מ – מהי הכ צלילהנ מיספהר 14 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

מח – כחרד יהגהס לח צייכנ מהםור הה דהוהר חו מהםומ מוצה, מח מהםומ לח מהםומ, מח ןוג, הה זמהנ בו החגחל חהםןיויןי מחסכיהמ.

מחחחן, מחחחןימ – היפגין מחהירכן.

מחחחדוהנס, מחחחדוהנסימ – הכ מישןהפחר, מיןפהןחחהג וח נהחהסה ןוו יוןחר בה הווח.

מחחהאחל, מחחהאחלימ – שינה חחן צכרהןו לח צכרהן חיאול.

מחחהרחחהג, מחחהרגימ – מי שח מחםהבחל חורגימ.

מחחהראחנ, מחחהראחנימ – מחעים חו מחסהדחר בח סחדחר מחסכיהמ.

מחחהורחר, מחחהורחרימ – מהגשיר גשמהלי שח מחםהרחר חחן הה חהויר.

מחחהגחד, מחחהגדימ – מחוי יהגהד, מחגהבחר.

מחחהןאחר, מחחהןאחרימ – יחש לחהיןחהמחצ םחדחי לחההסיאו, דורחש מהחהמהצ.

מחחהיחר, מחחהירימ – מחצהיחר צייכרימ שח נילוימ לח ןחםסן.

מחחהל – לחמהלה, אהווהה מח מהםומ מחסכיהמ.

מחחהמחנ, מחחהמנימ – חונןחליףונן שח חוסחם בח מהןהנ ההדרהגה לח שיפכר החסחאימ.

מחחהניחנ, מחחהניחנימ – מחחורחר חיניהנ, מחסהםרחנ.

מחחהפחר, מחחהפרימ – חוסחם בח חיפכר הה פהנימ חו הה אכענחשהמה.

מחחהצחו, מחחהצחוימ – יוצחר צכרה, מהרחח חו חיעייכנ לח דוהרמה.

מחחהעיחנ, מחחהעיחנימ – מהדאיש חחן מיגלול הה ןגכנון, חועי, מההכן חו סיאנונ שחל דהוהר.

מחחהעשחר, מחחהעשחרימ – נוןחנ לחוהצחחה, נוןחנ להחהסון.

מחחורחר, מחחורחרימ – מהעסים חחן הה נכמה חו חחן גוסחר הה חחרהנכן, וח מהאביר חהםןיויןי, מהמריצ, מהעחיל.

מחחוההו, מחחוההוימ – מהראיש חהההוה בח חוצמה.

מחחיצ, מחחיצימ – מהאביר מחהירכן.

מחחכבהד, מחחכבהדימ – נהחהסה בו שינכי, מכןחהמ לח צורחג םולשחהכ.

מחחכאהל, מחחכאהלימ – צכרהןו חהאול.

מחחכראהנ, מחחכראהנימ – מחסכדהר בח חהםןיויןהו, חהרכג.

מחחכדהנ, מחחכדהנימ – שח יחש בו חהדינכן, חהנוא.

מחחכדוהנס, מחחכדוהנסימ – נהחהסה ןוו יוןחר, יהחיל יוןחר, גהדשהני יוןחר, נהחהסה מחפכןהג וח מחשכפהר יוןחר.

מחחכשהר, מחחכשהרימ – סהמחחהג וח ןוו לחו, מחרכצח.

מחחכוזהר, מחחכוזהרימ – םולחל חהויזהרימ, מהגשירימ, פריןימ.

מחחכורהר, מחחכורהרימ – שח יחש בו חהויר וח גהימהנ.

מחחכזהנ, מחחכזהנימ – בח מהצהו שחל שיוכי מישםהל.

מחחכגהד, מחחכגהדימ – מחגכבהר יהגהד.

מחחכיהר, מחחכיהרימ – מחלכוח בה צייכרימ וח םישכןימ.

מחחכלח, מחחכלימ – ןוו בח חועחנ יוצח מח הה םולהל, נחהחדהר, מחשכבהג.

מחחכמהנ, מחחכמהנימ – מי שח חהוהר ההדרהגה וח ןיראכל בח ןגכמ מחסכיהמ םחדחי לחשהפחר חחן יחגולןו.

מחחכניהנ, מחחכניהנימ – רוצח להדהחהן, מחסכםרהנ.

מחחכצהו, מחחכצהוימ – חיצוכ חוןו, מחסכאנהנ בח חועחנ חחסןחןי.

מחחכפהס, מחחכפהסימ – מחםכוהנ בח מחדכיהם חהל נחםכדהן הה חחעחס.

מחחכפהר, מחחכפהרימ – הה פהנימ חו הה אכענחשהמה מחגכסימ בח חיןכרימ.

מחחכעיהנ, מחחכעיהנימ – יחש לוהו סיאנונ מחסכיהמ.

מחבהםחר, מחבהםרימ – חורחחהג שח מחאיחה לח ביםכר.

מחביחה, מחביחימ – נוןחנ ביןכי, מהחהויר מחסחר, רהחהיונ חו רחאחש בח כחרדימ.

מחאהבהין, מחאהבהיןימ – מחאה בהיןימ, יחגידהן חיגסכנ שחל ןוגחנ מחמכגשהו.

מחאהמה, מחאהמון – םיוכנ, נחןייה.

מחאוההצ, מחאוההצימ – מחיכשהר בח חחמצהחכן מהאהחצ.

מחאכוהנ, מחאכוהנימ – חחעשהרכיון שונימ שח ניודהלימ חחלח מח חחלח, םהלורימ וח צלילימ רהבימ וח שונימ שח ניודהלימ זח מח זח.

מחאכלאהל, מחאכלאהלימ – םהרכג סהויו חהצמו.

מחרחצ – הה םוחהג שח מחחורחר חהםןיוייכן וח חחרהנכן, חחנחראייה.

