ם – םחע הכ צלילהנ מיספהר 12 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

םח – בחחחרחג.

םחהח, םחהימ – אהוהנ שח מהגזיר מחחהן חור, הההחעחג מח בההיר.

םחחהרה, םחחהרון – םלי םיבכל רהגהו וח פהןכחהג בח גחלםו הה חחליונ, צהלהגהן חהמום.

םחחהרין, םחחהרייון – םחחהרה םהןהנ.

םחאונ – םמו, לח דכאמה, למשל.

םחרהג, םרהגימ – מהי מכצהם םהעכ.

םחרהמיםה, םחרהמיםון – ייצכר םהדימ, םחחהרון מח גומחר םחרהמי.

םחרכו – צימצכמ הה מחרגהם.

םחדחי – לח יהחהד מחסכיהמ, בהחהוכר, לח ןווהן.

םחדהי – חהדיע, מכמלהצ, רהצכי.

םחהילה, םחהילון – םוכצה גחורהןי שחל חונןחליףונןימ שח חוסםימ בח ןגכמימ שונימ וח דוהרימ מחשכןהעימ.

םחהילהןי, םחהילהןיחימ – שהיהג לה םחהילה, מחחהעיחנ םחהילה.

םחהכן – נחןייה לח אהוהנ םחהח.

םחגול – בח מידה מחירהבי, םהמה שח חחעשהר.

םחןה, םןהחימ – גחלחם מח דהוהר שהלחמ, ןחםסן םהצהר.

םחיסהמ, םחיסהמימ – מהםחל םןהנןהנ שח מחשהמחש לה רוב לח ניםכי הה שחנימ.

םחלחן, םלהןימ – נחןכנימ שח הה מהגשחו חו מהגשיר חוןומהןי םולחן וח מחציא.

םחנ – ההסםהמה, ןוו, נהםונ.

םחפחל, םפהלימ – סימהנ שח נישחהר בח דהוהר לחחהגהר שח היןםהפחל.

םחשחו – ההחהזהנה בח ןסכמהן לחו.

םחשחן, םשהןון – צכרהן גהצי חיאכל.

םחשחר, םשהרימ – גיבכר ןיםשורןי, גיבכר בחינ חונןחליףונן לח חונןחליףונן, גיבכר עיזי שחל דוהרימ.

םחע – גהוהיהן ההנהחה, נחחימכן וח חינכא, שהחהשכחה וח בידכר מח םול חיסכם, בחחיםהר מח חהםןיויןחי הה פנהי.

םחעי – םהשכר לח חו מחחהעיחנ םחע.

םחעחל – חהםןיויןי גחשבוני שחל מיספהר חחגהד פי מיספהר חהגחר.

םרומוזומ, םרומוזומימ – מולחםכלהן חהנהם חחגהד חהרוג וח רהציע, שחל דנ”ח, שח נימצה בחןוג ניכםליחהס הה סחל וח מחגיל בחןוגו חחן הה קחנימ.

םרומוסעחרה – שיגוה גיצוני בח םהלור רכף, שח חוןחע חחן הה מהחור.

םריחחיןיוי, םריחחיןיוימ – גהשיוה וח יחגולחן יחצירהןי, דימיוני, מחםורי, חומהנכןי.

םריחחיןיוייכן – מחחכעיהנ בח גהשיוה יחצירהןי, דימיוני, מחםורי, חומהנכןי.

םריחה – היסןהםלכן בח ןחםסן םהןכו וח ההוהנהןו, בח וויס רהמ חו בח שחםחן.

םריסןהל, םריסןהלימ – גומחר מכצהם שח הה חהעןומימ וח מולחםכלימ שלו מחסכדהרימ בח מיונח מיםרוסםופי אחחומחןרי מחסכדחר.

םה – בח דומח לח, םמו.

םהחהשחר – בח זמהנ שח, בו בח זמהנ, ןוגםחדחי.

םהחכר, םהחכרימ – שהםכחה, בח צכרהן םחחהרה.

םהבהלה – שחמ הה חהםןיויןי שחל םליןהן דוהרמה מח הה נוןחנ, מהשחהכ שח מהאיחה חחלהו, םולחן.

םהר, םהרימ – ןחמפחרהןכרה נהמכג, צונחנ.

םהרהחכי – םמו שח צהריג.

םהרוו, םהרווימ – נימצה לחיהד, בח מחרגהם םהןהנ, סהמכג.

םהרגונ, םהרגונימ – מיונח םחרהג חהנהם.

