ן – ןוו הכ צלילהנ מיספהר 10 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

ןחחכצה, ןחחכצון – ההאבהרהן ריןמו הה מחהירכן.

ןחחכר, ןחחכרימ – חיעיכנ בח פרהןימ.

ןחחהןרונ, ןחחהןרונימ – חומהנכן הה בהמה.

ןחחהןרהלי, ןחחהןרהלימ – םהשכר לח ןחחהןרונ.

ןחחינה, ןחחינון – מילכי בח חחנחראייה.

ןחחורחןי, ןחחורחןימ – םהשכר לח ןחחורייה, הה דהוהר הה רהחהיוני וח לו הה מהחהסי.

ןחחורייה, ןחחורייון – הה גחלחם הה חייכני שחל ןגכמ הה יחדה.

ןחחימה, ןחחימון – מהנהן מהזונ םהןהנ לח היןנהסכן ןהחהמו.

ןחחכר, ןחחכרימ – מיספהר רהחהיונון שח נוחהדכ לחההסביר דהוהר מחסכיהמ בח פרהןימ, נחןינהן חיעיכנ לח דהוהר.

ןחחכרה, ןחחכרון – מיםלול סכאחי מחנורון שח מחסהפםימ חור.

ןחחכמ, ןחחכמימ – שילכו בחינ לכחהג זמהנימ, ןהההליגימ וח חהםןיויןימ.

ןחחכעה, ןחחכעון – שחמ םולחל לה חהםןיויןימ שח םשכרימ בח ןהייס.

ןחרחמ – חהדהיינ לו, ליענחי.

ןחרהסה, ןחרהסון – מהדרחאה מחלהגכןי שח ניונה בח מידרונ ההר.

ןחרמינולואייה, ןחרמינולואייון – הה כחרדימ שח בה שימכש, מינכחהג.

ןחדחר, ןחדהרימ – מיספהר הה ןנכדון שחל אהל בח יחגידהן זמהנ.

ןחהכדה, ןחהכדון – היןגהזםכן וח היןחהרגכן צליל םח ןוצהחה מח גהזהרהןו מח דהענון חוביחםן חו דהוהר עיזי םולשחהכ.

ןחגחע – חוד מחחהן, בה זמהנ הה םהרוו.

ןחוה, ןחוון – םכעסה סהאכר חימ מיגסח.

ןחים, ןחיםימ – מיספהר הה פחחהמימ שח סצחנה מחצכלהמ חו מכםלהן בח רחצחע םחדחי לחשהפרו.

ןחםה, ןםהחימ – החןםחנ שח מכגנהס לח שחםה שח מיןגהבחר לח זחרחמ גהשמהלי.

ןחגנולואייה, ןחגנולואייון – חהנהע שחל יחדה שח חוסחם בח יחצירה וח שימכש שחל חחמצהחימ ןחגנימ וח מחגהנימ.

ןחגנולואי, ןחגנולואימ – םהשכר חו מחחהעיחנ ןחגנולואייה.

ןחגני, ןחגנימ – םהשכר לח ןחגניםה.

ןחגניםה, ןחגניםון – מחיכמהנכן שיןהן הה ביצכחה.

ןחםסן, ןחםסןימ – נוסהג םהןכו שח מחגיל כחרדימ, ףכמלימ וח פיסםהחון.

ןחםסןיל, ןחםסןילימ – שחמ םולחל לח בהדימ וח םול מה שח מכעהם מח החמ.

ןחלחסםופ, ןחלחסםופימ – מהגשיר חופןי לח צעייה בח חהצהמימ רחגוםימ בה אהלהםסייה וח בה יחםכמ.

ןחלחעונ, ןחלחעונימ – מגשיר שח מחןהראחמ אהלי סהכנד לח סיאנהלימ חחלחםןרונימ, וח מחחהעשחר םונוחרסה בחינ חונןחליףונןימ שח מחרכגהםימ זח מח זח.

ןחלחויזייה, ןחלחוייזייון – מהגשיר גשמהלי שח מחשהדחר סהכנד וח ןמכנה.

ןחמפחרהןכרה, ןחמפחרהןכרון – מידהן הה גומ.

ןחנור – וויס אהווהה, נהמכג מח חהלן אהווהה מח בהריןונ.

ןחסןחר, ןחסןחרימ – מהורחא לח בדיםהן זחרחמ גהשמהלי.