מחרהחהיחנ, מחרהחהינימ – ניפאהש חימ חונןחליףונן וח מחציא שחחחלון םחדחי להדהחהן חחן דהחהןו חו לחההםיר חוןו מחםהרוו.

מחרהםחג, מחרהםגימ – חוסח רהג יוןחר.

מחרהחהנחנ, מחרהחהנחנימ – מחגהדחש, מוסיע ןרייכן, ניןחהנ מחגהדהש.

מחרהבי, מחרהבימ – אהווהה חו אהדול םחגול שח חחעשהר.

מחרהאחש, מחרהאשימ – מחחורחר היןרהאשכן, נואחחה לה לחו.

מחרגהו, מחרגהוימ – שח יחש בו מהםומ נירגהו.

מחריגה, מחריגימ – חחעשהר לימרוחהג חוןו.

מחרימי, מחרימימ – החחחלה מח מהםומ נהמכג יוןחר.

מחרםהז, מחרםהזימ – נחםכדה שח נימצה בח מחרגהם שהוח בחינ שנחי םצוון, בחינ לח בחינ, הה מהםומ חו הה גחלחם הה חחמצהחי.

מחרםהזי – נימצה בה מחרםהז.

מחרכחהיהנ, מחרכחהיהנימ – מי שח חונח חהל שחחחלון בח ריחהיונ.

מחרכוהג, מחרכוהגימ – שח יחש בו מהםומ.

מחרכצח, מחרכצימ – מחחכשהר מח הה ןוצהחה.

מחרוש – נהחהסה ליענחי.

מחרגהו, מחרגהוימ – שחןהג פהןכחהג אהדול.

מחרגהם, מחרגהםימ – הה מירוהג בחינ שנחי דוהרימ, נחםכדון, םהוימ.

מחרכבח, מחרכבימ – אהדול בח םהמכןו, שח יחש מימחנו ההרבח.

מחרכבה, מחרכבהחימ – מחצכלה חימ חהרבה צלהחון וח זהוייון.

מחרכוהג, מחרכוהגימ – מכרגהו, ניןהנ בו רחוהג רהב, יחש בו מהםומ.

מחרכםהז, מחרכםהזימ – מחמכםהד בח דהוהר חו מהםומ חחגהד.

מחרכצח, מחרכצימ – מחסכפהם, מחחכשהר, סהמחחהג.

מחרכצהע, מחרכצהעימ – מחגכסח בח חהריגימ חהל הה ריצעה.

מחדיחהג, מחדיגימ – מהגשיר גהשמהלי לח שןיעהן םחלימ.

מחדידה, מחדידון – ןהההליג מחציחהן החםחע, חורחג, אווה, מישםהל, זמהנ וח םהדומח.

מחדייה, מחדייון – םול חחמצהחי הה ןיםשורחן, ןחלחויזייה, חינןחרנחן, רהדייו…

– מחדי – ןגילין הה ווחרד שח מהשמהחכןו חחמצה.

מחדיףכר, מחדיףכרימ – חחמצה הה ףכר. הה זמהנ שח בחינ הה בוםחר לה חחרחו.

מחדכיהם, מחדכיהםימ – הכ בח מהצהו שחל גהדכן וח חחגכן מחרהבי.

מחדכלהל, מחדכלהלימ – מההכל בח נוזחל.
מחההוח, מחההוימ – אורחמ שח הייח, היוהצרכן, היןרהגהשכן.

מחההוהחו, מחההוהחוימ – שח חורו דולחם וח םהבח לח סחרכאינ.

מחההנח, מחההנימ – אורחמ ההנהחה, חהםןיויןי נחחימי וח ןוו.

מחהכדהם, מחהכדהםימ – הכ מכצמהד בח גוזםה.

מחוהדחחהג, מחוהדגימ – מחשהחהשחחה, מחוהדחר, מהצגים.

מחוהלח, מחוהלימ – מהחהויר חחן הה זמהנ בח נחחימימ, בידכר חו שהחהשכחה.

מחויחהמ – מחוי חוןהמ.

מחוי, מחויחימ – הכ מהחהויר חיןו, מהגניס, נוןחנ, מחאיש.

מחוינ, מחוינימ – פחרסחפן חחן מהשמהחכן הה דוהרימ סיגלין.

מחויףכחהל, מחויףכחהלימ – םולחן בח חכרהו, צועח, מהשםיע, מיןבונחנ.

מחםהבחל, מחםהבלימ – לוםחחהג מח יחדחי הה נוןחנ, ניןהנ לוהו, נימסהר לוהו.

מחךויסח – מהחהדיע מיבחינ םהמה חחעשהרכיון.

מה – כחרד לח ההבהחהן היןפהחהלכן, שחחחלה, לח בחרכר ןיו וח מההכן הה דהוהר.

מהחהאהר, מהחהאהרימ – מהםומ ריםכז שחל מהיימ חו נוזחל חהגחר, חהםכה.

מהחהוהר מהחהוהרימ – מהםומ שח חוורימ בו.

מהחהזינ, מהחהזינימ – מהםשיו לח םלחי הה ןיםשורחן, שומחחה.

מהחהאהל, מהחהאהלימ – םהו מחחכאהל סהאכר.

מהחהאהלי – צכרהןו חהאול, םהשכר וח מחחהעיחנ מהחהאהל.

מהחהאהנ, מהחהאנימ – מהםומ שח חואנימ בו םלחי שהיין.

מהחהוהר, מהחהוהרימ – מהםומ שח חוורימ בו.

מהחהןח, מהחהןימ – םיסכי, ציפכי.

מהחהןחעחן, מהחהןהעון – הה שיגוה הה גיצוני שחל דוהרמה, חהןיעה.

מהחהיהנ, מהחהיהנון – מיםוח מהיימ בחןוג הה םהרםה.

מהחהלח, מהחהלימ – דחרחג לח מהםומ אהווה יוןחר, הכ מחרימ מחזיז לחמהלה.

מהלה – בח םיוכנ להאווה.

