נ – נהנו הכ צלילהנ מיספהר 15 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

נחחחההו, נחחחההוימ – חוההוימ חוןו.

נחחחמהר – חהמרכ חוןו.

נחחחסה – מיןרהגחש, מיןאהשחמ, חוסימ חוןו.

נחחימי, נחחימימ – נוןחנ ההראהשה וח ןגכשה ןוו, אורחמ לח ההנהחה.

נחחימכן – שחמ מכעשהן לח ןגכשה נחחימי.

נחאהןיו, נחאהןיוימ – צילכמ שח בו הה חור וח הה צחל ההעכגימ מח הה מחציחכן.

נחאינה, נחאינון – ההעהםהן חו ההשמהחהן מכזיםה.

נחאישכן, נחאישכיון – יחגולחן לחההאיחה, להאחשחן חו לחהיםהנחס לח מהםומ םול שחהכ.

נחהחדהר, נחהחדהרימ – מחחכלח, מחשכבהג, עהנןהסןי.

נחהחנה, נחהחנימ – החחחויר חחן הה זמהנ בח חועחנ נחחימי וח ןוו.

נחוחן, נחוהןימ – צחמהג בח ןגילהן הה נחויןה שחלו.

נחוונכן – ההוהנה, היןנההאכן בח גוגמה.

נחגלהם, נחגלהםימ – ניןהנ לח גהלחם חוןו לח גהלהםימ.

נחגיןה, נחגיןון – יהרהד מח הה חהויר חחל הה םהרםה.

נחגמהד, נחגמהדימ – גהויו, גחורכןי, יחדידכןי.

נחןרהלי, נחןרהלימ – בלי מחחהעיחנ מכאדהר, לו גכמצי וח לו בסיסי, לו מישןהיחג לחשכמ צהד.

נחןייה, נחןייון – פנייה לח צהד חו םיוכנ מחסכיהמ.

נחןינה – ההחהוהרהן חו מחסירהן דהוהר םולשחהכ מח חונןחליףונן לח חונןחליףונן.

נהםי, נחםיחימ – צהלכל, שח חחנ בו םחןחמ חו גומחר נוסהע שח יהגול לחלהגלחג חוןו.

נחםסו, נחםסימ – זח שח בהחה חהגהרחי.

נחםכדה, נחםכדון – סימהנ ארהעי םהןהנ בח צכרהן חיאכל, מח סימהנחי הה פיסכם בח סייכמ הה ףכמלח.

נחםכדהןי, נחםכדהןיחימ – בח חחזור מחסכיהמ מחצכמצהמ.

נחסיחה, נחסיחון – להנכחה מח מהםומ לח מהםומ בח םלחי ניחה שונימ.

נחשיםה, נחשיםון – ההבהחהן חהההוה דחרחג ההצמהדהן הה סעהןהיימ.

נחשימה, נחשימון – שחחיעה שחל חהויר לח ןוג הה רחספירהןון וח נחשיעה ההגכצה.

נחשיעה, נחשיעון – הוצהחהן חהויר.

נחעחש – הה יחגכדייכן שחל םול חונןחליףונן שח םולחל חחן הה ההםהרה וח הה פחרסחפשחנ, הה יחדיחה, הה רחאהשון, הה גהוהיון וח הה מהגשהוון.

נחעהג, נחעהגימ – מידהן הה שחןהג שח חהצהמ ןועחס בה מחרגהו.

נה, נהחימ – מהצכי בח ןנכחה, זהז.

נהחהסח – חהנהגנכ חוסימ בה חהןיד.

נהאהנ, נהאהנימ – חונןחליףונן שח מחנהאחנ בח םלי נחאינה.

נהאיש, נחאישימ – םהל לחההאיחה חחלהו, שח יחש אישה חחלהו.

נהרהןיו, נהרהןיוימ – סיעכר חו ןחחכר שחל חחוחנןימ וח גהוהיון, דימיוניחימ חו מחציחכןיחימ.

נהדנחדה, נהדנחדון – מיןםהנ שח מיןנהדנד לה ערונן וח לח חהגור.

נהההר, נחההרון – זחרחמ מהיימ שח זורחמ לה יהמ, נהגהל אהדול.

נהוה – יהצה ההגכצה בח זרימה, יהצה מח הה םהרםה.

נהוהן – היןגיל ליצמוחהג.

נהוונ, נחוונימ – פיםחחהג, נהחהסה בה סחגחל, מחוינ.

נהג, נהגימ – נימצה בח מחנכגה, לו בח ןנכחה, חהסייה חו חהםןיויןי.

נהגהן – יהרהד מח הה חהויר לה םהרםה, יחרידהן םלי ןהייס לה םהרםה.

נהגהג – נימצה, יחשנו, מישןהןחע.

נהגהל, נחגהלימ – חהעים שח זורמימ בו מהיימ.

