ר – רחי הכ צלילהנ מיספהר 4 בח חהלחעחהע חהההוה.

רחבה, רחבהחימ – גהלכםה לח חהרבה גהלהםימ שהוימ, 1/4, 0.25.

רחאחל, רהאלהיימ – הה גחלחם בה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי שח חיןו הולגימ, חומדימ, רהצימ.

רחאחש, רחאהשון – ןגכשה פנימי שחל הה נחעחש הה חונןחליףונןי, ההבהחהן ןגכשון.

רחאה, רחאהחימ – זמהנ םהצהר בח יוןחר שחל מיספהר מיליףכרימ.

רחוהיה – סיפכם הה צהמה.

רחזולכשחנ – םהמכן וח צעיעכן שחל פיםסחלימ בח ןמכנה דיאיןהלי.

רחגוו, רחגווון – דחרחג בחינ שכרון בהןימ.

רחגיו, רחגיוימ – גחלחם מח שהלחמ, גחלחם מח סיסןחמ מחגהני.

רחגיעה, רגיעון – להנכחה בה חהויר, מחחהל הה םהרםה.

רחןחן, רחןהןימ – רהחהד בח ןנכחון םהלון וח מחהירון.

רחןיגה – היאיחה לח ןחמפחרהןכרה שח נוזחל מישןהנח לח אהז.

רחןרוספחםןיוה, רחןרוספחםןיוון – בח מהבהן לה חהוהר, מחןהחחר חחן הה חהוהר, היןבונחנכן מחגהדהש בה חהוהר.

רחןרוספחםןיוי – םהשכר חו מחחהעיחנ רחןרוספחםןיוה.

רחי – שחמ הה צלילהנ הה רחביחי בח חהלחעחהע חהההוה. חהלכמהן חור, זרימהן חהלכמהן רחיונחי וח זוההר חור.

רחיונ, רחיונימ – םהו דהם שחל זרימהן הה חור מח הה מהחור, פהנהס, לייזחר חו זהרםור.

רחם, רחםימ – ספחיס שח חחנ בו גומחר, והםכמ.

רחלהןיוי, רחלהןיוימ – לו מכגלהן, נימדהד בח חחמצהחכן ההשוהחה לח דהוהר חהגחר.

רחלהןיוין – בח חועחנ רחלהןיוי.

רחלהןיוייכן – מחחהעיחנ מהצהו שחל החיון רחלהןיוי.

רחנדחר – ןהחהליג שח מחמיר מח םווחצ לח ןמכנה חו עכןחק.

רחספירהןו, רחספירהןון – חחיוהר הה נחשימה הה פנימי בה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי, שח נימצה בה גהזח.

רחפחןישחנ – הה חהםן שח גוזחר חהל חהצמו.

רחצחע – סידרה שחל דוהרימ שח מהמשיגימ לחלו ההעסהםה.

רחציעכן – החמשחגייכן שחל דוהרימ לחלו ההעסהםה.

רחצוני – מח רהצונ חו ךויסח.

רחשימה, רחשימון – ןחםסן שחל פריןימ חו שחמון.

רהחהיונ, רהחהיונון – דהוהר שח חולח חהל הה דהחהן, מהגשהוה, חידחחה.

רהחהיוני, רהחהיוניחימ – םהשכור חו מחחהעיחנ רהחהיונ.

רהחהנהנ, רהחהנהנימ – ןהרי, חחנחראייה וח מחרחצ מחגכדהשימ.

רהחהנהנכן – םהשכר לח םול מה שח רהחהנהנ.

רהחהע, רחחהעימ – חהריחהג לח םיסכי אהאון.

רהב, רהבימ – מחגיל יוןחר מח חחגהד, אהדול בח מיספהר.

רהבאוני, רהבאונימ – שח יחש בו םהלורימ חו פרהןימ שונימ.

רהאלי – הולחג בה רחאחל, לו בח נחסיחה חו רחגיוה.