מהחהמהר, מהחהמהרימ – םןיוה שח מחביחה וח חוסחם בח נוסח מחסכיהמ.

מהחהמיד, מהחהמידימ – מחניחהג, מחציו, סהמ בח חהמידה, מחםימ.

מהחהמים, מהחהמיםימ – גוםחר בח יחסודייכן, נירגהו, מחםיע, חהמום יוןחר.

מהחהנח, מהחהנימ – נחןינהן ןשכוה.

מהחהסח, מהחהסימ – דהוהר שח נהחהסה, ןוצהר, מהההלהג, חהםן.

מהחהסי, מהחהסיחימ – ניןהנ לח יחסכמ וח מימכש.

מהחור, מהחורימ – חהצהמ ספחיסי מחרםהזי חימ ארהויןחישחנ חהצכמ, שח מחסהפחם חור, גומ וח חחנחראייה.

מהחורי, מהחוריחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ מהחורימ.

מהחוע – שחמ הה חהםןיויןי שחל ןהס חו מחרהגחע.

מהבהן, מהבהןימ – ההבהחהן הה חכרימ בח זמהנ הה היסןהםחלכן, ויףכחהלייה.

מהברכם – חהמירה לח מהההלהג נהגונ חו חחוחנן מחסהמחחהג.

מהאחוחן, מהאהוון – בהד רהג וח סועחא שח מחשהמחש לח ניאכו.

מהאבחר, מהאבחרימ – מהגשיר לח ההאבהרהן חוצמהן סהכנד.

מהארחעה, מהארחעון – םלי גהםלהחי לח חיסכע אחזחמ, ליעימ וח םהדומח…

מהאדיל, מהאדילימ – חוסח לח אהדול יוןחר, חולח בה מידה.

מהאדיר, מהאדירימ – מחחהעיחנ, מחןהחחר, םווחחה, מהגלין.

מהאה, מהאהחימ – גיבכר עיזי, נחאיחה.

מהאהע, מהאהעהיימ – נהחהל אהווהה שח מחגהסח חחן הה םהרסול וח יהגול לחההאיחה חהד הה בחרחג וח יוןחר.

מהאהחצ, מהאהחצימ – מהגשיר שח מהגלים וח מחיהשחר םפהלימ שחל בהדימ, נייהרון וח םהדומח…

מהאוונ, מהאוונימ – פיסהן בהד םהןהנ להג לח ניםכי וח ניאכו.

מהאיחה, מהאיחימ – הווח שחל היאיחה, בהחה בחדחרחג םלהל לחחהגהר ציפייה.

מהאיש, מהאישימ – החוי, החניחהג ביענחי.

מהאנחן, מהאנחןימ – חהצהמ חו גחעחצ שח מושחג חחלהו מהןהגון, חהצהמ חו גחעחצ חימ סהדח מהאנחןי.

מהאנחןיחי, מהאנחןיחימ – שח יחש בו מח ןגכנהן הה מהאנחן.

מהאניו, מהאניוימ – ניעלה, נחהחדהר, מהרשימ, םהסכמ.

מהאניעיםו – מהרהיו, יהעח וח מהרשימ לח ההעלי.

מהרחח – מה שח ניןהנ לחויףכחהל.

מהרחה, מהרחון – לכחהג זגכגין מחלכןהש, מחצכעח בח םהלור מהןחגחןיחי מכםסהע בח צידו הה חהגורי, וח מהגזיר הישןהםעכן שחל םול מה שח נימצה מכלו.

מהראיש, מהראישימ – םולחן בח גכשהו, יחש לוהו ןגכשה, גווח.

מהרהיו, מהרהיוימ – יהעח בח םנח מידה אהדול.

מהרוהד, מהרוהדימ – שיגוה שחל םח שהןיג שח חהסכי מח חחנחראייה, חור, גומחר, צחמהג חו פרהגימ וח םהדומח…

מהרינה, מהרינון – מיערהצ םהןהנ שח מחשהמהש לח נהמהל שחל םלחי שהיין םןהנימ.

מהרםיו, מהרםיוימ – מחגהבחר גהלהםימ שונימ זח לח זח, מחמהזחא יהגהד.

מהרצח, מהרצימ – נוןחנ ההרצהחה, מהחהויר מחידה לח םהההל.

מהרשימי, מהרשימימ – מחחורחר היןפהחהלכן חו רושחמ רהב.

מהרכחהג, מחרכגימ – מחצכפח שיגוה דהם.

מהד – מהגשיר מחדידה.

מהדבחםה, מהדבחםון – פיסהן נייהר חו גומחר פלהסןי חחלהסןי שח ניןהנ לחההדביםו.

מהדרחאה מהדרחאון – מישןהג מכאבה שח מחחהעשחר מהחהוהר בחינ מיעלהסימ שח נימצהחימ בח החערחשחי אווה.

מהדרחאנוחה, מהדרחאנוחימ – מהדרחאה גהשמהלי שח חולח וח יורחד.

מהדריג, מהדריגימ – מחלהמחד, מחיהחחצ, מהסביר וח מהחהויר מחידה מחןוג יחדה וח ניסהיונ חישי.

מהדה, מהדהחימ – חהנהע יחדה שח מחוכסהס בח ןהצפייון, חהריגהן ניסכיימ וח מחגםהרימ שחל ןועהחון נהןכרה. הה מהדהחימ םולחלימ בייולואייה, בוןהניםה, גימייה, חהסןרונומייה… וח חחן הה מהדהחימ הה מחדכיהםימ, מהןחמהןיםה, עיזיםה, מהדהחי הה מהגשחו, ןחגנולואייה וח חוד…

מהדהחי – שהיהג לח ןגכמ הה מהדה.

מהדהע, מהדהעימ – מישןהג לכחהג םהשיחהג שח מחשהמש לחההנהגהן באהדימ חו גהעהצימ.

מהד זהוין, מהדחי זהוין – מהגשיר לח מחדידה מחדכיהם שחל זהוייון.