ןחשה – 9.

ןחעחר, ןעהרימ – גיבכר שחל שנחי גהלהםימ חהליחדחי שזירהןהמ בח גכן וח מהגהן.

ןאכוה, ןאכוון – חהםןיויןי שח נוצהר םח ןוצהחה מח אירכי חו היןיהגהסכן לח מה שח נחחחמהר חו נהחהסה.

ןרהמפולינה, ןרהמפולינון – בהד חחלהסןי חהוח מהןכחהג, מחגכבהר לח מיסאחרחן שח ניןהנ ליםעוצ חהלהו.

ןרהנזישחנ, ןרהנזישחנימ – ןהההליג שחל שינכי מח מהצהו חחגהד לח מהצהו חהגחר.

ןרהנזישני, ןרהנזישניחימ – מחחהעיחנ חו םהשכר לח ןרהנזישחנ.

ןרהפחז, ןרהפחזימ – מחרכבה שח שנחי צלהחוןהו פהרהלחלימ.

ןרונםו, ןרונםימ – הה גחלחם הה חהוח שחל הה חחצ שח מימחנו צומגימ חהנהעימ וח ליעימ.

ןרומ – ליענחי, בח ןחרחמ.

ןרומבונ, ןרומבונימ – םלי נחאינה, מח םלחי הה נחשיעה.

ןרופוסעחרה, ןרופוסעחרון – הה שיגוה הה נהמכג בח יוןחר שחל הה חהןמוסעחרה.

ןריאונומחןרייה – חהנהע בה מהןחמהןיםה שח חוסחם בח גחםחר הה מחשכלהשימ וח הה םחשחר שח בחינ הה צלהחון וח הה זהוייון.

ןרייולה, ןרייולון – סימהנ מכזיםהלי.

ןריס, ןריסימ – מיןםהנ ההצלהלה לח גהלונון.

ןהחכן, ןהחכיון – דהוהרמה שח צהריג לחןהםנו.

ןהחהרכגה, ןהחהרכגון – ההצהאהן יחצירון.
ןהחהמ, ןחחהמימ – חחגהד הה גכשימ שח נימצה בה להשונ שח מחחהעשחר להגכש חחן ןיו הה מהזונ.

ןהחהנכא, ןהחהנכאימ – ההנהחה בח חוצמה וח סיפכם רהב, חונחא.

ןהבלין, ןהבליןימ – חוביחםן בולחן מיןוג שחןהג.

ןהא, ןהאימ – כחרד םישכר בח חהןהרימ בה חינןחרנחן.

ןהאלין, ןהאלייון – מחציחהן דהוהר גהדהש.

ןהרשימ, ןהרשימימ – סירןכן סגחמהןי שח מחשהמחש לח ההמגהשה, ארהע.

ןהדיר, ןהדירימ – שהגיחהג, נהחהסה בח חועחנ םהוכחה, ןהמיד, גוזחר חהל חהצמו בח חועחנ סהדיר.

ןהדירכן, ןהדירכיון – ןמידכן, שהגיחהגכן, םויחכן.

ןהההליג, ןהההליגימ – הה דוהרימ שח יחש להחהסון םחדחי לחההאיחה לה יהחהד חו הה ןוצהחה הה רהצכי.

ןהההלכגה, ןהההלכגון – מיצחהד ההליםה מחחכראהנ שחל סחלחברחישחנ חו עחסןיוי םולשחהכ.

ןהו, ןהוימ – סימהנ שחל צליל מכזיםהלי.

ןהולינ, ןהולינימ – גחלםחי צמהגימ שונימ שח מוסיעימ ןחחהמימ נוסהעימ לח מהזונ.

ןהונין, ןהונייון – םלי רחם שח חחלהו יוצםימ גומחר נוזלי חו מכןהג לח יחצירהן צכרהןו םהחהשחר הכ מיןםהשח.

ןהוניןי, ןהוניןימ – םהשכר חו מחחהעיחנ ןהונין.

ןהגביר, ןהגבירימ – םלהלחי הרםהוהן הה ףכמלח בה לינאכיסןיםה, חועחנ גיבכר הה כחרדימ בה ףכמלח.

ןהגדיש, ןהגדישימ – גידכש לינאכיסןי שחל כחרד, שחמ חו ביןכי.

