ס – סחמחל הכ צלילהנ מיספהר 16 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

סחחהר, סחחהרון – סיוימ דהםימ חהסכיימ מח גחלבונ שח צומגימ דחרחג נהםבכוחי הה םהרםחעחן.

סחרחן, סרהןימ – יחצירה מחצכלהמ שח מכצהא בה סינחמה, ןחלחויזייה, פחלחעונ חו מהגשחו.

סחרכאינ – פהחהמ םהג וח פהחהמ םהג.

סחוחו, סוהוימ – סחדחר םהוכחה.

סחגחל – יחגולחן ההוהנה וח גהשיוה.

סחן, סחןימ – סידרה חו חוסחע שהלחמ שחל דוהרימ שח שהיהגימ חו דומימ זח לח זח, שח נימצהחימ בח דחרחג םלהל יהגהד.

סחל, סחלימ – הה יחגידה הה בסיסי שח מהרםיו חחן הה אכענחשהמה.

סחלחברחישחנ, סחלחברחישחנימ – חחוחנן גחורהןי מחההנח וח מחסהמחחהג.

סחלחברחין – שחמ הה חהםןיויןי שחל סחלחברחישחנ.

סחלה, סלהחימ – חחוחנ אהדול, נכםשח, מכצהם, חהסכי מח מינחרהלימ.

סחמחל, סמהלימ – צייכר, צכרה ויףכחהלי, גחעחצ חו סימהנ מכסםהמ שח מחיהצחא רהחהיונ.

סחנןו – 100.

סחנןיףכר – גהלכםהן הה ףכר לח סחנןו גהלהםימ.

סחנסהןו, סחנסהןימ – ןגכשה, ןנכחה וח אירכיימ מח הה מוחהג לח חהמכד הה שידרה וח לה אכענחשהמה.

סחנסהןי, סחנסהןימ – םהשכר וח מחחהעחינ סחנסהןו.

סחעחר, סעהרימ – סיעכר םהןכוו בח דהעימ מכדפהסימ חו פהףימ מחמכגשהוימ.

סחעחל, סעהלימ – םוס חימ יהדין שח מחיכחהד לח שןייה גהמ.

סאהלאל, סאהלאהלימ – םהלור ^.

סרוג, סרוגימ – גכן, גחוחל חו רחצכחה חחסןרחךו לח ההשגהלה וח םשירה.

סריאה, סריאימ – יחצירהן בהד מח שכרון שחל לכלהחון צחמחר.

סדחרה, סדחרון – רחגוו שח מי שנחי צדהדהו נחןכחימ חחצימ בח שכרה.

סהבהבה – ביןכי לח ההסםהמה וח סויחכן רהצונ, הה םול ןוו, נחגמהד.

סהבונ, סהבונימ – גומחר ניםכי מכצהם חו נוזלי.

סהבונייה, סהבונייון – םלי לח חיגסכנ חו ההגזהםהן סהבונ מכצהם.

סהאהר – םיסה חו סהמ מיגסח, דחלחן חו גהלונ וח םהדומח חהל פחןהג, הה החעחג מח פהןהג.

סהאול, סאכלימ – םהלור ^.

סהאכר, סאכרימ – חחנ בו פחןהג, לו פהןכחהג.

סהרחחעחן, סהרחהעון – שריר רהגהו שח מהעריד בחינ חחזור הה גהזה לח חחזור הה בחןחנ.

סהראחל, סהראחלימ – םלי מהלבחני יהשהר לח שירןכן םהוימ.

סהריא, סריאימ – בהד חו בחאחד מחיכצהר בח שיןהן הה סריאה.

סהדח, סהדון – מחרגהו, שחןהג םהרםה לח אידכל גהםלהחי.

סהדינ, סדינימ – בהד לח םיסכי הה מיזרהנ בה נכמונ.

סהויו – בח החםחע.

סויוחנכ – סהויו חהצמחנכ.

סהגה – הכ נה בה מהיימ.

סהיםחל, סהיםחלימ – סיוכוהמ שחל חהצהמימ ספחיסיחימ בח מחרגהם רחלהןיוי חחגהד לה שחני.

סהם, סהםימ – ןים חימ פחןהג חחגהד חהסכי מח בהד חו גומחר סינןחןי םולשחהכ.

סהםין, סהםייון – סהם םהןהנ.

סהםרהנ, סהםרהנימ – מיןחהניחנ וח גוםחר חו בודחם דהוהר םולשחהכ.

