ש – שחמ הכ צלילהנ מיספהר 19 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

שח – חהשחר, מחםהשחר בחינ כחרד יהגהס.

שחחחלה, שחחחלון – ףכמלח לח םהבהלהן מחידה חו ןשכוה.

שחחחרין, שחחחרייון – מה שח נוןהר.

שחחיוה, שחחיוון – ההחהלהחה חו ניחה בח חחמצהחכן מהשחחוה.

שחחיעה, שחחיעון – ההגהנסהן חהויר לחןוג הה רחספירהןו.

שחהייה – הימהצחכן בח מחשחג זמהנ מחסכיהמ בח מהםומ חחגהד.

שחוה – 7. שחגחמ, שגהמון – הה גחלחם הה חחליונ שחל הה אהו, מיןהגהן לה חורחע וח בחינ הה םןחעהיימ.

שחןהג, שןהגימ – מידהן מישור.

שחםה, שםהחימ – מהםומ םהחכר, החןםחנ לח גיבכר ןחםה גהשמהלי.

שחל – שהיהג לח, םהשכר לח.

שחלחא, שלהאימ – פןיןחי מהיימ םעכחימ, לחוהנימ, רחגימ, שח יורדימ בח צורהן מחשכשח.

שחלההחמ – שהיהג לההחמ, אכענחשהמה שלישי רהבימ.

שחלהגחמ – שהיהג להגחמ, אכענחשהמה שחני רהבימ.

שחלהנכ – שהיהג להנכ, אכענחשהמה רישונ רהבימ.

שחלוהו – שהיהג לוהו, אכענחשהמה שלישי יהגיד.

שחלי – שהיהג לי, אכענחשהמה רישונ יהגיד.

שחלגה – שהיהג לחגה, אכענחשהמה שחני יהגיד.

שחמ, שחמון – םינכי שח ניןהנ לח חונןחליףונן, מהםומ חו םול דהוהר םחדחי לח זההוןהמ וח לחההוגינהמ מח חהגחרימ.

-שחנ – סייכמי שח מחשהמחש ליצור שחמון מכעשהןימ שחל חהםןיויןימ, מהצהוימ חו ןהההליגימ.

שחנ, שחנימ – חחצחמ בה פח שח מחשהמחש לח לחחיסה וח ןגינה.

שחני, שניחימ – חהגרחי הה רישונ וח ליענחי הה שלישי.

שחש – 6.

שחשחן – שחש בח מיונח סמיגכן.

שחעה – ההרבח מחחוד, םהמכן חהצכמ.

שריר, שרירימ – ריםמה סיוי בה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי שח מחחהעשחר ןנכחהןייכן.

שהחהו – מהשהג מהי חו נוזחל, םיבחל לח ןוגו, םהלהן, סהעהא בה חהוהר.

שהחהל – היציא שחחחלה, גהםהר, החחחלה חיניהנ שח רהצה לחםהבחל חהלהו ןשכוה.

שהחהשכחה, שהחהשכחימ – גהוהיה מחההנח וח מהצגים, מיסגהם.

שהחונ, שחחונימ – מהגשיר לח מחדידהן זמהנ.

שהבלונה, שהבלונון – ןהונין, לכחהג דהם שח אזכרימ בו צכרון שח דהרגהמ מהחהוירימ פיאמחנן םולשחהכ וח יוצרימ חחן הה חיצכו דחרחג הה גהןהגימ.

שהר, שהרימ – מוצי מח פיו מהנאינה, מחזהמחר.

שהרוכל, שהרוכלימ – הה גחלחם בה בחאחד שח חוןחע חחן הה יהד.

שהרשחרחן, שהרשחרהחון – ןהגשין שח חונדימ מיסהויו לה צהוהר.

שהו, שהוימ – הכ הולחג לה מהםומ שח בו שההה בה חהוהר.

שהוח, שהוימ – זחהח לח, שח םול ןגכנוןהו זחהימ.

שהגחנ, שגחנימ – מי שח אהר בה סויוה הה םהרוו.

שהגהו – בה חהוהר, חהוהר לח ןנכגה חועחםי.