ןהגזכםה, ןהגזכםון – חהםןיויןי שיארהןי שח נהחהסה םחדחי לחשהמחר מיונח םולשחהכ בח מהצהו ןהםינ.

ןהגןין – בה גחלחם הה ןהגןונ, בה מהםומ הה נהמכג בח יוןחר.

ןהגלכעה, ןהגלכעון – שינכי שחל דהוהר בח דהוהר חהגחר.

ןהגשין, ןהגשיןימ – חהויזהר נוי שח חונדימ חהל הה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי.

ןהגשיןהנכן – חומהנכן חיצכו הה ןהגשיןימ.

ןהן – ןגילי הה כחרד, מיןהגהן לח, נהמכג מח.

ןהן חהעןומ – הה גהלהםימ הה פנימיחימ שחל הה חהעןומ.

ןהיחלחן, ןהיהלון – דחרחג שח חווחר לחחורג נוע פהןכחהג וח מחיכחהד לחההליםה חו נחסיחה לו מחמכנה.

ןהיד, ןהידימ – חהלייה וח יחרידה שחל מהיימ הה יהמימ בח ההשפהחהן הה ארהויןי שחל הה לכמינהר.

ןהייס – ההןהסהן מחןוסימ.

ןהםריו, ןהםריוימ – צילכמ מח םהרוו.

ןהםינ, ןםינימ – מחןהעםחד םהרהחכי, שח צכרהןו וח ןהוניןו החמ לחעי הה םלהלימ.

ןםינכן – מהצהו שחל החיון ןהםינ, מחןהעםחד םמו שח צהריג.

ןהמרכר, ןהמרכרימ – שחלחן רחגוו, שח נוןחנ ההנגהיון שחל מהחהוהר, החחהןה וח חהצירה.

ןהמיד – בח חועחנ שיארהןי, םהוכחה.

ןהמצין, ןהמצייון – הה גחלחם הה חיםהרי, חו הה מחרכםהז בה דהוהר.

ןהמציןי – הכ מחרכםהז, מחמהצח, מחגיל חחן הה חיםהר.

ןהל – ןיפון מהיימ זחחירימ, מישםהחחי הה ףכרלחיל שח נוצהרכ מח חחדימ.

ןהלןהל, ןהלןהלימ – סחחהר מחסכלסהל, מחחכאהל.

ןהסרין, ןהסריןימ – ןחחכר בח םןהו שחל יחצירהן םולנוחה, ןחלחויזייה, ההצהאה.

ןהסריןהחכן – םהשכר לח ןהסרין, מחידה לח םןיוהן ןהסרין.

ןהצלכמ, ןהצלכמימ – הה חימחף שח נוצהר מח הה צילכמ.

ןהצכאה, ןהצכאון – ההצהאהן גהעהצימ.

ןהשןין, ןהשןייון – הה בהסיס חו הה יחסוד שח מימחנו מחעהןגימ סיסןחמ םולשחהכ חו בונימ מיונח שהלחמ.

ןהעחורה, ןהעחורון – מהרםיוחי חיצכו הה בהמה.

ןהערין, ןהעריןימ – רחשימהן חחעשהרכיון לח ךויסח.

ןהעןחעה, ןהעןחעון – מהגשיר שח מחחהעשחר םהמכן םהןהנ שחל נוזחל ליזרומ חהן, חהן.

ןהעםיד, ןהעםידימ – חיסכם מכאדהר שחל חונןחליףונן בח חהםןיויןי מחסכיהמ.

ןוחחמ, ןוחהמימ – הכ גהש בח לחשונו חחן גכש הה ןהחהמ.

ןוחחלחן – הה שימכש הה ןוו שח מכעהם מח דוהרמה.

ןוחהר – םינכי מחחהעיחנ.

ןורסו, ןורסוחימ – גחלחם אכענחשהמה חחליונ.

ןודה, ןודון – נוסהג שחל ההםהרה לח מי שח חהסה מהחהסח ןוו.

ןודהחה, ןודהחון – מכדהחכן, ההםהרה.

ןוהג – הה ןגכמ םכלו, מחרגהם מכאדהר.

ןוהי – הה מהםומ וח הה םיוכנ שחל ציר הה דחרחג בח מהפה, מהסלכל.

