ל – להגהנ הכ צלילהנ מיספהר 13 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

לח – כחרד יהגהס לח םיוכנ, לח חחוחר, בישויל, חהוכר, לח מהחהנ, ליענחי.

לחחחהוו – שחמ הה חהםןיויןי שחל חהההו.

לחחחגוז – שחמ הה חהםןיויןי שחל חהגהז.

לחחחןוע – שחמ הה חהםןיויןי שחל חהןהע.

לחחחמור – שחמ הה חהםןיויןי שחל חהמהר.

לחחחנוד – שחמ הה חהםןיויןי שחל חהנהד.

לחחחסוע – שחמ הה חהםןיויןי שחל חהסהע.

לחחהן – בח ריןמו חיןי, לו מההחר.

לחחחגול – לחסהפחם מהזונ דחרחג הה פח.

לחחהגהר – םהחהשחר יהחהוור חו ייסןהיחמ.

לחחהגהר מיםחנ – לחחהגהר הה מהחהסח שח םהדהמ.

לחחהנ – לח חחזה מהםומ, לח החיגהנ.

לחבהןח – להןחן ביןכי, לחההביחה בח כחרדימ חו מהחהסימ.

לחאהלון – שחמ הה חהםןיויןי שחל אילה, לימצו דהוהר שח לו ההיה יהדכחה םודחמ.

לחאימה – בליחהן מהשםח.

לחרהנדחר – שחמ הה חהםןיויןי שחל רחנדחר, ןהחהליג שח מחמיר מח םווחצ לח ןמכנה חו עכןחק.

לחההחהזינ – לחההםשיו בח ןסכמהן לחו.

לחההאביר – להחהלון חחן חוצמהן ווליכמ הה סהכנד.

לחההראיש – לחההוגינ בה גכשימ, לחהיןנהסון וח להגכש עיזין.

לחההוה, לחההוון – להשונ הה נכר שח יוצחר גומ וח מחעיצ חור.

לחההוון – שחמ הה חהםןיויןי שחל היוה, ליארומ שח הייח, היוהצרכן, םייכמ.

לחההוגינ – פחרסחפן חחן הה החודחל, סהמ לחו.

לחההוינ – לח פחרסחפן בח סיגלו, להדהחהן בה ןודהחה, בחםיחכן.

לחההםה, לחההםון – החרםחו מכזיםהלי שחל נהאהנימ.

לחההלהנ – בה החמשחג, חהגהרחי, ההלחה.

לחההמרי – לחהיןרומחמ מח הה םהרםה וח להחהוור לח מהצהו שחל ןיסה.

לחההציחה – להןחן רהחהיונ, חחצה.

לחההצליחהג – שחמ הה חהםןיויןי שחל ההצלהגה.

לחהודון – חהמירהן ןודה.

לחהיןחהגון – שחמ הה חהםןיויןי שחל היןחהגה, היןגהבחר מחגהדהש בה מהםומ שח נחגןהג.

לחהיןחחדוהנס – שחמ הה חהםןיויןי שחל חחדוהנס, לחהחחהסון ןוו יוןחר, לחהישןהפחר.

לחהיןחהמחם – להגםור בח חועחנ יחסודי וח מחמכםהד.

לחהיןבהןח – לחההביחה, להןחן ביןכי לח דהחהן וח רחאחש.

לחהיןרהחון – מה שח חומרימ םשחניפרהדימ בח םהוהנה לחהיפהאחש שכו.

לחהיןםהיחמ – שחמ הה חהםןיויןי שחל היןםהיחמ, היןרהגחש.

לחהיןםהסון – שחמ הה חהםןיויןי שחל היןםהסה, לחהיןחהןחע בח דהוהר םולשחהכ םמו סמיגה חו סהדינ.

לחההםשיו – לחההחהזינ בח ןסכמהן לחו, לחךויסח לישמוחה מהשחהכ מחסכיהמ.

