פ – פחןהג הכ צלילהנ מיספהר 17 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

פח, פייון – חחיוהר בה פהנימ שח מחשהמחש לח םונוחרסה, חהזהנה וח נחשימה.

פחחימה, פחחימון – ןיעםכד הה לחו, סידרהן ןנכחון, רחןחן ריןמי.

פחרחם, פחרהםימ – גחלחם מח סיעכר חימ חיעיכנ יחגכדי.

פחרהג, פרהגימ – הה גחלחם בה צחמהג שח מכרםהו מח פחןהלימ בח םהלורימ שונימ.
פריגה, פחריגון – צמיגהן פרהגימ בה נהןכרה.

פחרספחםןיוה, פחרספחםןיוון – ןגכשהן חומחם וח מחרגהו בח יחצירה דכ מחימהדי.

פחרסחפן – ליהייון מכדה חו להדהחהן חחן הה מחציחכן בח חחמצהחכן הה גכשימ, םואנישחנ.

פחרסחפשחנ – הה דחרחג בו הה חונןחליףונן מחוינ חחן הה מחציחכן, ההוהנהן הה מחציחכן הה עיזי דחרחג הה גכשימ.

פחרעחםןו, פחרעחםןימ – הה חידחחהלי וח הה ןוו בח יוןחר.

פחרעחםשחנ – החיון הה דהוהר בח מהצהו חידחחהלי מכשלהמ וח הה ןוו בח יוןחר.

פחדומחןחר, פחדומחןחרימ – מהד צחחהדימ.

פחןהג, פןהגימ – הה ספחיס לח םניסה וח יחציחה.

פחןהל, פחןהלימ – הה ליעימ הה םהלוריחימ שחל הה פחרהג שח להרוב מחסכדהרימ בח מהחהאהל בה גחלחם הה פנימי בח םצח הה איוחול.

פחינן, פחינןימ – גומחר םהלורי לח םיסכי מישןהגימ, הה גומחר שח מחשהמהש לח צייכר חו פחינןיחה.

פחלח, פלהחימ – חחוחנן ניעלה וח מחרהאחש וח מהעןיחה, לו שיארהןי, לו מכםהר, שח צורחג מחגםהר םחדחי לחההוינו.

פחלחא, פלהאימ – נהגהל םהןהנ.

פחלחחונןולואייה – מהדה שח חוסחם בח גחםחר הה מחחכבהנימ.

פחלחחונןולואי – םהשכר לח פחלחחונןולואייה.

פחלחן, פלהןימ – מחידה מחמכגשהו שח מיןםהבחל חהל הה מהסהג חו בח ןהדפיס.

פחלחס, פלהסימ – מהגשיר מחדידה שח בחחחמצהחכןו חחעשהר ליםבוחה חימ מישןהג מחסכיהמ מחחכזהנ חועחםין.

פחסחל, פסהלימ – יחצירה ןלהן מחימהדי בח גומחרימ שונימ םמו חחוחנ, חחצ, מהןחגחן …

פאישה, פאישון – הימהצחכן חימ חונןחליףונן חהגחר, לה רוב לחחהגהר ןחחכמ מחרוש. שחמ הה חהםןיויןי שחל הה כחרד פהאהש.

פרהן, פרהןימ – גחלחם םהןהנ מח מהשחהכ אהדול יוןחר.

פרהםןי, פרהםןימ – שח ניןהנ לחבהצחחה חוןו, שח מישןהמשימ בו, מהחהסי, יהסימי.

פרוארחסו, פרוארחסימ – שיפכר מיןמהשחג ליםרהן יהחהד חו דהוהר מחסכיהמ.

פרודכםןיוי, פרודכםןיוימ – הה יחגולחן ליצור וח לחיהצחר בח שחעה.

פרוןונ, פרוןונימ – חחגהד מח גחלםיםחי הה חהעןומ, שח נוסח מיןחהנ גהשמהלי גייכוי.

פרופורשחנ, פרופורשחנימ – הה רחלהןיוייכן בחינ הה דוהרימ, אודחל םהמכן וח מידה. הה םחשחר בחינ אודחל, מידה, דהוהר חו חיניהנ וח םהדומח…

פרועיל, פרועילימ – םהוחי יחסוד מחחהעיחנימ.

פהחהמונ, פהחהמונימ – םלי נחאינה שח יוצחר סהכנד בח חחמצהחכן ההםהשהן הה חינבהל שח בחןוגו.