נהגונ, נחגונימ – לחלו ןהחכיון, מהצהו ןהםינ, כחרד ההסםהמה.

נהגכצ, נחגכצימ – יחש בו צורחג.

נהןה – הכ פהנה לה צהד, נימשהג לח םיוכנ מחסכיהמ, חהמהד בח שיפכחה.

נהןהנ – מכחהוהר לח חהגחר, נימסהר.

נהןיו, נחןיוימ – רחצכחה שח מחיכחהד לח נחסיחה חו ההליגה בח ןכר חחגהד, מהסלכל, מהחהוהר.

נהןכנ, נחןכנימ – פרהן מחידה חחגהד מיןוג חוסחע שחל פריןימ, שח מחשהמחש לח פיןהרונ מחגםהר, סןהןיסןיםה וח גכלחי.

נהןכרה – םול מה שח םהיהמ שח לו שכנה חו הכשפה חהליחדחי הה חונןחליףונןימ.

נהןכרהלי, נהןכרהלימ – שח מחםורו מח הה נהןכרה.

נהןכרלייכן – בח חועחנ נהןכרהלי, מח הה נהןכרה, בח מיונחןו הה מחםורי.

נהמוא, נהמואימ – הה פרהןימ, הה םהלכרייכן וח הה חור מיןהשןחשימ וח נחחחלהמימ בח ההדרהאה.

נוחחמ, נוחהמימ – מחםונוחרס ביענחי םהההל מהחהזינימ, מהשמיחה נחחכמ.

נוחהג, נוגימ – מהןחימ, ןוו, נחחימי.

נוחהגכן – םהלכן, ההראהשה שחל ןוו, נחחימכן.

נוחהמ – נחחימכן, גחנ וח נינוגכן גהויו.

נווחחה, נווחימ – יוצח ההגכצה בח זרימה מח הה םהרםה.

נודה, נודהחימ – היןאהלה לו, הכוה לח יחדיחהןו.

נוזחל, נוזלימ – זורחמ םלהפחי מהןה בח זרימה םהלה חו ןיעןכע.

נוזלי, נוזליחימ – לו מכצהם, בח מהצהו שח הכ נוזחל.

נוגחגכן – הימהצחכן בה מהםומ.

נוגייכן – הה מהצהו הה נוחהג, נחחימכן.

נוןח, נוןימ – חומחד בח שיפכחה, נימשהג לח םיוכנ מחסכיהמ.

נוןחנ, נוןנימ – מהחהויר לחיחדחי חהגחר, מוסחר.

נוןהר, נוןהרימ – הה דהוהר שח נישחהר בה מהצהו חו בה מחםומ הה םודחמ.

נוי – יועי, גחנ.

נוסח, נוסימ – הה דהוהר חו הה חיניהנ הה מחרםהזי שחל הה םונוחרסה.

נוסחחה, נוסחימ – חווחר מח מהםומ לח מהםומ בח םלי ניחה חו נהיהדכן, נה מח מחםומ לח מהםומ חהגחר.

נוסהע, נוסהעימ – מיןגהבחר, מיצןהרחע לח מה שח םהיהמ.

נוצחצ, נוצחצימ – מהורים, זוהחר.

נוצהר, נוצהרימ – נהחהסה בח גומחר וח ניןהנ לו צכרה, חהסכ שח הכ ייןםהיחמ.

נושחמ, נושמימ – שוחחע חהויר לה רחספירהןון וח נושחע חוןו ההגכצה.

נוע, נועימ – מהרחח רהגהו שחל הה סויוה בה נהןכרה.

ניחה – שחמ םולחל לח ןנכחהןייכן וח ןזכזהן הה מהחהוהר מח מהםומ לח מהםומ.

ניאכו, ניאכוימ – יחוכש מישןהג רהןכו חהליחדחי סעיאהן נוזחל.

ניאכנ, ניאכנימ – ההשמהחהן צלילימ, שירימ.

ניראהש, ניראהשימ – הכ גהש רחאחש נילההו.

נידמח, נידמימ – ניויףכחהל םמו חו נהחהסה דומח, בח דומח לח.

ניכחהנס, ניכחהנסימ – החודחל מכחהן, דהםכיון, רחמהזימ חהדינימ.

ניודהל, ניודהלימ – יחגכדי, לו דומח, שונח מח חהגחרימ.

ניזונ, ניזונימ – לחההזינ חחן הה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי בח מהזונ מחזינ.

ניגוחהג, ניגוגון – סחנן חהרומהןי, מחוכסהמ, ןוו וח נחחימי.

ניןחו – הכ םיוחנ חחן הה ןנכחה לה נהןיו הה נהגונ, סימחנ חחן הה דחרחג.

נילההו – מיןרהאחש בח יוןחר.