שהגהר – דימדכמחי הה בוםחר, הה חור הה רישונ בח ןגילהן הה ףכרחור.

שהגיחהג, שגיגימ – מהצכי, נהעוצ, מיןםהיחמ מיספהר פהחהמימ, יחש מימחנו ההרבח.

שהיהגכן – ההראהשה שחל ליהייון שהיהג חו גחלחם מח מהשחהכ.

שהןחל, שהןחלימ – םלי ניחה מההיר בחיוןחר.

שהןה – הכ היגניס נוזלימ לח אכענחשהמהןו, להאהמ.

שהןהל – הכ סהמ שןיל, אהרחינ חו פםהחהן בה םהרםה םחדחי שח ייצמהג.

שהןיחהג, שןיגימ – םיסכי לח ריצפה חהסכי מח בהד חו צחמחר.

שהןכחהג, שןכגימ – מישורי, לחלו בליןון חו שםהחימ.

שהןכע, שןכעימ – רהגכצ בח מהיימ.

שהיהג, שהיהגימ – הה דהוהר הכ שחל חונןחליףונן מחסכיהמ, מחההוח גחלחם מח דהוהר מחסכיהמ.

שהיהגכן – החיון שהיהג, גחלחם מח.

שהיין – ההעלהאה חו נחסיחה בח םלחי נהיהדכן יהמיחימ.

שהםחן – לחלו סהכנד.

שהםכחה, שםכחימ – םהחכר, בולחן םלהפחי פנימ, נימצה חהמום בחןוג דוהרמה.

שהםכע, שםכעימ – חחעשהר לחויףכחהל מיבהחהדו, גהדיר לח חור.

שהלחו, שלחוימ – רהאכחה וח שהםחן.

שהלחמ, שלחמימ – םולחל חחן םול הה םהמכן, הה החםחע, הה מיספהר הה מהלח.

שהלהחוחן, שהלההוון – הה גחלחם הה אהזי שחל הה נכר שח פולחן רחיחי חור וח אהלחי חינערהרכף.

שהלהו, שלהוימ – מהצהו גהדהש בה היןפהןגכן, גחלחם בח ןהההליג.

שהלהג – החחחויר לח מהםומ חהגחר בחחחמצהחכן הה דוחהר חו שהליחהג.

שהלוה, שהלוון – שחםחן וח רואה.

שהלוש – 3.

שהמ – בה מםומ הההכ, לו פו.

שהמפו, שהמפוחימ – סהבונ לח גהעיעהן סחחהר.

שהמהחי, שהמהיימ – הה גחלחם שחל הה חהןמוסעחרה שח מחויףכחהלימ מח הה םהרםה שחל הה פלהנחן.

שהנדהליר, שהנדהלירימ – מחנורה דחםורהןיוי מחםכלוהו מח הה ןיםרה חו הה םיר.

שהנהי – מהגשיר שח מהחהויר חחנחראייה גהשמהלי מח מהחהאהל חחלכםןרי חחגהד לה שחני בח חחמצהחכן סהדח מהאנחןי מחשכןהע.

שוחחו, שוחהוימ – מושחג מהי חו נוזחל, מחםהבחל לח ןוגו, םולחן, סועחא בה הווח.

שוןחע, שוןעימ – מחציע בה מהיימ, רוגחצ.

שוןח, שוןימ – הכ מהגניס נוזלימ לח אכענחשהמהןו, מהרוח חחן צימהחונו, לואחמ.

שוגחו, שוגוימ – הכ נהג בח ןנכגה חועםי.

שויחי – חהגהרחי הה שישי וח ליענחי הה שמיני.

שויחין – חחגהד מח שחוה גהלהםימ שהוימ, 1/7 םח 0.1248.

שויל, שוילימ – מהסלכל, נהןיו, דחרחג, מהחהוהר חחסןרחךו לח הולגחי רחאחל.

שוםחם, שוםחםימ – מהלח בח חהםןיויןי וח גהיימ.

שומחחה, שומחימ – םולחן סהכנד בח חוזנהו.