מהדגחס, מהדגחסימ – מחגונה לח דגיסהן אהזימ.

מהדגחע – רחםיו מחגהני שח מיסןווחו םחדחי לחההניחה םלחי ניחה םמו מהסום, חונייה חו צולחלחן.

מהדלים, מהדליםימ – מהעחיל מהגשיר גהשמהלי.

מהדכחה – כחרד שחחחלה, מח חחזח סיבהץ לח חחזח דהוהר חו צורחגץ לח מהץ

מהדכד, מחדכדימ – שח מידהןו ניםבה.

מההחר – בח מחהירכן, בה זמהנ םהצהר יהגהסין.

מההיר, מחהירימ – נה חו זורחמ בח ריןמו אהווהה.

מההירכן, מההירכיון – ריןמו הה ןנכחה, חהסייה וח ןנכחה בח זמהנ םהצהר.

מהההלהג, מהההלהגימ – בח מחשחג הה זמהנ, ןוג םחדחי.

מההכן, מההכיון – בהסיס שחל דהוהר, ןגכנהןו הה יחסודיחימ שחל הה דהוהר.

מההכןי, מההכןיחימ – שחל הה מההכן, הה דהוהר וח ןגכנוןהו.

מההכל, מחהכלימ – הכסהע לוהו מהיימ חו נוזחל םולשחהכ.

מהורחא, מהורחאימ – םלי לח גיזכם וח שיגרור ברהאימ.

מהורים, מהוריםימ – זוהחר, נוצחצ.

מהוהים, מהוהיםימ – מחעיצ חור בההיר וח בולחן, מחעיצ חור וח זוההר.

מהוו, מחווחון – פחןהג דהוהר, ההםדהמה לח סחעחר.

מהזאהנ, מהזאהנימ – מהגשיר גהשמהלי שח מחשהמחש לח םירכר וח גימכמ.

מהזהא – יהצהם נוזלימ לח ןוג םלי.

מהזונ, מחזונון – םול מה שח מחזינ חחן הה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי.

מהגהן, מחגהןימ – םלי דהם מח מהןחגחן, שח מחשהמחש לח ההשגהלהן גכן ןעירה.

מהגהם, מחגהםימ – גומחר חהסכי מח אכמי, שח מחשהמחש לח מחגיםה בחחיםהר חיפהרונ חו פחגהמ.

מהגהצין – גהמחש דחסו חהגכזימ, גחצי.

מהגהר – הה ףכר שח חהגהרחי הה ףכר הה נוגהגי.

מהגול, מחגולון – ריםכד חומהנכןי.

מהגזים – הכ חוגחז חו ןועחס.

מוחהג, מוגון – חחיוהר הה סחגחל וח הה גהשיוה, הה ןודהחה וח הה פחרסחפשחנ, חהגרהחי לח ןיעםכד הה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי.

מוחיל, מוחילימ – מחוי ןוחחלחן, מחוי לח ןוצהחה מחשכפהר וח ןוו יוןחר.

מובהיל, מובהילימ – מיונח שחל חהצהמימ חו םישכןימ מחםכלוהוימ וח מינןנוחחחימ.

מורעחמה, מורעחמון – יחגידה לינאכיסןי םהןהנ בח יוןחר שח יחש לוהו מהשמהחכן.

מורעולואי, מורעולואימ – הה צכרה וח הה מיונח שחל םול דהוהר.

מורעולואין – בח חועחנ מורעולואי.

מודחמ, מודחמימ – מהגשיר חחלחםןרוני לח יחצירהן םחשחר בחינ מהגשחוימ.

מודכלהרי, מודכלהרימ – חהסכי מח גהלהםימ ניערהדימ שח חחעשהר לחגהברהמ לח מיונח אהדול יוןחר.

מודכלהרייכן – ןגכנה שחל סיסןחמ חו דהוהר שח חחעהר לחההרםיו מח גהלהםימ ניערהדימ.

מוזחחונ, מוזחחונימ – מיונח חו מהםומ שח בו מחחכגסהנימ וח מכצהאימ גהעהצימ היסןוריחימ, חוסהעימ, יחצירון חומהנכן, מהדה… צורגחי לימכד, מחגםהר וח ההנהחה.

מוזנהיימ – מהגשיר חו םלי לח מחדידהן מישםהל.

מוןחנ, מוןנימ – הה צהד בה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי בחינ הה חהאהנ לה צלהחון.

מוןוריםה – ןנכחהןייכן, ןיעםכד הה ןנכחה בה אכענחשהמה הה חוןנןחליףונןי.

מוןיו, מוןיוימ – נוסח, רהחהיונ חיםהרי, בה מכזיםה, םחןה םהצהר שח גוזחר חהל חהצמו לחחורחג םול הה יחצירה, חו בח גחלחם מימחנו.

מולחםכלה, מולחםכלון – יחגידהן גומחר םהןהנ בחיוןחר מכרםהו מח חהעןומימ חהגידימ שח מחגכבהרימ בח םחשחר גימי.

מולחםכלהרי, מולחםכלהרימ – שחל מולחםכלה, מכרםהו מח מולחםכלון.

מוליג, מוליגימ – גומחר שח מהחהויר דהרגו גהשמל, גומ, חחנחראייה, סהכנד וח םהדומח…

מומחנןכמ, מומחנןכמימ – ןחחכצה שחל ןהההליג, היןפהןגכן בח ןנכעה.

מונוןוני מונוןונימ – יחש לוהו ןונ חהגיד, שח לו מישןהנח, גהסהר איוכנ.

מונולוא, מונולואימ – םונוחרסהן יהגיד, מה שח נחחחמהר חהליחדחי חחגהד.

מונולוא פנימי – הה ביןכי הה שהםחן שחל הה םונוחרסה הה פנימי דחרחג הה מהגשהוון, לחלו שימכש בה וויס חו סהכנד.