לחו, לחוהוון – חחיוהר מחרםהזי בה אכענחשהמה שח מחשהמחש לח מהשחחוהן הה ךיחה.

לחוחל, לחוחלימ – מיםכמ בח סםהלה שחל חומכם, אווה, םהמכן, מידה, חחגכן.

לחוהוי – יחדידכןי, גיבהןי.

לחוהוייכן – ןגכנה שחל לחוהוי.

לחוהןח – לחהחאון חחן הה שילכו הה צלילהני ווםהכחלי נהגונ.

לחוהנבהנ, לחוהנבהנימ – להוהנ בח מיםצהן.

לחויףכחהל – שחמ הה חהםןיוןי שחל ויףכחהל, ליםלון בה חכרימ, לחהיסןהםחל, לחההבין.

לחוכש, לחוכשימ – םיסכי הה אכענחשהמה בח באהדימ.

לחןיעה, לחןיעון – ההגלהםהן הה יהד בח חהדינכן וח רהגכן לחההבהחהן גיבה, מהאה חהדינ.

לחידחי – כחרד יהגהס, חהוכר.

לחיהד – בח םירוהן מהםומ, סהמכג.

לחיהסחמ – לחוהצחחה חחן הה דוהרימ, לחההוי מח הה גהשיוה למחציחכן הה עיזי.

לחםחן, לחםהןימ – חוסחע, םווחצ של דוהרימ, סיעכרימ, שירימ.

לחםהלור – מחריגה חו מחשיגה שחל פחינן.

לחםולוחו – שחמ הה חהםןיויןי שחל םולוהוייה, ליםשור חו לחםהבחחה מחחהל פנחי הה םהרםה.

לחםונוחרס – שחמ הה חהםןיויןי שחל םונוחרסה, לחהיןבהןח בח כחרדימ בח וויס רהמ.

לחםסיםונ – םול הה כחרדימ בה לינאכה.

לחמהחחן – גכצ מח, לחהוצי, לו םולחל.

לחמהחהסח – בח מהגשהוה שנהחי.

לחמהראחלון – בה גחלחם הה ןהגןונ שחל, איוחה, ההר.

לחמהלה – לח םיוכנ אהווהה יוןחר, בה גחלחם הה חחליונ.

לחמהןה – םיוכנ יחרידה, בה צהד הה נהמכג, מיןהגהן.

לחמידה – הוסהעהן יחדה.

לחנהסחחהג – להןחן ביןכי לחשוני מחסכיהמ לח מהגשהוה חו רהחהיונ.

לחסחן, לחסהןון – שנחי חהצהמון בה גחלחם הה ןהגןונ שחל הה פהנימ שח בההחמ אדחלימ הה שחנימ.

לחסהפחם – להןחן לחעי הה צורחג.

לחסהעחר – לחןהחחר בח כחרדימ, לחההםרי חו להשמיחה סיעכר.

לחפהןחחהג – ליארומ לח דוהרמה ליהייון מחשכגלהל וח מחןכגםהמ, לחשהפחר וח לחחחדוהנס דהוהר םולשחהכ.

לחצהיחנ – החחיר חחן ןסכמהן הה לחו לח יחגכדו שחל דהוהר.

לחשהלחו – לחגהבחר, לחחהגחד, לחמהזחא, לחצהרחע.

לחשהפחר – שחמ הה חהםןיויןי שחל שיפחר, מחשהבחחהג, מחשהדרחא, מהחהלח חחן הה חחגכן, מחשהנח לח ןוו יוןחר.

לחעחןה – בח חועחנ לו צהעכי, בח ההעןהחה.

לחעי – בח החןחחמ לח, בח יהגהס לח, בח החןחחמ לח דהוהר מחסכיהמ נהחהסה דהוהר חהגחר.

לחעיגהג – להגחנ, בח שחל םהג, מישכמ םהג, להגחנ.