פהאהש – הכ ניפאהש בה חהוהר.

פהרהלחל, פהרהלחלימ – םהו שח הה מחרגהם בחינו לח בחינ םהו נוסהע שהוח וח םהוכחה לח םול הה חורחג.

פהרין, פריןימ – יחגידה חחגהד מיןוג חוסחע, רחשימה חו םוכצה.

פהרכס, פרכסימ – גהןכג לח גהןיגון חהרוגימ דהםימ.

פהזכר, פזכרימ – מכעהצ לח םול חחוחר.

פהג, פהגימ – לכחהג מהןחגחן דהם.

פהגכס, פגכסימ – שהןכחהג, מהחכג.

פהןחנן, פהןחנןימ – ההמצהחה חו שיןה מחםורי.

פהןיש, פהןישימ – םלי חהסכי מח יהדין וח רוש בהרזחל, שח נוחהד לח שינכי צכרהןהמ שחל מישןהגימ םשיגימ, שוירה, חו ההגדהרה שחל חהצהמימ םמו מהסמחרימ.

פהןכחהג, פןכגימ – שח פיןגו לו מחגכסח חו סהאכר.

פהםהג – הכ פהןהג חחן חכרהו.

פהםכחהג, פםכגימ – חכר פהןכחהג לח ויףכחהלייה.

פהירחםס, פהירחםסימ – זגכגין חהמיד לח גומ.

פהילון, פהילוןימ – שהלהו רישונ שחל פרויחםן חו ההעהםה, ןוגנין ההרהצה בה חינןרנחן, רהדיו, חו ןחלחויזיה.

פהלחןה, פהלחןון – לכחהג לח חירבכו םהלורימ.

פהנ, פהנימ – הה צהד הה גיצוני חו הה חחליונ שחל מישןהג םולשחהכ.

פהנחל, פהנחלימ – מיסאחרחן הה םיר צהמכד לה ריצפה.

פהנה – שינה םיוכנ.

פהנהס, פהנהסימ – םלי ןחחכרה נהיהד.

פהנורהמה, פהנורהמון – צילכמ שחל שחןהג חועםי נירגהו בה נוע.

פהנורמי – מחחהעיחנ חו םהשכר לח פהנורמה.

פהנכי, פנכיימ – לו נימצה בח שימכש, יחש בו מהםומ.

פהס, פהסימ – רחצכחה, םהו.

פהסןחל, פהסןלימ – םהלור בח אהוהנ בההיר, פיאמחנן שח מחגיל להוהנ.

פהסןורהלי, פהסןורהלימ – שהלחו, רהאכחה, ןחחכר שחל נהןכרה חידיחהלי.

פהסיוי, פהסיוימ – מכעחהל חהליחדחי חהגחר, לו חהםןיוי.

פהשכן, פשכןימ – םהל לח ההוהנה, מכרםהו בח מחחהן גהלהםימ.

פהשןכן – ןגכנהן הה דהוהר הה פהשכן, נהחהסה בח דחרחג פהשכן.

פוחחןיםה – חומנכן םןיוהן הה שירה.

פוחחמ, פוחהמימ – הה לחו הה דועחם.

פוחחמה, פוחחמון – שיר סיעכרי חהרוג להרוב חימ גהרכזימ.

פוןחנציחהל, פוןחנציחהלימ – םול הה יחגולון, חחעשהרכיון וח הה חחמצהחימ לח ביצכחה דוהרמה.

פוליאונ, פוליאונימ – מחצכלה, מחשכלהש, מחרכבה, מחגכמהש וח םהדומח…

פופ – סיאנונ בה חומהנכן וח הה מכזיםה.

פושחר, פושרימ – לו גהמ וח לו םהר.

פושחן, פושןימ – הכ מחסיר חחן לחוכשו.

פוסן, פוסןימ – שליגהן חו םהבהלהן הודהחה חונלהינ.

פןיגה – שחמ הה חהםןיויןי שחל פוןחחהג. ההזהזהן דחלחן חו מיגסח.

פןין, פןיןימ – פחרכר.

פי – כחרד ההםעהלה.

פיאמחנן, פיאמחנןימ – גומחר שח מהחהנים לח דוהרמה חחן םהלורו.

פיזמונ, פיזמונימ – הה גחלחם בה שיר שח גוזחר מיספהר פהחהמימ.