םהרןוארהעייה – םול מה שח םהשכר לח מהפון וח יחצירהן מהפון.

םהריהנ, םהריהנימ – מהשמיחה בח וויסו חחן הה םהןכו.

םהריהנכן – ההםרהחהן ןחםסןימ בח חחמצהחחי הה ןיםשורחן הה שונימ.

םהרין, םהרייון – סהם סהאכר, מחמכלח בח גומחר רהג לח מישחחנחן, לה רוב לה רוש בח זמהנ הה נכמה.

םהריר, םרירימ – םהר בח מיםצהן.

םהרםה, םהרםהחון – ןהחהרווחן שחל גומהרימ חוראהנימ, מינחרהלימ, חהוהנימ, סלהחימ, םריסןהלימ, מהןחגון, מהי וח חהויר, שח מחצכיימ בה שיגוה הה חחליונ שחל הה פלהנחן.

םהרםהחי – מיןבהצחחה חו מיןרהגחש חהל פנחי הה םהרםה.

םהרםהחין – ןהגןין הה םהרםה, יהמ, ברחגה, הה גחלחם הה חהמום בח יוןחר.

םהרנין, םהרנייון – הה גחלחם הה שהםכע בה גחלחם הה םידמי שחל הה חכר.

םהרסול, םהרסולימ – הה גחלחם בה רחאחל שח מחגהבחר בחינ םהע הה רחאחל לה שום.

םהד, םהדימ – םלי םיבכל לח נוזלימ, לה רוב חהסכיימ מח גומחר םהשיחהג םמו זגכגין, גחרחס…

םהדכמ, םדכמימ – נוצהר מיזמהנ, שהיהג לח זמהנ חהוהר, יהשהנ.

םהדכר, םהדכרימ – חיאכל ןלהן מחימהדי.

םהדכרין – םהדכר םהןהנןהנ.

םהההל, םחההלימ – םוכצהן חונןחליףונןימ שח מיןםהנסימ בח מהםומ חחגהד מחסכיהמ.

םהו, םהוימ – סימהנ יהשהר שח חווחר בחינ שנחי נחםכדון.

םהו חהוירי – םהו יהשהר מחדכמח מח מהםומ לח מהםומ.

םהו הה מהשוח – םהו דימיוני שח מחםיע םול פלהנחן בח מחרגהם שהוח מח הה םןהוימ.

םהוחד, םוהדימ – שח מישםהלו רהב.

םהוי – צכרהןו הכ םהו חו םהוימ יחשהרימ.

םהוכחה, םוכחימ – יהציו, לו מישןהנח, שיארהןי, מכאדהר.

םהג – בח חועחנ זח.

םהגול, םגכלימ – םהלור ^.

םהןחע, םןחעהיימ – הה מיערהם הה חחנליונ שחל הה זרוחה, וח הה חחזור שח בחינ הה מיערהם לה םהןחע.

םהןהו – הכ םוןחו בה חהוהר, סימחנ כחרדימ חהל אהבחי מישןהג.

םהןהנ, םןהנימ – שח אודלו מכחהן, זהחיר.

םהןהלוא, םהןהלואימ – חחמצהחי לח חהראחנ וח לחםהבחצ יהגהד נחןכנימ בח נוסח מחסכיהמ.

םהןהע – גהןהג גהלהםימ מח הה צחמהג.

םהןומ, םןכמימ – םהלור ^.

םהיהמ, םהיהמימ – גהי, נימצהחה, יחשנו.

םהל, םהלימ – שח חחנו םהוחד.

םהליל, םלילימ – םהל מחחוד.

םהלהל – הוסיע, צחרחע.

םהלור, םהלורימ – חורחג אהל שח ניםלהן חהליחדחי הה חכר, אהוהנ.

םהלין, םליןימ – םהל ליםלון וח לח מחמכחהר חוןו.

םהליארהעייה, םהליארהעייון – חומהנכן הה םןיוה הה מחסכאנהנ וח הה מחםכשהן.

םהלכל – מחההוח גחלחם מח.

םהמ – היןרומחמ מח ןנכגה נהמכג לח אהווהה יוןחר.

םהמה – שחחחלה, שחל חחזח םהמכןץ חחזח מיספהרץ

םהמוהכ – םמו הכ, שח יחש לוהו מחחהעיחנימ דומימ.

םהמצכצ, םהמצכצימ – םומחצ םהןהנ.