שונח, שונימ – שח יחש החודחל בחינו לח בחינ חהגחרימ.

שורחש, שורהשימ – הה גחלחם שחל הה צחמהג שח מחגכבהר לה םהרםה.

שזירה, שזירון – סידכר וח שילכו זח בח זח, בח דחרחג חומהנכןי.

שגחנכן – מי שח אהר בח םירוהן מהםומ.

שגכנה, שגכנון – מהםומ מחאכרימ בח ןוג חיר חימ מחחהעיחנימ אחחוארהעימ וח גחורהןיחימ מחשכןהעימ.

שןייה – ההגנהסהן מהשםח לה אכענחשהמה.

שןיל, שןילימ – ןגילהן הה צמיגה לחחהגהר שח הה צחמהג נהוהן.

שיר, שירימ – יחצירה שחל כחרדימ וח להגהנ.

שירה – ההשמהחהן שירימ.

שירונ, שירונימ – םווחצ חו סחעחר שירימ.

שיארה, שאהרון – חהםןיויןימ םוכחימ שח לה רוב גוזחרימ חהל חהצמהמ.

שיארהןי, שיארהןיחימ – מחחהעיחנ שיארה.

שיאכר, שיאכרימ – שליגהן בח מחהירכן וח חוצמה רב.

שידרה – מיונח גכלייון לחחורחג הה אהו שח מחההוימ גחלחם מח הה סםכלחן.

שידרכא, שידרכאימ – שיפכר לח ןוו וח חהדםהני יוןחר.

שידכר, שידכרימ – ההאהשחהן ןוגנין רהדייו, ןחלחויזייה וח םהדומח…

שיוחהן – שחוה בח מיונח סמיגכן.

שיויונ, שיויונימ – יהגהס שהוח לח םכלהמ.

שיויוני, שיויוניחימ – םהשכר חו מחחהעיחנ שיויונ.

שיויונייכן – גהלכםה שהוח לח םכלהמ.

שיזכע, שיזכעימ – גהסיעה לח חור הה מהחור.

שיגוה, שגהוון – גומחר מכגהשי פהרכס חהל שחןהג חו מישןהג.

שיגזכר, שיגזכרימ – ההגזהרה לה מיונח הה מחםורי.

שיגלכל, שיגלכלימ – שינכי לח סועיסןי יוןחר, שיפכר, שידרכא.

שיןחע – נהןהנ מח שחלו בה חהוהר.

שיןה, שיןון – נהחהסה בח דחרחג חו ןוגנין מכאדהר.

שיןהן הה דחסו – גהלכםה חו םהעכלה שחל 10, לחעי בהסיס שחל 10.

שיןהןי, שיןהןיחימ – שח יחש לו שיןה, דחרחג חו ןוגנין מחסכיהמ לח חהסייהן דוהרמה.

שיןהןייכן – דחרחג חו ןוגנין בו הה דהוהרימ נהחהסימ.

שיןכע, שיןכעימ – נהחהסה בח יהגהד.

שיןכעי, שיןכעיחימ – םהשכר וח מחחהעיחנ שיןכע.

שיןכעייכן – החיון שיןכעי, נהחהסה יהגהד בח חועחנ םולחםןיוי.

שייכג, שייכגימ – םויחהן שהיהגכן וח םחשחר, החיון שהיהג.

שיםןכו, שיםןכוימ – םןיוה מחגהדהש בח ניסכחהג חהגחר.

שיםכל, שיםכלימ – הה יחגולחן ליבדום חחן םול הה חחעשהרכיון וח לחההגלין ההגלהןה מכסםהל.

שימחש – החעיםכ מימנו דוהרמה.

שימכש, שימכשימ – ההעהםהן דוהרמה בח חועחנ מהחהסי.

שימכשי – שח מישןהמשימ בו, יהחיל, מהחהסי.

שינה – הכ החוי לח שינכי.

שינכי, שינכיימ – ןהההליג שח בו דהוהר םולשחהכ חווחר מח מהצהו מחסכיהמ לח מהצהו חהגחר.