סהםרהנכן – היןחהניחנכן בח דוהר מה וח גהםירהןו חו בדיםהןו.

סהםסועונ, סהםסועונימ – םלי נחשיעה חהסכי מימהןחגחן.

סהלכל, סלכלימ – חהוהר, יצירהן דרהגימ יחשרימ.

סהמחחהג, סמחגימ – בח ההראהשהן חהליזכן, מחרכמהמ, מחחכשהר.

סהמכג, סמכגימ – נימצה בח מחרגהם םהןהנ, םהרוו.

סהנדהל, סהנדהלימ – נהחהל פהןכחהג לח זמהנימ שח מחזחא הה חהוויר גהמ.

סהנןחר, סהנןחרימ – הה גחלחם הה ןהגןונ שחל הה פהנימ, בח םצח הה לחסחן הה ןהגןונ.

סהסאוני, סהסאונימ – םהלורי, מחאכוהנ וח מחחהניחנ.

סהסאונייכן – ריבכי אוהנימ וח םהלורימ.

סהכנד, סהכנדימ – שחמ םולחל לח םול הה צלילימ שח םהימימ.

סהכנדןרהם, סהכנדןרהםימ – בה סרהןימ רחצכחהן סהכנד מכםלהן, הה גחלחם הה וויסיחי, צלילהחי הה סחרחן.

סהעה, סהעון, סעהןהיימ – הה גחלחם הה םיצוני הה ןוגחמ שחל הה פח, םצח הה גוע, שכל הה דחרחג.

סהעהא – שהחהו חו םהלהן לחןוגו בה חהוהר.

סהעסהל, סהעסהלימ – רהין מח מישןהג חועםי חהרוג לח יחשיוה.

סהעכא, סעכאימ – מהלח בח נוזלימ.

סוחדחר, סוחדחרימ – בחאחד סהרכא דמכי גכלצה.

סווחחה, סווחימ – ןגכשהן סיפכם לחחהגהר חהגילהן מהזונ.

סוירכן, סוירכיון – חחעשהרכן שח מהשחהכ ייןרהגחש, חחעשהרי.

סויוה, סויוון – הה חחזור הה אחחוארהעי שח נימצה סהויו לח חחזור הה מחאורימ.

סויוהןי, סויוהןיחימ – םהשכר לה סויוה.

סולחלה, סולחלון – מהצבחר, מהםור גהשמהלי נהיהד.

סולחל – פילחס וח יהצהר דחרחג.

סולהנ, סולהנימ – זהמהר חו נהאהנ רהשי בח לחההםה חו בח ןיזמורחן.

סולהרי, סולהרימ – מכעחהל מח חחנחראייהן הה מהחור.

סולו, סולוחימ – ביצכחה שחל יהגיד.

סופחר, סופרימ – מחסהםחמ םהמכן שחל פריןימ, ההםרהחהן מיספהר שחל פריןימ.

סועחא, סועאימ – שוחחו וח םולחן לחןוגו בחחיםהר נוזלימ.

סועחר, סוערימ – םוןחו סיערכן.

סועיסןיםהןו, סועיסןיםהןימ – מחגכםהמ מחחכדהנ, מכרםהו, מחשכגלהל, מחחדוהנס.

סגייה – היןחחדוהנסכן בה מהיימ בח חחמצהחכן ןנכחון הה יהדהיימ וח הה רהאלהיימ.

סגכס, סגכסימ – ריםמהן ציפכי םהשח וח אהמיש שחל חהצמון הה אכענחשהמה.

סןחרחחו – ההשמהחהן צלילימ בח שנחי חהרכצימ ניערהדימ.

סןחרחחועוני – שח צלילהו ניםלהןימ מח םיוכנימ שונימ.

סןחפס – סיאנונ ריםכד, ןועחעימ בה ריצפה בח נהחהלחי סןחפס מחיכגהדימ וח יוצרימ ריןמימ שונימ.

סןהרןחהפ, סןהרןחהפימ – פיןכחהג שחל דהוהר גהדשהני, להרוב בח ןגכמ הה ההיןחם.

סןהרןחר, סןהרןחרימ – מהנאהנונ לח ההעחהלהן מהנוחה.

סןהןי, סןהןימ – שח חחנ בו ןנכחה חו היןפהןגכן, םהוכחה, יהציו.

סןהןייכן – גוסחר ןנכחה, נהיהגכן, יהציוכן.