םהמכוהנ – מכוהנ מחחחלהו.

םהמכן, םהמכיון – מישםהל, מיספהר, אודחל חו מידה שחל דוהרימ.

םהמכר, םמכרימ – בולחן, בח צכרהן גחצי םהדכר.

םהנ – בה מהםומ הה זח.

םהנוהס, םהנוהסימ – בהד שח מחשהמחש לח צייכר, חוהחל, מיערהס…

םהנםהנ, םהנםהנימ – םלי םיבכל לח חיגסכנ נוזלימ לה רוב חימ יהדין וח פייה.

םהפהסיןח, םהפהסיןימ – הה םהמכן הה מחרהבי לחההגיל חו ליספוא, יחגולחן הה םליןה שחל םלי וח םהדומח.

םהפין, םהפייון – םהע םהןהנ שח מחשהחמחש בחחיםהר לח ההזהנה.

םהצח, םצון – םהו מיןחהר גיצוני שחל דוהרמה, סהעה.

םהצהר, םצהרימ – חורחג חו מחרגהם מכחהן.

םהשח, םהשימ – מכצהם, םהשיחהג.

םהשןיחי, םהשןיחימ – דמכי חו בח צכרהן םחשחן.

םהשיחהג, םשיגימ – ןגכנהן גומחר מכצהם וח גהזהם.

םהשירה, םשירון – שחמ הה חהםןיויןי לח גהבחר גחוחל, םהבחל, סרוג, גכן…

םהשין, םהשייון – םלי שןייה שח מחשהמחש לח מחציצהן וח שחחיוהן נוזחל.

םהשכו, םהשכוימ – בימלו הה םחשחו, סהמ לחו, מהחהזינ.

םהשכר, םשכרימ – יחש לו םחשחר לח, מחגכבהר לח.

םהףכר – בה ףכר הה זח, בה ןםכעה הה זח, חהגשהו.

םהע, םהעון – םלי םהחכר שח מחשהמחש לה רוב לח מהזונ נוזלי.

םהע רחאחל חו םהע יהד – םהרין הה רחאחל חו הה יהד.

םהעהצ – הכ היןנהןחם בח מההירכן מח הה םהרםה, נה מהחהלה וח מהןה בח מחהירכן.

םעיצה, םעיצון – שחמ הה חהםןיויןי שחל םהעהצ, היןנהןםכן בח מההירכן מח הה םהרםה, ניחה מהחהלה וח מהןה.

םעיצ, םעיצימ – גכן ספירהלי אהמיש שח גוזחר לח צכרהןו הה מחםורי לחחהגהר שח מוןגימ חוןו.

םעיצי – אהמיש, שח יחש לו ןגכנון שחל םעיצ.

םהעןור, םהעןורימ – חהויזהר חהאול לח בחאחד שח מחשהמחש לח פןיגהןו וח סאירהןו.

םהעכל, םעכלימ – שחמ הה חהםןיויןי שחל םחעחל, בחינ שנחי מיספהרימ, פי.

םהעכע, םעכעימ – שח הכ לו יהשהר.

םוחהג – גוזחם, הה םושחר ליצור ןנכחה חו שינכי עיזיםהלי.

םובהלן, םובהלןימ – םהלור ^.

םואנישחנ, םואנישחנימ – מיגלול הה ןהההליגימ שח םשכרימ לח הוסהעהן יחדה, וח חיבכדו בח חחמצהחכן הה פחרסחפשחנ, סחגחל וח הה גהשיוה.

םואניןיוי – םהשכר לח םואנישחנ.

םורחח, םורחימ – הכ מחחהיחנ בח ןחםסן םהןכו.

םורחחוארהעייה, םורחחוארהעייון – הה יחצירה שחל הה ןנכחה, חומנכן הה מגול, צהחהדחי הה ריםכד.

םורחלחישחנ – ההןחהמה, םחשחר ההדהדי שחל שנהי דהוהרימ חו יוןחר.

םורה, םורון – חהמכד חועםי לח ןמיגהן ןיםרה.

םוד, םודימ – יחצכאהמ שחל נכמחרימ, צלילהנימ, סימהנחי פיסכם חו סימהנימ מכסםהמימ חהגחרימ שח מחשהמשימ לח ןיגנכן וח ההעחהלהן מהגשחוימ חו מהגשירחי ןיםשורחן.

םודחמ, םודמימ – שח ההיה ליענחי, בח ןחרחמ, בה זמהנ שח חהוהר.