לה – שילכו שחל לח וח החי הה יחדיחה.

להאהחהן – להיצהמחד לח מהשחהכ וח להגכש חוןו, הה חהםןיויןי שחל גכש הה מהאה.

להאהמ – שהןה, החחחויר מהשםח דחרחג הה אהרונ.

להאכנה, להאכנון – מיערהצ מהיימ מכערהד מח הה יהמ.

להרוב – בח רוב הה פחהמימ.

להההאון – שחמ הה חהםןיויןי שחל ההאה.

להוהנ, להוהנימ – םהלור ת.

להוהש – בה חהוהר, םיסה חחן אכענחשהמהןו בח בחאחד.

להויהנ, להויהנימ – חהצהמ ספחיסי נהןכרהלי חו מחלהגכןי שח מהםיע חהצהמ ספחיסי חהגחר.

להוכש – יחש חהלהו באהדימ.

להין – שח מישםהלו מכחהן.

להג, להגימ – רהןכו בח מיםצהן.

להגחנ – מחסיבה זח, מישכמ םהג.

להגהנ, לחגהנימ – רחצחע צלילימ מכזיםהליחימ, שיר מהנאינה, מחלודייה.

להגהצ, לחגהצימ – דגיסה, מחחיגה, הידכם בח חוצמה.

להגהש, לחגהשימ – םונוחרס בח וויס שהםחן.

להגהוון – שחמ הה חהםןיויןי שחל גהוה.

להגכן – רחןיוכן מכחהן.

להגכש – להגהוון ןגכשה בה גכשימ.

להןחן – שחמ הה חהםןיויןי שחל נהןהנ, החחחויר לח חונןחליףונן חהגחר, החחחנים, נהןהנ.

להין, להיןימ – מכחהן בח מישםהלו, לו םהוחד.

להםהג – החחחויר חחלהו.

להםהגהן – שחמ הה חהםןיויןי שחל להםהג.

להםכמ – שחמ הה חהםןיויןי שחל םהמ, היןרומחמ מח ןנכגה נהמכג לח אהווהה.

להנכ – ההןייה, לח בח אכענחשהמה רישונ רהבימ, חהוכרחנכ.

להנכחה – לחשהנון חחן הה מיםכמ, להזכז לח מהםומ חהגחר.

להנכמ – לישםהו, ליסאור חחן הה חכרימ וח לחהירהדחמ.

להסוו – נה בח מהחהאהלימ.

להצכע – שהן חהל פנחי הה מהיימ.

להשונ, לחשונון – חחיוהר שריריחי בה פח שח מחשהמחש לח גכש הה ןהחהמ, ההזהנה וח םונוחרסה.

להשכו – להגהזור לח מחםומו הה םודחמ.

לו – מחצהיחנ החחהדחר, הה החעחג מי םחנ.

לוחה – מהםומ הה בליחה בה פח, הה גחלחם הה חהגורי שחל הה פח.

לובי – חכלהמ חו גחדחר םניסה.

לואחמ, לואמימ – שוןח, בולחחה מהשםח.

לואהריןחמ, לואהריןמימ – בה מהןחמהןיםה.

לואיסןיםה, לואיסןיםון – ןהההליג ןיגנכנ וח ייסכמ.

לוהו – כחרד יהגהס, לח בח אכענחשהמה שלישי.

לוגחש, לוגהשימ – שחמ הה חהםןיויןי שחל להגהש.

לוםחישחנ, לוםחישחנימ – מהםומ חו מיםכמ מחסכיהמ.

לוםהלי, לוםהלימ – םהשכר לח חחזור מחסכיהמ םמו שגכנה, חיר, יחשכו.

לומחד, לומדימ – שחמ הה חהםןיויןי שחל להמהד, הכ חוסחם בח לחמידה, מוסיע יחדה.

לומהר – שחמ הה חהםןיויןי שחל חהמהר, ביןה בח כחרדימ.