סןופ – ההעסהםהן ןנכחה חו חהםןיויןי.

סןופחר – שהחונ חחצחר, שהחונ לח מחדידהן זמהנימ םצהרימ שחל מיםרוףכרימ וח מיליףכרימ.

סןכדייו – גחדחר יחצירה שחל חומהנ חו חכמהנ.

סיבה, סיבון – אורחמ חו דהוהר שח מחוי לחיחדחי ןוצהחה.

סיאנונ, סיאנונון – חועחנ ההבהחה וח מחיכמהנכן בח דרהגימ שונימ, ןגכנה שח נוןחנ לח דהוהר חועי חו דחרחג ההבהחה מחסכיהמ.

סירןכן, סירןכןימ – ןהרשימ ארהעי םהוי.

סירםכלחישחנ – ןנכחה שחל ההלוג והשוו, חו סהויו מהשחהכ, בימיכגהד שחל נוזחל בח סיסןחמ סהאכר.

סיד – גומחר להוהנ אירי לח םהלורהן הה םירון.

סידחר – הכ סהמ םול דהוהר בח מחםומו.

סידרה, סדהרון – רחצחע שחל חהםןיויןימ, ןוגנייון ןחלחויזייה חו חהצהמימ וח דוהרימ חימ מחגהנח מחשכןהע, חהרכגימ לחעי סחדחר החאהיוני.

סידכרי – שח יחש בו סחדחר מחסכיהמ.

סיוכו, סיוכוימ – ןנכחה סהויו חהםסים, ההםהעה בח מהחהאהל.

סיוכוי – שח יחש בו סיוכו, מחחכאהלי.
סיו, סיוימ – שחמ םולחל לח גומהרימ שח מועיחימ בח צכרהן גכן דהם מיןמהשחג.

סיוכא, סיוכאימ – גהלכםה לח סכאימ שונימ.

סיגלי, סיגליחימ – מחוכסהס חהל הה סחגחל וח הה מהגשהוה.

סיגלין – בח חועחנ סיגלי.

סיןרי – םיוכני, נהןיו ןנכחה, גהד סיןרי וח דכ סיןרי.

סיןכן, סיןכןימ – חיבכד וח חיצכו חחוחנ.

סייחנה – םהלור ^.

סייחמ – הישלימ, החוי לח סייכמ.

סייומחן – הה גחלחם הה חהגהרונ שחל דוהרמה.

סייכמ, סייכמימ – ההשלהמה, לחההוי דוהרמה לח מהצהו שח הכשלהמ.

סייכמי – הה מכסהע שח מיןוהסחע חהגרחי צלילהנחי הה חחסחנס בח סייכמ הה כחרד.

סייכר, סייכרימ – ביםכר חו ןייכל בח מהםומ מחסכיהמ םחדחי לחההםירו.

סיםכמ, סיםכמימ – ןימצכן הה דוהרימ, םיצכר.

סילחי, סילחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ סחלה.

סילונ, סילונימ – זחרחמ שחל נוזחל חו אהז שח נה בח מחהירכן בח אווה מחסכיהמ.

סילוחר, סילוחרימ – םהלור מהןהגןי ^, חחגהד מח יחסודון הה גימייה, מהןחגחן רהג בח םהלור חהעור מהןהגןי מהורים.

סימביוסיס – יהגהסימ מחוכסהסימ חהל שיןכע ההדהדי שח םול חחגהד מחעים חחן הה מחיןהו חהוכר םייכמו.

סימגה, סמהגון – רחאהשון מחרכמהמימ וח ןווימ, מחחכשהר.

סימהנ, סימהנימ – שחןהג םהןהנ חהל מישןהג שח יחש בו םהלור חו מירםהמ שונח מח סויוהןו.

סימלי, סימליחימ – סימהנ מחיהצחא, שח יחש בו סחמחל.

סימלייכן – הה שימכש בח סמהלימ םחדחי לחיהצחא דהוהר חהגחר.

סימכלןהני, סימכלןהנימ – מיןםהיחמ בח חוןו הה זמהנ, בו זמהנין.

סימכלןהנין – בח חועחנ סימכלןהני.

סימעונייה, סימעונייון – יחצירה מכזיםהלי, יחצירה רהב צלילי.

סינחמה – מיונח שח מחציאימ בו סרהןימ.

סינןחןי, סינןחןימ – ןירםווחן שח נהחהסה בח ןהההליג גימי, וח לו מח מהםור חוראהני.