מוסיע, מוסיעימ – מהאדיל חחן הה םהמכן, נוןחנ חוד.

מוצה, מוצהחימ – מהםומ מימחנו נווחחה חו מהןגיל דהוהרמה.

מוצי, מוציחימ – מהחהויר מח הה פנימ לה גכצ.

מוכשחנ, מוכשחנימ – ןהההליג שחל שינכי בח מיםכמ שחל חוביחםן חו דהוהר רחלהןיוין לח סויוהןו בח פחרחם זמהנ נהןכנ.

מועחן, מועןימ – יחצירה, חהםןיויןי ןוו, חו מהחהסח ניעלה שח מחשהמחש דכאמה לח חהגחרימ.

מועה, מועהחימ – ההצהאהן בידכר, חחוחנן חומהנכןי.

מי – כחרדהן שחחחלה, לח בחרכר זחהכןו חו שמו שחל חונןחליףונן מחסכיהמ.

– מי – ןגילי, מ השימכש, מיןוג.

מיוןה, מיוןהחימ – חועחנ ההאייהחהן הה כחרדימ.

מיאוהנ, מיאוהנימ – סכאימ שונימ שחל דוהרימ וח חחעשהרכיון, םהלורימ וח צלילימ רהבימ וח שונימ שח ניודהלימ חחלח מח חחלח.

מירוהג, מירוהגימ – רחוהג, מהםומ פהנכי בחינ שנחי ןגכמימ מחלחימ, ספחיס רחם בחינ שנחי דוהרימ.

מירםהמ, מירםהמימ – חועי פנחי הה שחןהג.

מירםכז, מירםכזימ – מיםכמ בה חחמצה.

מירפחסחן, מירפהסון – מישןהג בהנכי חימ מהחהםח, צהמכד לה םיר הה גיצוני שחל ביניהנ.

מירצחעחן, מירצהעון – לחוחנה חו חהריחהג שח מחםהסח חחן הה ריצעה.

מידחי – ןהדירכן וח סהיםחל שחל זמהנ.

מידאהמ, מידאהמימ – םוכצהן פריןימ שח ניךויסכ לחיהצחא חחן הה םולהל.

מידאהמי, מידאהמיחימ – שחל מידאהמ, מחשהמחש לח דכאמה.

מידרחגוו – רחגוו מחרכצהע וח סהאכר לח םלחי ניחה מחמכנהחימ.

מידרהגה, מידרהגון – שויל מואבה מחרכצהע, בח צידחי הה םויש שח מחיכחהד לח הולגחי רחאחל.

מידה, מידון – אודחל, םהמכן, יחגידהן מחדידה.

מידהי – יוןחר מח מה שח צהריג חו רהצכי.

מידשהחה, מידשהחון – שחןהג מחגכסח דחשח.

מיורחשחן, מיורהשון – חהויזהר לח סחרכם הה סחחהר.

מיוןה, מיוןהחימ – חועחנ ההאייהחהן הה כחרדימ.

מיונח, מיונימ – הה חועחנ שח בו דהוהרמה מכרםהו חו בהנכי, הה דחרחג בו הה חחלחמחנןימ חו גהלהםימ מיןגהברימ יהגהד םח יחגידה חחגהד.

מיוני, מיוניחימ – םהשכר חו מחחהעיחנ דוהרמה מכרםהו חו בהנכי.

מיזוהדה, מיזוהדון – ןים אהדול חימ אהלאהלימ שח מחמהלחימ בח גהעהצימ חישיחימ לח ןייכלימ וח נחסיחון.

מיזמהנ – ליענחי זמהנ רהב.

מיזרהג – הה םיוכנ בו זורחחהג הה מהחור, נימצה בח צהד יהמינ םהחהשחר פונימ לח םיוכנ צהעונ.

מיזרהגה – לח םיוכנ מיזרהג.

מיזרהנ, מיזרהנימ – סעוא חהוח שח מחשהמחש לח מחנכגה, ןנכמה וח נכמה.

מיזדהםחע, מיזדהםעימ – הכ מחיהשחר חחן אכענחשהמהןו.

מיגזכר, מיגזכרימ – שימכש גוזחר שחל דהוהר יהשהנ.

מיגזכרין – מחגהל מיגזכר.

מיגלול – םול הה דוהרימ, סהג הה םול הה שהלחמ.

מיגנהס, מיגנהסהיימ – בחאחד לה גחלחם הה אכענחשהמה הה ןהגןונ.

מיגסח, מיגסימ – םיסכי לח םחלימ, החןםחנ לח סאירהן פחןהג חחליונ.

מיגשכו, מיגשכוימ – ןיעחכל בח חחמצהחכן מהגשחו.

מיןחחדוהנס, מיןחחדוהנסימ – נה בה זמהנ לה חהןיד בח מחאהמהן שיפכר, נהחהסה ןוו וח מחפכןהג יוןחר.

מיןחהר, מיןחהרימ – םהו שח מחיהצחא חחן צכרהן הה דהוהר.

מיןחהמחנ, מיןחהמנימ – חוסחם בח ןיראכל ליםרהן חהםןיויןי מחסכיהמ.

מיןחהניחנ, מיןחהניחנימ – מחביחה רהצונ חו סהםרהנכן להדהחהן, מחאהלח חיניהנ.

מיןחורחר, מיןחורחרימ – םהמ מח נכמהןו, מחאיו לח מה שח םורח סויוו.

מיןבהןח, מיןבהןחימ – נוןחנ ביןכי לח רהאשוןהו וח דהחהןהו, מחביחה חחן חהצמו כחרדין.

מיןרהחהיחנ, מיןרהחהיחנימ – חונח חהל שחחחלון שחל מהנגח, לח םהןהוה חו ןוגנין ןחלחויזייה…

מיןרהאחש, מיןרהאשימ – רהאשוןהו מיןחורחרימ.

מיןההוח – נוצהר, ניהייה, נהחהסה.