םודמו – םודחמ לו, מה שח ההיה לחעהנהו.

םוהר – ליענחי גחנ, לח צייכנ שח מהשחהכ היסןהייחמ, מיזמהנ, בה חהוהר הה רהגום.

םווחד – מידהן הה מישםהל רהב.

םוןחר, םוןהרימ – בה אחחומחןרייה, םהו יהשהר שח חווחר מח צהד לח צהד דחרחג מחרםהזו שחל חיאכל.

םוןחרחן, םוןהרון – כחרד חו ףכמלח שח החמ הה נוסח הה מחרםהזי שח מכולהן בח רוש הה פהף.

םוןחו, םןהוימ – םצח הה ציר הה צעוני וח דרומי שחל םול פלהנחן, םול חחגהד מח שנחי םצהוון הה מהאנחן.

םוןויחי, םוןויחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ םוןחו.

םויסה, םויסון – ניםכי בהדימ, באהדימ, ןחםסןילימ…

םויש, םוישימ – דחרחג סהלכל, חחסןרחךו וח חהרוג שח מחיכחהד לח מהחהוהר םלחי ניחה.

םול – הה שהלחמ, מיספהר הה פריןימ הה מהלח, םול הה דוהרימ שח םהיהמימ.

םולחן, םולןימ – שחמ הה חהםןיויןי שחל םליןה, הכ סועחא לחןוגו, הכ מחםהבחל סיאנחלימ מח מהםור חהגחר.

םולחםןיוי, םולחםןיוימ – נהחהסה חהליחדחי, םהשכר לח חו מחשכןהע לח חונןחליףונןימ רהבימ.

םולחםןיויכן – ןגכנהןו שחל הה םולחםןיוי, שיןכעייכן.

םולחםשחנ, םולחםשחנימ – חוסחע שחל מיספהר פריןימ, םווחצ, לחםחן…

םולחל, םולחלימ – ההםול יהגהד, מחגיל חחן הה םול, הה םהמכן הה מהלח, גיבכר םול הה פריןימ יהגהד.

םולחע – הכ החסיר חחן הה םליפה.

םולהו, םולהוימ – מיןםהנ שח מחםולוחוימ באהדימ, חהויזרימ וח םהדומח.

םולםהג – בח מידה רהב, בח יוןחר.

םומחדייה, םומחדייון – ההצהאה, סחרחן, מועה, ןוגנין ןחלחויזייה חימ חועי מהצגים.

םומחצ, םמהצימ – םהמכן םהןהנ בח יוןחר, מחחהן.

םומה, םומון – מיםכמ אהווהה בח מיונח, מיעלהס.

םומי, םומיחימ – מהצגים, לה רוב בח החםשחר לח מועה חומהנכןי.

םומיםהחי, םומיםהחימ – חונןחליףונן שח מהצגים וח מחבהדחר צועימ חו מהחהזינימ.

םומפהםןי, םומפהםןימ – םהןהנ, נוחהג לח ניחה, לו ןועחס שחןהג רהב.

םומפוזישחנ, םומפוזישחנימ – בה חומהנכן, חועחנ סידכר הה חוביחםןימ בח ןוג מיסאחרחן הה יחצירה, חו בה מכזיםה, סידכר הה ןהוימ לחעי זמהנלהינ.

םומפלחםס, םומפלחםסימ – מיספהר מיונימ שח יוצרימ יחגידהן חהדריגהלכן חחגהד שהלחמ.

םונוחרסה, םונוחרסימ – ןיםשורחן בח כחרדימ, דיחהלוא.

םונסחפן, םונסחפןימ – רהחהיונ םולחלי שחל פירסכמ חו יחצירה, םהו מהנגח.

םונסחפןכחהלי – םהשכר לח םונסחפן, מכסהא, רהחהיונ מחרםהזי.

םונסחפשחנ, םונסחפשחנ – פחרסחפשחנ, ההשםהעה, מהגשהוה.

םוס, םוסון – םלי לח שןייה.

םוסינכס, םוסינכסימ – בה ןריאונומחןרייה, עהנםשחנ מהןחמהןי שח מחןהחחר חחן הה יהגהס בח מחשכלהש יהשהר זהוין, בחינ הה ניצהו שח חהליהד זהוין םולשחהכ גחלםחי הה יחןחר.

םוכפרודהםשחנ, םוכפרודהםשחנימ – יחצירה מחשכןהע, שח מכעהם בח שילכו שחל יוצרימ מח ןגכמימ שונימ.

