ף – ףכר הכ צלילהנ מיספהר 21 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

ףח – ףכר הכ צלילהנ מיספהר 21 בח חהלחעחהע חהההוה.

ףהנחר – יחצירה חומהנכןי שח מחחכעיהנ בח סיאנונ מחסכיהמ.

ףו – מהסמחר חימ גהריצימ ספירהלימ.

ףי – בח ןוגי.

ףכרחור – בח מחשחג הה ףכר, הה זמהנ שח בחינ 0 לח 50 סחנןיףכרימ.

ףכרונ, ףכרונימ – ןהולהן רישכמ הה ףכרימ לח ספירהן הה זמהנ.

ףכרלחיל 

 בח מחשחג הה ףכר, הה זמהנ שח בחינ 50 לח 100 סחנןיףכרימ.

ףכמלח, ףכמלימ – כחרד חגד חו מיספהר כחרדימ שח מחביחימ חהמירה, שחחחלה חו רהחהיונ חחגהד, ןחםסן שח מיסןהיחמ בח חחגהד מח סימהנחי הה ניםכד.

ףכרףכרי – מיןרהגחש םול ףכר, מיןרהגחש בח חועחנ םהוכחה.