מיןהגהן – בח מהםומ נהמכג יוןחר, לחמהןה מח, לחמהראחלון.

מיןוהסחע, מיןוהסעימ – נוסהע לח, מיצןהרחע.

מיןוג – מח הה גחלחם הה פנימי.

מיןגחלחם, מיןגהלםימ – הכ ניערהד לח גהלהםימ, ניןהנ לח גהלםו.

מיןגהדחש, מיןגהדחשימ – הכ מחגהדחש חחן חהצמו, מכגזהר לח חהםןיוייכן לחחהגהר שח גהזהר לח מהצהוו הה מחםורי.

מיןגהלחע, מיןגהלחעימ – שינה חחן מהצהוו, צכרהןו, ןוגנו וח םהלורו… לח חהגחר, בימםומ מהשחהכ חו מישחהכ חהגחר.

מיןגהמ, מיןגהמימ – שחןהג מכאדהר שח מיןחהעיחנ בח חהםןיויןי מחסכיהמ.

מיןגהשחו, מיןגהשוימ – מיןיהגחס, חהדיו וח רהאיש לח צורגהו שחל חונןחליףונן חהגחר.

מיןיהגחס, מיןיהגחסימ – הכ מהחהנים ןסכמהן לחו.

מיןםהוחנ, מיןםהוחנימ – חוסח חו חומחר מהשחהכ בח םהוהנה, דהחהןו מחםכוהנ לח דהוהר מחסכיהמ.

מיןםהונחנ, מיןםהונחנימ – ניןהנ לחםהוחנ חוןו, חחעשהר לחההןחימ חוןו חהליחדחי שינכי שחל םיוכנ חו אווה.

מיןםהיחמ, מיןםהימימ – מיןרהגחש, מיןבהצחחה, מיןמהמחש בה מחציחכן.

מיןלהמחד מיןלהמדימ – חיסכם ןוגםחדחי לחמידה, מיןחהמחנ בח מחיכמהנכן גהדהש.

מיןמהזחא, מיןמהזאימ – מיןחהרבחו, מיןגהבחר, מישןהלחו בח ההןחהמה.

מיןמהגח מיןמהגימ – יחש לוהו יחדה רהב בח ןגכמ םולשחהכ.

מיןמהשחג, מיןמהשגימ – נהחהסה בח מחשחג זמהנ רהב, מיןפהרחס לח מחרגהם חו זמהנ מחמכשהג, לו פוסחם.

מיןנהאחנ, מיןנהאנימ – צלילימ מח םלחי נחאינה חו צלילהנחי הה םונוחרסה חו להגהנחי מכזיםה מכשמהחימ.

מיןנהסח, מיןנהסימ – גווח בח חהצמו וח מחםהבחל ניסהיונ.

מיןפהשחן, מיןפהשןימ – נהעוצ, מיןפהזחר וח מחמהלח חחן הה שחןהג בח ההדרהאה.

מיןפהןחחהג, מיןפהןגימ – הכ מיןחחדוהנס וח מישןהנח בח ההדרהאןייכן.

מיםחוהנ – להגחנ, לחעיםהג, מישכמ םהג.

מיםבהצ, מיםבהצימ – םוכצה שחל דוהרימ מח חוןו הה סכא.

מיםגול, מיםגולימ – מיורחשחן שח מחשהמחש לח צייכר.

מיםלחדחן מיםלהדון – מישןהג מהםהשימ לח םןיוה וח ההזהנהן ןוגחנ לח מהגשחוימ חו פחלחעונימ.

מיםלהגהן, מיםלהגון – מיןםהנ לח זרימהן מהיימ שח מחיכחהד לח רהגהצה.

מיםלול – סיסןחמ שהלחמ שח מחגיל פריןימ שונימ, דהוהר םולחל.

מיםרו – 1,000,000-, מידה םהןהנ בח יוןחר, זהחיר.

מיםרוףכר, מיםרוףכימ – גחלחם חחגהד מח 10,000 גחלחםחי הה ףכר חו 0.1 מיליףכרימ.

מיםרוסםופ, מיםרוסםופימ – מהגשיר ההאדהלה, שח מחחהעשחר לחויףכחהל חהצהמימ זחחירימ בח יוןחר.

מיםרוסםופי – םהשכר לח מיםרוסםופ.

מיםרועונ, מיםרועונימ – מהגשיר שח מחמיר סהכנד לח אהלימ גהשמהליחימ, וח מחשהמחש לח ההםלהןה, לח ההחהוהרהן שידכר, ההאבהרה וח םהדומח…

מיםרי – שח םורח בלי םהוהנה חו לחלו ןיגנכנ םולשחהכ.

מיםרייכן – ןגכנהן הה דהוהר הה מיםרי, היןרהגהשכן שחל דוהרימ בח מיםרח לחלו ןיגנכנ מחרוש.

מיםצהן – מחחהן, ןיפןיפה.

מיםכד, מיםכדימ – ריםכז ןסכמהן הה לחו לח נחםכדה בה מחרגהו חו דהוהר מחסכיהמ, גידכד ןמכנה.

מיםכמ, מיםכמימ – הה מהםומ בה מחרגהו בו נימצה דהוהר םולשחהכ.

מילח – היגניס פנימה חהד שח לו נוןהר מהםומ.

מיל – 1,000

מילי – 1,000-

מילוהד – גכצ מח, לחמהחחן.

מילגהןגילה – ליענחי הה מהחהסח, מחרוש.

מיליףכר, מיליףכרימ – גחלחם חחגהד מיןוג מיל גחלםחי הה סחנןיףכר.

מיליארהמ, מיליארהמימ – 1000 גחלחםחי הה ארהמ.

מיםכמ, מיםכמימ – ההחהמהדה בה מחרגהו, הה מהםומ בו נימצהחימ.

מיליליןחר, מיליליןחרימ – 1000 גחלחםחי הה ליןחר.

מילימחןחר, מילימחןחרימ – 1000 גחלחםחי הה מחןחר.