שיפכחה, שיפכחימ – מישןהג חו םהו חהלהםסוני.

שיפכר, שיפכרימ – שידרכא הה חחגכן, ההןהוה, שיגלכל.

שישי – חהגהרחי הה גהמישי וח ליענחי הה שחויחי.

שישין – חחגהד מח שחש גהלהםימ שהוימ, 1/6 םח 0.1666.

שיעשכע – ההחהוהרה מח צהד לח צהד בח ןנכחון הה גוזרימ וח נישנימ, ליןכש, ציגצכחהג, ההגלהםהן שחןהג.

שםיחה, שםיחון – הה זמהנ ליםרהן הה חחרחו שח הה מהחור מיןםסח מחחחוחר לח םהו הה חועחם.

שםיםה – חהםןיויןי רהב.

שםילה – מחדידהן הה םווחד.

שםיעכן – ןגכנהן הה דהוהר הה שהםכע, שח חחעשהר לח ויףכחהל דהרגו.

שיםכל, שיםכלימ – ההגלהןה שח מחוכסהס חהל חכודון.

שםכעין, שםכעייון – ןהצלכמ שהםכע שח מחשהמחש לח ההצהאה חהל אהבחי מהסהג חו מישןהג אהדול.

שלחמכן – החיון שהלחמ, מהצהו הה דהוהר הה שהלחמ.

שלושחן – שהלוש בח מיונח סמיגכן.

שליגה, שליגון – ההחהוהרהן דוהרמה מחמהםומ לח מהםומ, חו ההחהוהרהן ןחםסן, ןמכנה, םווחצ וח םהדומח, בח חחמצהחי חחלחםןרוני מחמכגשהו.

שלישי – חהגהרחי הה שחני וח ליענחי הה חהרביחי.

שלישין – חחגהד מח שהלוש גהלהםימ שהוימ, 1/3 םח 0.3333.

שילכו, שילכוימ – םישכר דהוהרימ זח בח ןוג זח, מיזכא, גיבכר.

שהלכו, שלכוימ – הכ מחגכבהר, מחחכגהד זח בח ןוג זח.

שלכגה, שלכגון – םהו ןחלחעונ פנימי שח מחגכבהר לח רחשחן הה ןחלחעונימ בחחחמצהחכן מחרםהזייה.

שמי – הה שחמ שחלי.

שמונח – 8.

שמונהן – שמונח בח מיונח סמיגכן.

שמיחה – הה גכש שח מחחהעשחר ליםלון סהכנד וח צלילימ.

שמיני – חהגהרחי הה שויחי וח ליענחי הה ןשיחי.

שמינין – חחגהד מח שמונח גהלהםימ שהוימ, 1/8, 0.125.

שנהי – 2.

שנהי דחסו – 20.

שנחנכ – חהני וח חהןה בח יהגהד.

שנהי סחנןו – 200.

שנורםחל, שנורםחלימ – החןםחנ שח מחסהפחם חהויר לח נחשימה בח זמהנ צלילה.

שפריצ, שפריצימ – ןוצהחהן הה ההןהזה.

שכאהר – נישלהג בח מחהירכן וח חוצמה רהב.

שכןהע, שכןהעימ – מי שח גולחם חימ מישחהכ חהגחר.

שכןהעכן – החיון גחלחם מח, הישןהןעכן, היצןהרעכן יהגהד.

שכםה, שכםהיימ – הה גחלחם הה ןהגןונ שחל הה רחאחל מח הה בחרחג וח חהד הה םהרסול.

שכל, שכלהיימ – חחגהד מח צדהדחי הה דחרחג.

שכלגהנ, שכלגהנון – רההין חהסכי מח מישןהג שח מכנהג חהל חהמכד חו חהמכדימ.

שכרה, שכרון – םוכצהן פריןימ חו חונןחליףונןימ וח גכ… שח נימצהחימ בח םהו יהשהר זח לח צהד זח.

שעורעחרחן – םלי מח גומחר אהמיש בח צכרהן אהליל שח יהגול לחההגיל מישגה, פחינןו וח םהדומח.