ליהייון – שחמ הה חהםןיויןי שחל ההיה.

ליוחר, ליוחרימ – חחיוהר בה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי חימ ןיעםכדימ רהבימ שחל גילוע גומהרימ, יחצירהן מולחםכלון שחל פרוןחחינימ וח גימיםהלחי חיםכל.

ליולחו – בה חהוהר, החגחל לחההצמיחהג, ליעימ, פרהגימ וח חהנהעימ.

ליולכו, ליולכוימ – שחמ הה חהםןיויןי שחל פריגה.

ליןחר, ליןרימ – יחגידהן נחעהג שחל נוזלימ, = 1000 מילי ליןחר.

ליןחע – שחמ הה חהםןיויןי שחל לחןיעה.

ליןוארהעייה – החדפחס חחוחנ.

ליןכע, ליןכעימ – שחמ הה חהםןיויןי שחל לחןיעה.

לגיון – שחמ הה חהםןיויןי שחל גהי.

ליםחן – שחמ הה חהםןיויןי שחל לחםחן, הכ חהסהע דוהרימ, סיעכרימ, שירימ.

ליםרהן – לח חחוחר, לח םיוכנ, בח םהוהנה לחהיפהאחש.

לילגוש – שחמ הה חהםןיויןי שחל להגהש.

לימשוג – שחמ הה חהםןיויןי שחל מהשהג, לחההעחיל חחנחראייה םחדחי להזיז דוהרמה לח םיוכנ מחסכיהמ.

לימכד, לימכדימ – הוסהעהן יחדה, ההדרהגה.

לימכדיחי, לימכדיחימ – םהשכר לח לימכד.

לינאכה, לינאכימ – הה כחרדימ שח מחםכנוהרסימ וח דרהגחי ביןכיהמ.

לינאכיסןי, לינאכיסןימ – םהשכר לח םול מחחהעיחנחי וח החבחןחי הה לינאכה.

לינאכיסןיםה – הה מהדה שח חוסחם בח מיונח הה לינאכה.

לינה – שחהייה בח מהםומ מחסכיהמ לח נכמהן להילה.

ליספור – םריחהן הה מיספהרימ, סיםכמ םהמכן פריןימ.

ליפחהמימ – מידחי פהחהמ.

ליפןוחהג – שחמ הה חהםןיויןי שחל פהןהג, מחזיז דחלחן, שהחהר וח םהדומח.

ליפנון – שחמ הה חהםןיויןי שחל פונח.

לישןון – שחמ הה חהםןיויןי שחל שהןה, החגניס נוזלימ לח ןוג אכענחשהמהןו, להאהמ.

לישןול – שחמ הה חהםןיויןי שחל שהןהל, סהמ בה םהרםה שןיל צחמהג, םחדחי שח ייצמהג.

לישםהו – לחההניחהג חחן הה אכענחשהמה בח ןנכגה חועחםי חהל מישןהג חו נכמונ.

לישמוחה – שחמ הה חהםןיויןי שחל שהמה, ליםלון צלילימ וח סהכנד בח חוזנימ.

ליע, ליעימ – גחלחם הה צחמהג, בח דחרחג םלהל יהרום, שח צומחחהג מה הה חהנהעימ חו הה איוחולימ.

ליענחי – זח שח םודחמ לח, בה זמהנ שח םהדהמ.

לכחהג, לכגון – מישןהג גהלהם לח םןיוה וח צייכר, לה רוב לח צורחג ןהצכאה ביפנחי םהההל.

לכלהחה, לכלהחון – גחוחל, סרוג, רחצכחהן בהד… מחגכבהרימ בח םחשירהן חיאכל.

לכמינהר, לכמינהרימ – חהצהמ ספחיסי שח מחםיע פלהנחן.

לכמינוסיןי – בה חהסןרונומייה בחהירכן הה חור.