פיזכר, פיזכרימ – ןהההליג שחל ההעהצה חהל פנחי הה שחןהג שחל דהוהר, גומחר חו חהעןומימ בח םיוכנימ חהםרהחימ שונימ.

פיןחחהג – הכ אהרהמ לח דוהרמה ליהייון מחשכגלהל וח סועיסןי מח שח ההיה, הכ שיפחר וח חידוחנס דוהרמה.

פיןהרונ, פיןרונון – ןשכוה שח נוןחנ מהחהנח לח שחחחלה.

פיןכחהג, פיןכגימ – שיגלכל, שיפכר, חחדוהנסכן שחל דוהרמה חו חחזור.

פייה – פחןהג חחסןרחךו שחל םלי.

פיםולו – גהליל םהןהנ.

פיםסחל, פיםסחלימ – חחזור ןחחכרה םהןהנ חהל מהסהג ןהצכאה, חחגהד מח רהבימ שח מימחנו מכרםהו חימחק.

פילחי, פילחימ – דוהרמה שח מחחורחר היןפהחהלכן, דהוהר מכעלה שח החסבחרו הה מהדהחי לו יהדכחה בה ןגילה.

פילחס – יישחר, שיןחחהג דחרחג.
פינה – מיפאהש שחל שנהי םירון, שוילימ חו םהו ניצהו וח חועחםי, מחםומ מיפאהש דרהגימ.

פינהןי – הה פינה שחלי.

פינהןיחי, פינהןיחימ – נימצה בה פינה.
פינצחןה, פינצחןון – םלי םהןהנ חימ שנהי זרוחון, שח מחשהמחש לח ןעיסהן דהוהרימ םהןהנימ חו חהדינימ.

פנימ – םלהפחי הה ןוג, בח ןוג מיןגהמ חו מיונח.

פנימי, פנימיחימ – מה שח נימצה בח ןוג, בה פנימ.

פינכם, פינכםימ – חחוחנן םחעי מהראיחה נחחימי וח מחחהנחא.

פיסאה, פסהאון – הה נחםכדה הה אהווהה בח יוןחר.

פיסםה, פיסםהחון – יחגידהן ןחםסן םהןכו שח מחגיל םהמה שכרון וח חוסחם לה רוב בח רהחהיונ חחגהד.

פסים, פסיםימ – םהו ןהגןונ םהןהנ שח מחצהיחנ ההעסהםה בחינ שנחי גחלםחי הה ףכמלח.

פיסכל – יחצירהן פחסחל.

פיקהמה, פיקהמון – בחאחד נוחהג לח נכמה חו מחנכגה.

פםהם, פםהםימ – מיגסח שחל בהםבכם חו םלי םולשחהכ.

פלהזמה – חחגהד מח חהרבהן מהצהוחי הה צוירה. גומחר שח גחלחם חו םול הה חחלחםןרונימ מחנכןהםימ מח םליפהןו הה גיצוני וח הכ נהחהסה לח מוליג גהשמהלי.

פלהנחן, פלהנחןון – חהצהמ ספחיסי שח סווחו סהויו חהםסיסו וח סהויו הה מהחור.

פלהנחןי – הה פלהנחן שחלי.

פלהנימחןחר – מהד שחןהג.

פליחה, פליחון – הכ רחאחש שח הה חונןחליףונןימ גווימ חו מחויףכחהלימ מח דהוהר נהדיר, דיוהינ חו אילכי מהדהחי מהרשימ…

פלכס, פלכסימ – גיבכר שחל מיספהרימ מח חחעחס וח יוןחר, +.

פנחי – פהנ בח רהבימ, ניסמג.

פנהי – זמהנ פהנכי.

פנייה, פנייון – שינכי םיוכנ, ההסהוה לח צהד םולשחהכ.

פנימ – םלהפחי הה ןוג.

פנימה – לח ןוג, םלהפחי הה פנימ.

פנימיחי, פנימיחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ פנימ, נימצה בח ןוג.

פסהנןחר, פסהנןחרימ – םלי נחאינה, םלי מחיןהרימ אהדול שח צלילהו מכעהםימ מח לחגיצה חהל םלידימ.

פסיעהס, פסיעהסימ – ןמכנה מח חהוהנימ םןהנימ בח םהלורימ שונימ שח מחשהמש לח םישכן חו ריצפה.

פכמבי – מכעהצ בח םחרחו הה ציבכר, אהלכי לח חכרחי םכלהמ, פירסכמ.