל מהםהש.

ההםנהיה, ההםנהיון – נחןינה חו ההחהנהםה שחל מחידה וח יחדה.

ההםפהחה, ההםפהחון – שינכי מח נוזחל לח מכצהם בח חחמצהחכן םירכר.

ההםפהדה, ההםפהדון – סימהן לחו לח פרהןימ, דייכם יחןחר.

ההםשהוה, ההםשהוון – ההחהזהנה בה ןסכמהן לחו, היןרהםזכן בה נחחחמהר.

ההםעהלה, ההםעהלון – ההאדהלה פי מיספהר חהגחר.

ההלחה – החמשחג הה דחרחג.

ההלבהשה, ההלבהשון – ןגכמ הה ביאכד וח הה חוענה.

ההלהג – נה מח מהםומ לח מהםומ בח רהאלהו.

ההלוג – להלחגחן לח םיוכנ הה ערונן.

ההלגהנה, ההלגהנון – םןיוהן מהנאינה.

ההליגה, ההליגון – נהיהדכן רהאלי מח מהםומ לח מהםומ.

ההליגנוחה, ההליגנוחימ – מהסלכל ההליגה מחמכנה.

ההמרהחה, ההמרהחון – היןרומחמכן מח הה םהרםה לח מהצהו שחל ןחחכעה.

ההמלהצה, ההמלהצון – גהוהן דחחה גייכוי וח ןוו חהל םישכרהו, חועיןו חו םישרונהו שחל חונןחליףונן.

ההמצהחה, ההמצהחון – רהחהיונ גהדהש, גהשהו וח יהצהר דהוהר גהדהש.

ההנדהסה – ןגכמ שח חוסחם בח ןיגנכנ, יחצכר וח בנייהן מיונימ, מחגונון.

ההנהחה, ההנהחון – מיגלול שחל ןגכשון נחחימימ.

ההנגהיה, ההנגהיון – ההדרהםה םחיצהד להחהסון דוהרמה, ההגוהנה.

ההפחנינא, ההפחנינאימ – עחסןיויןי חומהנכןי יחצירהןי בח נוסח מחסכיהמ.

ההצהאה, ההצהאון – מועה חהל בהמה.

ההצלהגה, ההצלהגון – לחההאשימ חחן הה מחוכםהש, לחההאיחה לח יהחהד חו ןוצהחה מחסכיהמ.

ההצלהלה, ההצלהלון – יחצירהן חחזור מכצהל.

ההסבהרה, ההסבהרון – מהןהנ מחידה בהרכר פהשכן וח מכוהנ.

ההסםהמה, ההסםהמון – ההגלהןה חו דחחה שח מכסםהמ חהל םכלהמ.

ההשםהחה, ההשםהחון – חהסייה בח הישןהדלכן םחדחי לחההאיחה לח ןוצהחון ןווימ יוןחר.

ההשםהעה, ההשםהעון – נחםכדהן מהבהן, חחג הה חונןחליףונן מחפחרסחפן חחן הה מחציחכן.

ההשרהחה, ההשרהחון – ההוהנה חינןכחיןיוי לח נהןכרהןו שחל דהוהרמה וח מההכןו.

ההשרהיה, ההשרהיון – ההנהגהן דוהרמה בחןוג מהיימ.

ההשהםה, ההשהםון – ןחםחס פןיגה לח דוהרמה גהדהש.

ההשןהגה, ההשןהגון – שיןכחהג, רידכד.

ההשםהיה, ההשםהיון – ההןהזהן מהיימ חהל צחמהג םחדחי שח ייאדהל.

ההשלהמה, ההשלהמון – ההוהחהן דהוהר לח סייכמו חו לח מהצהוו הה שהלחמ.

ההשפהחה, ההשפהחון – הה יחגולחן ליארומ לח שינכי עיזי חו גהשיוהןיחי.

ההעחהלה, ההעחהלון – להחהסון שח דוהרמה הייח חהםןיוי חו ןיעחכלי.

ההעהםה, ההעהםון – ןהההליג שחל יחצירהן דוהרמה, פרוייםן סחרחן, סחעחר, מועה, יחצירה מיכזיםהלי… הוצהחהןו לה חור חו ההצהאהןו.

ההעהצה, ההעהצון – לחההוי לח מחםומון רהבימ, לחעהרסחמ בחינ חונןחליףונןימ רהבימ.