רהדיו – מהגשיר שח םולחן אהלימ חחלחםןרומהאנחןימ, מחמיר חוןהמ לח צלילחי סהכנד וח מהשמיחהמ.

רהדיכס, רהדיכסימ – םהו יהשהר שח נימןהג בחינ מחרםהז הה מהחהאהל לח נחםכדה םולשחהכ בה מהחהאהל.

רהדיועוני, רהדיועונימ – וויס שח מהןחימ לח שידכר בה רהדיו.

רההין, רחהיןימ – םיסח, שכלגהנ, שידה, נכמונ, חהרונ…

רהוכי, רחוכיימ – סהעהא מהספים נוזלימ.

רהג, רהגימ – חהדינ, גהסהר נוםשכן, נחחימי לח ליןכע.

רהגכן – מחחהעיחנ חחן הה דהוהר הה רהג.

רהגהו, רחגהוימ – יחש לוהו מחימהד גהזיןי אהדול.

רהגהצ – ניםה בח מהיימ, שהןהע בה חהוהר.

רהגום, רחגוםימ – נימצה בח מחרגהם עיזי רהב.

רהגכצ, רחגכצימ – רהגהצכ חוןו.

רהןכחהג, רחןכגימ – הירןיגכ חוןו.

רהןכו, רחןכוימ – סהעכא בח מהיימ.

רהם – זח וח שכמ דהוהר חהגחר נוסהע.

רהםהד – הכ היןנוחחחה לחעי ריןמו שחל מהנאינה.

רהםחוחן, רהםהוון – םלי נהיהדכן שח מושחג םרונון בח ןנכחה חהל מחסילה.

רהםכמ, רהםכמימ – ןהעכר חהל בהד בח חועחנ דחםורהןיוי.

רהמה, רהמון – חחזור אחחוארהעי אהווהה וח שהןכחהג.

רהצ, רהצימ – הכ היןםהדחמ מההחר רהאלין.

רהצונ, רחצונון – הה ךויסח וח ההגלהןהן הה דחרחג לח ההסהאהן דוהרמה, חו הה דחרחג לח ההאשהמהן יהחהד מחסכיהמ.

רהצכע, רחצכעימ – החמשחגי, שח חחנ בו ההעסהםה.

רהעכי, רחעכיימ – מחשכגרהר, גהלהש, לו מהןכחהג.

רוב – יוןחר מח גחצי.

רווחד, רחוהדימ – שיגוה מכגהשי חו מישור מכעשהן. 

רכבהמ – הה רוב שחלההחמ.

רוג – חהדינ בח יוןחר.

רוגהו – הה שחןהג הה חועםי.

רוגהם – מידהן הה רחוהג הה עיזי שחל שנחי נחםכדון חו חהצהמימ בה מחרגהו.

רוגסהנ, רוגסהנימ – שנחי זיזימ שח מישןהלוימ יהגהד בח פןיגה חו סאירה שחל בחאחד חו ןים וח םהדומח.

רוןחחהג, רוןגימ – היאיחה לה ןחמפחרהןכרה שחל שינכי מח נוזחל לח אהז.

רוןחן, רוןחןימ – רהחהד בח ןנכחון םהלימ וח מחהירימ.

רוןחין, רוןחיןימ – הכ מיסןווחו בח סיוכו מהחהאהלי סויו חהםסיסו.

רוןחישחנ, רוןחישחנימ – סיוכו מהחהאהלי סויו חהםסיס חו נחםכדהן מחרםהז.

רוםחד, רוםדימ – הכ נה בח ריןמו מחסכיהמ, בח דחרחג םלהל לח מכזיםה.

רומ – הה מהםומ הה אהווהה בחיוןחר, סי.