םוכצה, םוכצון – מיספהר חונןחליףונןימ שח חוסםימ יהגהד בח חהםןיויןי חו נוסח מחסכיהמ.

םוכצהןי, םוכצהןימ – מחחהעיחנ םוכצה.

םועחצ, םועצימ – מי שח חוסחם בח םהעיצה.

םגהלגהל, םגהלגהלימ – םהגול בח מיםצהן.

םןחעייה, םןחעייון – רחצכחהן בהד חהל הה םהןחע, גחלחם מח בחאחד.

םןהו – רישכמ הה צלילהנימ חו סימהנימ חהלאהבחי מישןהג םולשחהכ.

םןהנןהנ, םןהנןהנימ – םהןהנ בח יוןחר.

םןיוה – הה חהםןיויןי שחל הה םןהו, רישכמ כחרדימ חו סימהנימ בח םןהו.

םי – כחרד םישכר, מישכמ שח, מחםחוהנ שח.

םיבה – הכ היעסים חחן הה חהםןיויןי שחל מהגשיר גהשמהלי.

םיבורד, םיבורדימ – םלי נחאינה חימ מיםלחדחן חחלחםןרוני.

םיבכי, םיבכיימ – ההעסהםהן הה חהםןיויןי שחל מהגשיר גהשמהלי.

םירוה, םירוון – מחרגהם םהןהנ בחינ לח בחינ, חיעיכנ חו ןגכנה דומימ, םחשחר םהרוו.

םידומחן, םידומון – ןוסחעחן ליענחי הה מיספהר.

םיוחנ – הכ היפהנה לח םיוכנ מחסכיהמ.

םיוכנ, םיוכנימ – הה צהד שח פונימ חחלהו.

םיונכנ, םיונכנימ – שינכי ההאדהרון וח מהצהוימ שחל מהגשיר, מחגונה חו מהגשחו.

םיוכצ, םיוכצימ – צימצכמ הה אודחל.

םיןלכא, םיןלכאימ – מייכנ לחעי סחדחר שיןהןי.

םייור, םייורימ – םחחהרה חו איאין שח מגכבהר חחלהו בחרחז מהיימ וח מחיכחהד לח רחגיצה חו שןיעה.

םייכל, םייכלימ – םיונכנ םלחי מחדידה םחדחי שח הה מחדידה יחהחיח מחדכיהם.

םייכמ, םייכמימ – ההוהיה, גהיימ, יחשנו.

םייכמהמ – הה םייכמ שחלההחמ.

םיםהר, םיםהרון – מחרגהו חו צכרה מהחהאהלי.

םילו – יחגידהן מידה וח ןגילי שחל מיל 1000.

םילוחו – הכ םהשהר וח ןהמהג בחאחד חו דוהרמה מח לחמהלה מחחהל פנחי הה םהרםה.

םילובהין, םילובהיןימ – בה מיגשכו, יחגידהן מידה לח םיבולחן שחל מחמכחהר לחעי הה שיןה הה בינהרי = 1024 בייןימ.

םילוארהמ, םילוארהמימ – יחגידהן מישםהל, מיל 1000 ארהמימ.

םילומחןחר, םילומחןחרימ – יחגידהן חורחג, מיל 1000 מחןחרימ.

םילוהחרצ, םילוהחרצימ – יחגידהן ןהדירכן חחגהד שחל זחרחמ גהשמהלי מיןוג 1000 יחגידון.

םיליה, םלהיון – חחיוהר שח מהעריש נוזלימ מח הה אכענחשהמה.

םימחהן – םצהן פהגון מח, םהרוו לח.

םינכי, םינכיימ – מהןהנ שחמ שח חחנו הה שחמ הה מחםורי, לחעי ןגכנה חו חיעיכנ וח םהדומח.

םיס, םיסימ – סהםים בהד ןהעכר חהל הה בחאחד, שח מחיכחהד לח חיגסכנ.

םיסח, םיסהחון – רההין להרוב חימ מישחחנחן שח מחיכחהד לח יחשיוה.

םיסכי, םיסכיימ – םול דהוהר שח מחםהסימ בו.

םיפכל, םיפכלימ – שחמ הה חהםןיויןי שחל םיפחל, ההנהגהן גחלחם חחגהד חהל גחלםו הה חהגחר.

םיצכר, םיצכרימ – ההפגהןה, ההםןהנהן הה חורחג, חהסייהן דהוהר םהצהר מימח שח ההיה.