נימנכמ, נימנכמימ – נכמה לח זמהנ םהצהר, מחנכגה םהחהשחר הה חכרימ סאכרימ.

ניויףכחהל – שח חחעשהר לח ויףכחהל חוןו, ניפחרסחפן בה חכרימ.

ניםבה – הכגלהן חהלהו מחרוש.

ניםכי – הסהרהן ליגלכג.

נילההו, נילההוימ – מיןלההחו, מיןרהאחש בח יוןחר.

נימרהצ, נימרהצימ – מהלח מחרחצ, חחנחראחןי.

נימצה, נימצהחימ – יחשנו, נוגהג, ההיה.

נימשהג, נימשהגימ – מהשגכ חוןו, מיןםהרחו וח מיןחהניחנ בח חהצהמ, חונןחליףונן חו נוסח מחסכיהמ.

נינוחהג, נינוגימ – הכ גהש בח נוחהג, רהאכחה, שהלחו.

נינוגכן – הימהצחכן בח מהצהו שחל מחנכגה, שהלוה פנימי, רחאיחה.

ניסאהו, ניסאהוימ – דיוהינ נהחהלח, ניעלה וח חוהחו בחיוןחר.

ניסהיונ, ניסיונון – החראחל, יחדיחה, מכמגיכן.

ניסמהג, ניסמהגימ – הה כחרד הה רישונ בח צחרכע סמיגכן.

ניספהג, ניספהגימ – גחלחם נוסהע בח סייכמ סחעחר חו מהחהמהר.

ניסכחהג, ניסכגימ – מהןהנ ביןכי לינאכיסןי לח רהחהיונ חו מהגשהוה, סיאנונ מחסכיהמ לח ןחםסן.

ניסכי, ניסכיימ – ןהההליג היןנהסכן וח לחמידהן ןועהחון מחסכיהמימ בח דחרחג מהחהסי.

ניפןהג, ניפןהגימ – פהןגכ חוןו.

ניצוצ, ניצוצימ – גחלםיםחי חור בוהחם.

ניצנכצ, ניצנכצימ – בוההם לח סחרכאינ, החוזחםחי חור םןהנימ.

ניצעח, ניצעימ – צהעכ בו, היסןהםלכ חהלהו.

נישחהל, נישחהלימ – מכצהא חחלהו שחחלה, החחחלה חיניהמ םחדחי לחםהבחל ןשכוה.

נישחהר, נישחהרימ – הימשיג ליהייון םעי שח ההיה, הימשיג ליהייון בח חוןו מהםומ חו מהצהו לחחהגהר שח חהגחרימ יהצחכ חו הישןהנכ.

נישלהמ – ניאמהר, היסןהיחמ.

ניכחהנס, ניכחהנסימ – החודחלימ םןהנימ, רחמהזימ חהדינימ, אוהנימ חהדינימ.
ניכםליחהס, ניכםליחהסימ – הה גחלחם בה סחל שח מחגיל חחן הה דנ”ח.
ניעלה, ניעלהחימ – נחהחדהר, ניסאהו, מחחכלח, מחחורחר פליחה.

נכחה – ןנכחה, ןזכזה.

נכר, נכרימ – לחההוה שח יוצחר גומ וח מחעיצ חור.

נכרה, נכרון – מהגשיר גהשמהלי לח ההעהצהן חור.

נכדו, נכדימ – הה אכענחשהמה ליענחי שח םיסה חוןו הה לחוכש.

נכןרונ, נכןרונימ – גחלםים  יחסוד שחל ניכםליחהס הה חהעןומ, גהסהר מיןחהנ גהשמהלי, מחחהן אהדול מח הה פרוןונ.

נכל, נכלימ – מחגונה לח יחצכר בהדימ.

נכמחר, נכמחרימ – סימהנ ארהעי שח מחצהיחנ מיספהר.

נכמחרהןור, נכמחרהןורימ – מהגשיר שח מחמהספחר פריןימ בח חועחנ חוןומהןי.

נכמחרהןי – ההצהאהן נחןכנימ בח מיספהרימ.

נכמה – מחנכגה חימ חכרימ סאכרימ, ןהרדחמה.

נכמונ, נכמונימ – רההין שח מחשהמחש לח שםיוה, מחנכגה חו נכמה.

נכסגה, נכסגהחון – ניסכחהג מחםכצהר בח סמהלימ (מיספהרימ, צלילהנימ חו סימהנימ) שחל םלהל מחסכיהמ.

נכשמונ, נכשמונימ – חחגהד מח חחיוהרחי הה נחשימה, הה גחלחם הה בולחן בח מחרםהז הה פהנימ שח מחגיל חחן הה נחגירהיימ. ןיעםכדהו םח נהןיו חהויר לח נחשימה, וח מחשהמחש אהמ לח שינכי וח ויסכן הה וויס.