סינגרכניזחישחנ – ההןחהמהן ןיעחכל מהגשירימ שונימ.

סינגרכנ, סינםרכנימ – ןחחכמ שחל ההעחהלהן שנהי מהגשירימ םחדחי שח ייעחהלכ סימכלןהנין.

סיסןחמ, סיסןחמימ – מיגלול חו שילכו שחל דוהרימ חו גהלהםימ שח יוצרימ שהלחמ מכרםהו חו חהגיד.

סיסןחמהןי – מחחהעיחנ סיסןחמ.

סיסןחמהןיםה – מייכנ לח םהןחאורייון שונימ.

סיעכר, סיעכרימ – יחצירה סיערכןי, ןחחכר בח כחרדימ.

סיערכן – הה ןגכמ הה יחצירהןי וח הה חהםהדחמי שחל גיבכר ןחםסןימ, םולהל יחצירון םןכוימ.

סיערכןי – שהיהג לה סיערכן, םהןכו בח דחרחג חומהנכןי.

סםחין, סםחיןימ – נהחהל שח מחגכבהר חחלהו אהלאלימ חו פהס מהןחגחן לח ההגלהםה.

סםחיןבורד, סםחיןבורדימ – לכחהג חהל אהלאהלימ לח מיסגהם אלישה.

סםהל, סםהלימ – הה חהצהמון שחל הה רוש, סםכלחן הה רוש.

סםהלה, סםהלון – םנח-מידה, סכלהמ דירכא, מידרהא.

סםיצה, סםיצון – רישכמ, סירןכן, פיסכל, הועהחה חו םול דהוהר בה שהלהו הה רישוני שחלו, ההגהנה.

סםכלחן, סםכלחןימ – מיונח חהצהמון םהשיחהג שח נוןחנ לה אכענחשהמה חחן שחיפו.

סמול – חחגהד הה םיוכנימ בה מחרגהו, הההחעחג מח יהמינ.

סמהלי, סמהליחימ – שהיהג וח מחחהעיחנ צהד סמול.

סמיגה, סמיגון – בהד שח מחשהמחש לח םיסכי וח גימכמ.

סמיגכן – צחרכע שחל שנהי שחמון שח יחש בההחמ םחשחר ההדכם.

ספחיס – הה נחעהג בה מחרגהו ןלהן מחימהדי.

ספחיסיחי, ספחיסיחימ – מחחהעיחנ חו םהשכר לח ספחיס, מהצכי בה ספחיס.

ספחיסין, ספחיסייון – םלי ניחה לח וויהף בה ספחיס.

ספחםןרכמ, ספחםןרכמימ – רחצחע םהלורימ שח נוצהר מח שוירהן רחיונחי הה חור, מיאוהנ רהגהו, היןפהרסכן רהבאוני.

ספחציעי, ספחציעימ – הה חחגהד הה מחסכיהמ, הה מכאדהר וח מחזוהח בח בחרכר.

ספישי, ספישימ – גהלכםה לח סכאימ שונימ חו םוכצה מחסכיהמ.

ספון, ספוןימ – פהנהס חימ חור גהזהם וח מחמכםהד.

ספונןהני – הכ נהחהסה לחלו ןיגנכנ מחרוש בח ההגלהןה שחל רחאה.

ספונןהנייכן – חהםןיויןי לחלו ןיגנכנ מחרוש.

ספירה – םויחהן םהמכן שחל דוהרימ חהליחדי םריחהן חו םןיוהן מיספהרימ.

ספירהלה – םהו חו צכרה שח מיןפהןחל סויו חהצמו םח סליל.

ספירהלי – םהשכר לח חו בח צכרהן ספירהלה.

ספכר, ספכרימ – מיספהר םהןהנ שחל, םהמה חחגהדימ.

סצחנה, סצחנון – גחלחם מיןוג סחרחן, ההצהאה, יחצירה מכזיםהלי…

סכא, סכאימ – חהצהמימ שונימ חימ מחחהעיחנימ מחשכןהעימ, גהלכםה לח םהןחאורייון שונימ.

סכינא – סיאנונ בה מכזיםה.

סעוא, סעואימ – גומחר רהג וח נהםבכוי שח סועחא נוזלימ.

סעואי – מחחהעחינ בח ןגכנהןהו סעוא.

סעינה, סעינון – םלי שהיין םהןהנ מח חונייה הה מכנה חהליחדחי מהנוחה חו מיערהסימ.