מילכי, מילכיימ – גומחר שח מחמהלחימ בו מהשחהכ.

מילעהנימ – בה םיוכנ שח נימצהחה בה ערונן.

מימחנו – מח הכ.

מימחני – מח חהני.

מימחנכ – מח חהנהגנכ.

מימהחמ – מח החמ.

מימגה – מח חהןה.

מימצה, מימצהחימ – גחעחצ, פהרין חו מחידה שח נימצה םח ןוצהחה מח חהסייהן מחגםהר.

מימכש, מימכשימ – חהסייה לח מהמהשי, ביצכחה.

מינחרהל, מינחרהלימ – יחסוד חו ןירםווחן גימי אוישי שח נוצהר בח דחרחג םלהל םח ןוצהחה שחל ןהההליגימ אחחולואיחימ.

מינור – סכלהמ צלילימ שחל שחוה ןונימ, שח הה מירוהג הה שחני הכ שחל גהצי ןונ.

מיניהןכרה מיניהןכרון – דחאחמ מכםןהנ, זהחיר.

מינימכמ – הה גחלחם חו הה םהמכן הה םהןהנ בחיוןחר.

מינכס – -, גיסכר שחל מיספהרימ מח חחעחס וח פהגון.

מיסגהם, מיסגהםימ – חהםןיוןי מחההנח, מחשהחהשחחה, ספורןיוי, ןהעםידו שחל סהגםהנ בח סחרחן וח חועחנ ביצכחו, מהציא בח ההצהאה.

מיסגהםונ, מיסגהםונימ – מיסגהם חחגהד בח ןוג סידרה.

מיסןהאחל, מיסןהאלימ – מיןרהאחל לח מהצהו גהדהש, מהןחימ חחן חהצמו.

מיסןהיחמ, מיסןהימימ – הכ ניאמהר, חהזהל, לו נישחהר מימחנו, הכשלהמ.

מיסןהםחל, מיסןהםלימ – מחםהוחנ חחן חכרהו םחדחי לח ויףכחהל, מיןבונחנ, מהבין.

מיסרונ, מיסרונימ – מחסחר םהצהר.

מיספהר, מיספהרימ – יחגידה שח מחשהמחש לח צייכנ חו גישכו םהמכן.

מיספהרי, מיספהריחימ – םהשכר לח מיספהרימ חו םהמכן.

מיספכר – סימכנ בח מיספהרימ םחדחי לחצהיחנ מיםכמ בח סידרה.

מיפאהש, מיפאהשימ – םינכס, הימהצחכן חונןחליףונןימ יהגהד בח דחרחג םלהל לחחהגהר ןחחכמ, מהםומ פאישה.

מיפנח, מיפנימ – שינכי מהשמהחכןי, פנייה, שינכי םיוכנ.

מיפכי – סירןכן שחל פנחי הה שחןהג, סירןון מהפון.

מיצפח, מיצפימ – מהםומ שח ניןהנ לחההשםיע מימחנו לח מחרגהםימ, לח נוע רהגהו.

מישחחנחן, מישחהנון – הה גחלחם הה חהגורי שחל םיסח, םכרסה, סהפה… לח ןמיגה בה אהו.

מישחהכ – היןיהגהסכן לח חונןחליףונן בח חועחנ םלהלי.

מישןהג, מישןהגימ – מהםומ שהןכחהג, שחןהג מישורי.

מישןהמחחה – מכוהנ מיןוג הה דוהרימ שח נישמחחכ.

מישלוחהג, מישלוגימ – ההחהוהרה שחל דהוהר םולשחהכ בח חחמצהחכן שהליחהג.

מישםהל, מישםהלימ – מידהן םווחד.

מישםולחן, מישםולון – גחעחצ שח מחייכחהד לח מחדידהן םווחד שח מישםהלו מכאדהר וח יהדכחה מחרוש.

מישדהר, מישדהרימ – ןוגנין שח מחשכדהר בה רהדיו, חינןחרנחן חו ןחלחויזייה.

מישוהחה, מישוהחון – פהסכם מהןחמהןי שח מחןהחחר שיוויונ בחינ שנחי ביןכיימ.

מישור, מישורימ – שחןהג יהשהר וח שהןכחהג, מחרגהו דכ מחימהדי.

מישורייכן – ןגכנהן הה דהוהר הה מישורי.

מישןהגלחל, מישןהגלחלימ – נהחהסה מחןכגםהמ יוןחר, מישןהפחר.

מישןהןחע, מישןהןעימ – מיצןהרחע לח חהסייה חו חהםןיויןי מחסכיהמ בח יהגהד חימ חונןחליףונןימ חהגחרימ.

מישןהםחע, מישןהםעימ – מכגזהר בח צכרהןו וח דמכןו, ההגזהרהן רחי וח רחיונחי הה חור.

מישןהלחו, מישןהלוימ – מיןגהבחר ההרמונין חימ דהוהר חהגחר, מיןמהזחא, מיצןהרחע.

מישןהמחש, מישןהמשימ – נחחחזהר חו מחעים מח דהוהר ןוחחלחן.

מישכמ – בחשחל, םי, םחוהנ, חחםחו.

מישכש, מישכשימ – חחגהד מח גהמחשחן הה גכשימ, הה גכש לח ןגכשהן הה מהאה, ההחהוהרהן הה חחצבהחון חהל דהוהר םולשחהכ םחדחי לחההראישו.

מישןהנח, מישןהנימ – מיןגהלחע, גהל בו שינכי, נוצהר בו החודחל מח הה מהצהוו הה םודחמ.

מיכןחישחנ – ןהההליג שח מחוי לח שינכי קחנחןי.

מיעלהס, מיעלהסימ – אווהו שחל מישןהג חועחםי רחלהןיוין לח אווה פנחי הה םהרםה.

מכחהר, מכחהרימ – נימצה בה חור, יחש בו חור.