רוש, רהשימ – הה חחיוהר הה חחליונ בה אכענחשהמה הה חוןנחליףונןי בו נימצהחימ הה מוחהג, חכרימ, פח, חוזנהיימ, חהעשהמ, לחגהיהיימ, סהנןחר…

רושחמ, רושמימ – מחסהרןחן בח חיפהרונ, פחגהמ חו םלי םןיוה.

ריבכחה, ריבכחימ – בה איחומחןרייה, מחרכבה חימ שנחי צלהחון זחהימ בח חורםהמ, שח יוצרימ חהרבה זהוייון שחל 90 מהחהלון.

ריאחי, ריאחימ – זמהנ םהצהרצהר שח גולחע בח מחהירכן, זמהני.

ריאחין – בח חועחנ ריאחי.

ריםכד, ריםכדימ – ןנכחהן הה אכענחשהמה לחעי ריןמו הה מכזיםה, ףהנחר בח ןגכמ הה מהגול.

ריאכש, ריאכשימ – ןגכשה פנימי שחל רחאחש רהב, היןרהאשכן בח חוצמה.

ריםכג, ריםכגימ – להחהסון דהוהרמה לח רהג יוןחר.

ריגכע, ריגכעימ – היןרומחמכן שח נה מחחהל הה םהרםה חו פנחי הה מהיימ.

ריגכענוחה – םלי נהיהדכן מחרהגחע.

ריןמו, ריןמימ – ןנכחה חהגיד שח גוזחר חהל חהצמו לחעי ןהונין פכלסימ, דחרחג חיראכנ שחל צלילימ בח יהגהס לח זמהנ.

ריןמי, ריןמיחימ – םהשכר חו מחחהעיחנ ריןמו, יחש לו ריןמו.

ריםמה, רחםהמון – גיבכר שחל םוכצהן סחלימ בח אכענחשהמה חו צמהגימ חימ ןהעםיד מחסכיהמ.

ריםכד, ריםכדימ – חומהנכן הה ןנכחה לחעי ריןמו שחל סהכנד חו מוזיםה.

ריםכז, ריםכזימ – הה יחגולחן לח היןמהםחד בח דהוהר חו נוסח חחגהד.

ריס, ריסימ – סחחהר דהםים שח צומחחהג בח םצח הה חהעחהעהיימ.

ריסונ, ריסונימ – חוראהנחל דמכי ריס.

ריפחל, ריפחלימ – אהלימ םהלימ חהל פנחי הה מהיימ חו אהלימ ארהויןהלימ בה ספחיס וח בה מחרגהו.

ריפכד, ריפכדימ – ציפכי רההין.

ריצה, ריצון – היןםהדמכן רהאלי מההיר.

ריצעה, רחצהעון – מישןהג ןהגןונ שחל מיונח.

ריצכע, ריצכעימ – םיסכי בח מחרצחעון.

רישונ, רישונימ – םודחמ לה םול, ליפנחי םכלהמ, ןגילי.

רישןין, רישןייון – שיגוהן סחלימ דהם רהאיש לח חור בה צהד הה חהגורי שחל הה חכר.

רישכמ, רישכמימ – צייכר שח נהחהסה בח חיפהרונ, פחגהמ חו םלי םןיוה.

ריקחנחרחין – ליצור מחגהדהש, לחהוי לח םייכמ שכו.

ריקחנחרחישחנ – היוהצרכן מחגכדהש שחל ריםמהן סחלימ וח חחיוהרימ בה אכענחשהמה, הה ןהההליג בו הה אכענחשהמה מחגהדחש חחן חהצמו.

ריעלחםס, ריעלחםסימ – ןאכוה חוןומהןי שחל הה אכענחשהמה לח אורחמ גיצוני.

רכף, רכףימ – םהלור ^. ריקחנחרחישחנ – היוהצרכן מחגכדהש שחל ריםמהן סחלימ וח חחיוהרימ בה אכענחשהמה, הה ןהההליג בו הה אכענחשהמה מחגהדחש חחן חהצמו.