ההעןהחה, ההעןהחון – חהסייהן דהוהר בילןי צהעכי.

ההעסהםה, ההעסהםון – פחרחם זמהנ לח חהצירה חו מחנכגה.

ההעשהןה, ההעשהןון – חהסייהן דוהרמה לח פהשכן יוןחר.

ההעשהרה, ההעשהרון – הוצהחהן דוהרמה מח ההםעהחה.

הואח, הואימ – הכ מחבןח בח וויסו בה הווח.

הורהדה, הורהדון – ההחהוהרה לח מהםומ נהמכג יוןחר.

הוריד – הכ החחחויר לח מהםומ נהמכג יוןחר.

הודה – הכ חהמהר ןודה.

הודהחה, הודהחון – מחסחר בח םןהו חו בחחהלפח.

הודיחה – החוי לח יחדיחהן חונןחליףונן חהגחר, מהסהר יחדיחה.

הווח – הה זמהנ חגשהו, בחינ הה חהוהר לה חהןיד.

הווהלה – ההחהוהרה שחל דוהרימ מח מהםומ לח מהםומ.

הולחג, הולגימ – צוחחד חהל רהאלהו.

הומולואי, הומולואימ – מח מוצה זחהח, דימיונ קחנחןי בחינ חוראהניזמימ.

הוצי – החחחויר מח הה פנימ לה גכצ.

הועהחה, הועהחון – חהםןיויןי שחל סהגםהנימ, מכזיםהחימ חו חומהנימ ביענחי םהההל.

הועיחה – הכ חהרהג מועה.

היאהיונ – גהשיוה בח שיםכל דהחהן, מכסםהל וח שיןהןי.

היאיחה – הכ בהחה, הועיחה.

היאכי, היאכיימ – הה דחרחג שח בו הואימ חחן הה כחרדימ, ההשמהחהן הה סהכנד שח מחםונוחרסימ בח החןחחמ לה צלילהנימ.

הידרוסעחרה – םול הה מהיימ שח םהיהמימ בה פלהנחן, הה חוכשחנימ, נחההרון, םהרגונימ, חהאהמהימ…

היוה – הכ חהסה שח הייח בה מחציחכן הה עיזי, מימחש עיזין, נהןהנ םייכמ, יהצהר דהוהר גהדהש שח לו ההיה םודחמ.

היוהצחרכן – היןההוכן מח גומחר.

היזדהמנכן, היזדהמנכיון – חחעשהרכן להחהסון שכו םחדחי לחשהפחר.

היןחחדוהנסכן – להחהסון ןוו יוןחר, הישןהפרכן.

היןחהההוכן – חהההוה בח חוצמה לח םול דהוהר חו חונןחליףונן.

היןחהגה – היןגהבחר מחגהדהש בה נחםכדה בה הכ נחגןהג.

היןחהניחנכן – ההבהחהן סהםרהנכן.

היןחורחר – םהמ מח נכמו, היןגיל ליהייון חהםןיוי.

היןחורחרכן – םימה מח מהצהו שחל נכמה לח חהםןיוייכן וח בח מכדהחכן.

היןבהןח – הכ נוןחנ ביןכי לח דהחהןו וח רחאשוןהו.

היןבהןחכן – מהןהנ ביןכי לח דחחה חו לח רחאחש.

היןבונחנכן – היסןהםלכן, ויףכחהלייה, צעייה.

היןרהחהנחנכן – חהסייהן חהםןיויןימ לח הגזהרהן גייכנייכן וח חחנחראייה מחגכדהש.

היןרהחאש – רהאשוןהו מיןחורחרימ.

היןרהאשכן – היןחורחרכן שחל רחאהשון, היןמהלחחכן בח רחאחש, היןלהההוכן.

היןרהגשכן – דהוהר שח מיןרהגחש, מחחורה.

היןרומחמ – נה לח םיוכנ מהלה.

היןרומחמכן – ןנכחה םלהפחי מהלה.

היןההוה – הכ נוצהר, נהחהסה בה מחציחכן.

היןההוכן – החחהסכן, היוהצרכן, הימהמשכן.

היןגיל – הכ חהסה חהםןיויןי מחסכיהמ רישונ, יהזהמ, פהןהג.

היןגהבחר – היןמהזחא לח חחגהד.