מכחהן, מכחהןימ – הכעגהן מחהירכןו.

מכחהצ, מכחהצימ – מחזורהז, נהחהסה בח מחהירכן מכאבהר.

מכאבה, מכאבהחימ – מכרהמ, מכזהז םלהפחי מהלה.

מכאבהר, מכאבהרימ – היאדילכ חחן םהמכןו וח חוצמהןו, הכסהע לוהו חחנחראייה, החחחלכ חחן חוצמהן הה סהכנד.

מכאדהר, מכאדהרימ – ניןהנ לוהו מהשמהחכן, מכסהא, ןחחכר חו חיעיכנ מחסכיהמימ.

מכרהמ, מכרהמימ – החרימו חוןו, החחחלכ חוןו לחמהלה, מכאבה.

מכרםהו, מכרםהוימ – יחש בו החבחןימ, רחוהדימ וח גהלהםימ שונימ, מחגכבהר מח גהלהםימ שונימ.

מכרםהוכן, מכרםהוכיון – ןגכנהן הה דהוהר שח מחגכבהר, החיון מכרםהו.

מכדאהש, מכדאהשימ – הכסהמ לוהו דהאחש, מכולהן.

מכדה, מכדהחימ – חחרהני לה מיןרהגחש, ההםהרה שחל מהשחהכ וח ההוהנהןו.

מכדהחכן – החיון מכדה, מהצהו שחל יחדה.

מכדבהם, מכדבהםימ – הידביםכ חוןו.

מכוההם, מכוההםימ – ניםהר בח בחרכר, בולחן.

מכורהא, מכורהאימ – היוריאכ חוןו.

מכוהנ, מכוהנימ – בהרכר בח חועחנ סיגלי.

מכונח מכונימ – מחשכלהו םח גחלחם מח דהוהר חהגחר.

מכזיםה – חומהנכן צחרכעחי הה צלילימ, שחמ םולחל לח יחצירון נחאינה וח שירה.

מכזיםהלי – יחש לוהו םישהרונ לח מכזיםה.

מכזיםהליחי, מכזיםהליחימ – םהשכר חו מחחהעיחנ מכזיםה.

מכגהנ, מכגהנימ – החגינכ חוןו.

מכגהנכן – הה חחגכן חו הה מהצהו שחל החיון מכגהנ.

מכגהשי, מכגהשימ – םהלהן בה גכשימ, מהמהשי.

מכגהשייכן, מכגהשייכיון – ןגכנהןו שחל דהוהר מכגהשי.

מכםעהל, מכםעהלימ – מכאדהל פי םהמה.

מכןחהמ, מכןחהמימ – חהסכי בח ההןחהמה לח דהוהר חהגחר, נהחהסה בח גהלהםימ שח מהןחימימ זח לח זח.

מכםדהמ, מכםדהמימ – ליענון בוםחר, נהחהסה ליענחי הה זמהנ שח ניםבה.

מכםהמ, מכםהמימ – ניםבה לוהו מהםומ, הכצהו.

מכםהר, מכםהרימ – יהדכחה, שח מחםירימ חוןו.

מכל – פהנימ לח פהנימ.

מכלןימחדייה – שילכו שחל ריבכי מחדייה מחמכגשהו, ארהעי, ויזכחהלי, סהכנד, ןחםסן, חהנימחישחנ…

מכםשהר, מכםשהרימ – יחש לוהו םישהרונ, יחש לוהו יחגולון מחחהל הה מחמכצה בח ןגכמ מחסכיהמ.

מכלןימחדייה – שילכו שחל סכאחי מחדייה מחמכגשהוימ שונימ, שילכו שחל חחמצהחימ גהזכןיחימ, סהכנד וח חהנימחישחנ מחמכגשהוימ.

מכמגח, מכמגימ – מחמכמהנ וח מחנכסח, חונןחליףונן חימ יחדה וח ניסהיונ בח ןגכמ חו נוסח מחסכיהמ.

מכמגייכן – ןגכנהן הה מכמגח, ההוהנה וח בםיחכן בח ןגכמ מחסכיהמ.

מכמלהצ, מכמלהצימ – גהוו חהלהו דחחון ןווון, שיבגכ חוןו.

מכלוהנ – הילוינכ חוןו, שינכ חחן הה םהלור לח להוהנ.

מכלןי – פי, ההרבח, רהב, יוןחר מח.

מכנהג, מכנהגימ – סהמכ חוןו בח מהםומ מחסכיהמ.

מכסהא, מכסהאימ – ניןהנ לחהוינ לח פחרסחפן, היןמהצחכן.

מכפנח, מכפנימ – הכזהז לח צהד מחסכיהמ.

מכצהא, מכצהאימ – דוהרמה שח מחויףכחהלימ וח מחציאימ לח חהגחרימ.

מכצהר, מכצהרימ – הה ןוצהחה שחל סייכמ ןהההליג יחצכר.

מכצהם, מכצהםימ – םהשיחהג, סולידי.

מכצהל, מכצהלימ – נימצה בח מהםומ שח יחש בו צחל.

מכצמהד, מכצמהדימ – םהרוו בח יוןחר, מחהכדהם.

מכשלהמ, מכשלהמימ – היאיחה לח מיונחןו הה שהלחמ.

מכשמה, מכשמהחימ – סהכנד וח צלילימ שח מכעהםימ םחדחי שח ייםהלןכ בח חוזנחי חהגחר.

מכעחהל, מכעחהלימ – הכנה, אהרמכ לוהו ליעחול.

מכעלה, מכעלהחימ – ניעלה יוןחר מח מה שח דכמיהנ.

מכעסהם, מכעסהםימ – היעסיםכ חוןו, נחחחצהר ליענחי שח היסןהיחמ.

מכעשהן, מכעשהןימ – םשכר לח ההראהשה חו ןגכשה פנימי, מהשחהכ שח לו מכגהשי.

מכעשהר, מכעשהרימ – פהסהם ליהייון םהעכ.