םירוה – מחרגהם םהןהנ, סמיגכן.

םישכן, םישכןימ – ןוסחעחן שחל פריןחי נוי, חיןכר.

םישהרונ, םישרונון – יחגולחן ןיוחי מחיכגהד בח ןגכמימ וח מהחהסימ שונימ.

םישרוני, םישרוניחימ – יחש לו םישהרונ.

םישכר, םישכרימ – יחצירהן גיבכר, ההפאהשה.

םיעכע, םיעכעימ – הה חהםןיויןי שחל מחםועחע, חיםחמ.

םלחי נחאינה – םחלימ שח מחעיםימ צלילימ שח יוצרימ מהנאינה.

םלי, םחלימ – גחעחצ חו מהגשיר שח מחיכחהד לח ביצכחה חהםןיויןי מחסכיהמ.

םלחי ניחה – םול הה םחלימ שח נהחימ בה מחרגהו.

םלהל, םלהלימ – ההאדהרהן שיןה חו היןנהההאכיון מחסכיהמימ שח מחוכסהסימ חהל היאהיונ וח ןועהחון נהןכרה.

םלהלי, םלהליחימ – םהשכר חו מחחהעיחנ םלהל.

םלהפחי – בח חיניהנ, בח יהגס לח, בח םיוכנ, לח חחוחר.

םלורועיל, םלורועילימ – פיאמחנן יהרום שח מהצכי בח צמהגימ, שח בחחמצהחכןו הה צחמהג םולחן חחן חחנחראייהן הה מהחור וח מחוהצחחה עוןוסינןחזה.

םלומהר – זח חומחר, מהשמה שח.

םליד, םלידימ – םהעןור לחגיצה בח מיםלחדחן מהגשחו חו מהםהש שח מהעחיל צליל בח םלי נחאינה.

םליןה, םליןון – םהבהלהן סיאנהלימ מח מהםור חהגחר, סעיאהן, ההגנהסה לח ןוגו, םהבהלהן חחנחראייה, םהבהלהן שחדחר.

םלים, םליםימ – נחםישה, ןיםןכם.

םלילכן – םהלכן רהב.

םליפ, םליפימ – סירןונ שח מחההוח ייצכא גהזכןי שחל שיר.

םמו – בח דומח לח.

םמוגחנ – בח נוסהע, וח אהמ.

םמיצה, םמיצון – שחמ הה חחצבה לחיהד הה זחרחן.

םניסה, םניסון – מהחהוהר לח ןוג בהיין, מיונח, שחןהג.

םסילועונ, םסילועונימ – םלי ההםהשה שח מחעים צלילימ.

םצהן – מחחהן בח מידה, בח םהמכן םהןהנ.

םכב, םכבימ – נחעהג שח חורגו וח רוגוו שהוימ מחןחר חחגהד.

םכבייה, םכבייון – מחרכבה ןלהן מחימהדי חימ שחש צדהדימ.

םכהנןי, םכהנןימ – מחחהעיחנ םכהנןכמ, גומחר חו חחנחראייה בח םנח הה מידה הה םהןהנ בח יוןחר הה חחעשהרי.

םכהנןכמ – הה יחגידה הה מינימהלי הה חחעשהרי שחל םול דהוהר עיזי בח חינןחרחהםשחנ.

םכהנןכמ ןחם – ןחגנולואייה בח םנח הה מידה הה םהןהנ בח יוןחר הה חחעשהרי.

םכןנה – צחמהג שח פרהגהו הה להוהנימ מחשהמשימ לח ייצכר סיוימ לח חהסייהן ןחםסןיל.

םכיזינ, םכיזינימ – גחדחר חו חחזור לח ההגהנהן מהזונ.

םכלהמ – םול הה דוהרימ, םול הה חונןחליףונןימ.

םכלו – הה םול שחלו.

םכמםכמ, םכמםכמימ – מהגשיר לח גימכמ מהיימ.

םכרן, םכרןימ – מהשחהכ בח םהמכן םהןהנ בח יוןחר, םהמצכצ.

םכרסה, םכרסהחון – רההין מחרכפהד וח נוחהג, לח יחשיוהן יהגיד.

םכעסהחה, םכעסהחון – םלי חיגסכנ, חהסכי מח גומחר םהשיחהג.

םעהעה, םעהעון – םיסכי לח םהע הה יהד.

םעכלה, םעכלימ – מיספהר שח מיןגהלחם בח מיספהר חהגחר.