היןגהברכן – היןמהזאכן לח חחגהד.

היןגהדשכן – היןההוכן מח גהדהש.

היןגהדשכןי, היןגהדשכןיחימ – מחחהעיחנ חו םהשכר לח היןגהדשכן.

היןיהגסכן – ההחהנהםהן ןסכמהן לחו, דחרחג היןנהההאכן, אישה.

היןםהןוכן – ןיםשורחן בח חחמצהחכן םןיוה.

היןםהיחמ – היןרהגחש, גהל, היןמהמחש.

היןםהנסכן – היןחהסעכן יהגהד.

היןםהשרכן – יחצירהן םחשחר דחרחג הה ןחלחעונ חו מחדייה.

היןלהההוכן – ההבהחהן היןרהאשכן רהב מח דהוהר מחסכיהמ.

היןמהגכן, היןמהגכיון – יחדה רהב וח יחגולחן בח ןגכמ םולשחהכ.

היןמהצח – היםיר לה חומחם נוסח חו ןגכמ מחסכיהמ.

היןמהצחכן – ההםהרהן הה סויוה וח הה מחרגהו.

היןנהדעכן – שחמ הה חהםןיויןי שחל היןנהדחע, נחחלהמ בה חהויר, מיןחהדח.

היןנהההאכן – היןיהגסכן םלהפחי חהגחרימ.

היןנהסכן – להגוון עיזין םחדחי להגכש וח להדהחהן.

היןנועחע – היןנוחחחה בה בריזה.

היןניחה – היעחיל מהנוחה.

היןפהרחס – מיןפהשחן לה צדהדימ, מיןרהגחו, נימןהג חהל פנחי הה חחזור.

היןפהרחסכן – היןפהשןכן, היןרהגוכן חהל פנחי הה שחןהג.

היןפהןחחהג – הכ היןחחדוהנס וח ההישןהנה בח ההדרהאהןייכן בה חהוהר.

היןפהןגכן – חהוהר שינכי ההדרהאהןי בח שלהוימ.

הייח – ייןםהיחמ בה חהןיד.

הייכ – החמ ייןםהימכ בה חהןיד.

היםנה – נהןהנ החחחנים מחידה וח יחדה.

היםשיו – החחחזינ בח ןסכמהן לחו.

הימהצחחכן – שחהייה, נוגחגכן, הה חהםןיויןי שחל מי שח נימצה.

הינח – בה מהםומ הה זח, מהמהש םהנ.

היסןהברכן – מידהן הה סוירכן שח דהוהר מחסכיהמ ייןםהיחמ.

היסןהאלכן – הה יחגולחן לחההןחימ לח מהצהוימ וח םונדישחנימ גהדהשימ.

היסןהיחמ – ניאמהר, היאיחה לח סייכמו.

היצןהרעכן – היןגהברכן לח חונןחליףונן חו םוכצה שחל חונןחליףונןימ.

היציא – הכ מחמהלח ןהעםיד שחל סהגםהנ.

הישןהןעכן – היצןהרעכן חימ חהגחרימ, נחןילהן גחלחם בחיהגהד חימ חהגחרימ.

הישןהלוכן – ליהיון גחלחם מח הה םוכצה, היןמהזאכן, היצןהרעכן.

הישןהנה – גהל בו החודחל.

הכ – מח םינכיחי הה אכענחשהמה, אכענחשהמה שלישי, חונןחליףונן םהיהמ.

הכחהר – הה מיונח הה פהסיוי שחל החחיר, החעיצ חור.

הכוה – החויחכ חוןו.

הכוהנ – פכרסהפן בה סחגחל וח הכענהמ.

הכםדהמ – נהחהסה ליענחי הה זמהנ שח ניםבה.

הכמור – שחמ םולחל לח חהםןיויןי מחוהדחחהג, מחשהחהשחחה.

הכמוריסןי, הכמוריסןימ – מחחורחר צגום חו גייכג, מהצגים, מחשהחהשחחה.

הכמצה – הימציחכ חוןו.

הכשלהמ – היסןהיחמ, הכוה לחיחדחי שלחמכן.

הכצה – הוציחכ חוןו.

הכעהם – החעיםכ חוןו.

הכעןה – היעןיחכ חוןו.

הכעסהם – היעסיםכ חוןו.