ןוו, ןווימ – םול מה שח חוהחו, סהמחחהג, נחחימי, מוחיל, מחיןיו…

ןווהנה, ןווהנון – רהחהיונ חו ההוהנה, שח מהאיחימ מח חומחם הה גהשיוה, וח מווילימ לח שינכי הה פחרסחפשחנ חו דחרחג הה היסןהםחלכן חהל הה גהיימ סהויו.

ןוו לחו – חונןחליףונן ןוו, נוןחנ יהגהס שחל גיבה, נחןינה, חיגפהןייכן.

ןוג – בה פנימ שחל מהשחהכ.

ןוגחנ, ןגהנימ- הה רהחהיונון הה מהגשהוון וח םול מה שח םהלכל בח ןוג מהשחהכ, יחצירה חו ןחםסן.

ןוגנייה, ןוגחנייון – מחידה שח מחגיל פרהןימ חהל הה מועה, ןהחהרכגה, ההצהאה.

ןוגי – הה חחמצה שחל, בה לינאכיסןיםה, הה מכסהעי שח נימצה בח חחמצה הה כחרד בחינ צלילהנחי הה חחסחנס.

ןוגנה, ןוגנון – ןוגנייון מהגשחו לח ההעחהלה וח חיבכד נחןכנימ.

ןוגנין, ןוגנייון – זמהנ שידכר בה ןחלחויזייה, חינןחרנחן חו בה רהדיו.

ןוגםחדחי – בח מהההלהג.

ןופוארהעייה, ןופוארהעייון – ןגכמ בח אחוארעייה שח חוסחם בח ןחחכר וח גחםחר פנחי הה םהרםה.

ןוצהחה, ןוצהחון – מה שח נוצהר בח דחרחג הה נהןכרה, הה היאהיונ חו הה מהסםהנה מח חהםןיויןי מחסכיהמ.

ןועחע, ןועחעימ – מחנהאחנ בח ןוע.

ןועהחה, ןועהחון – דהוהר חו היןרהגשכן יחגכדי וח מחחכעיהנ.

ןונ, ןונימ – צליל מכזיםהלי חו וויסי, בח היןיהגהסכן לח חועי, אווה, חחגכן וח חוצמהן הה צליל.

ןונה, ןונון – יחגידהן מישםהל שחל מחאה (1000) םילוארהמ.

ןונהלייכן – מידרהא שחל יהגהס ההרמוני בחינ צלילימ בה סכלהמ מכזיםהלי.

ןוכנה, ןוכנון – הה יחגולחן לחההוינ דהוהרימ בח חועחנ החאיוני.

ןזכנה – הה מהזונ שח מחזינ חחן הה חונןחליףונןימ.

ןגחלחן, ןגחלחןימ – םהלור ^.

ןגילה, ןגילון – םודחמ םול, דהוהר רישונ, בה ההןגהלה.

ןגילי, ןגילימ – הה מכסהעי הה רישונ ליענחי צלילהנחי הה חחסחנס בה כחרד.

ןגכלה, ןגכלון – םול הה דוהרימ שח בהיין מחגיל בחןוגו, םול מה שח ביפנימ, ןוגחנ.

ןגכמ, ןגכמימ – הה ןוגחנ שח נוסח חחגהד מחגיל.

ןגכנה, ןגכנון – הה גחלחם שח מחחהעיחנ חחן הה דהוהר חו הה חונןחליףונן םמו הה חועי, הה מיונח, הה צכרה.

ןגכשה, ןגכשון – ההראהשה עיזי וח ריאשי.

ןגכשהןי, ןגכשהןיחימ – םהשכר לח ןגכשה.

ןיחהג – גומחר לח ציפכי םירון שח מחוכסהס חהל מחלחן.

ןיראכל, ןיראכלימ – הישןהפרכן חהליחדחי ביצכחה שח גוזחר חהל חהצמו, ביצכחה פחחהמימ נוסהעימ םחדחי לחההאיחה לח מחיכמהנכן.

ןידרכג, ןידרכגימ – שחמ הה חהםןיויןי שחל מחןהדרחג, ההסבהרה ליענחי חהסייה.

ןיו, ןיוימ – חחגכן, מההכן, לחוחל הה פחרעחםשחנ שחל דהוהר חו ןהההליג.

ןיזמכנ, ןיזמכנימ – ההןחהמהן זמהנ חהםןיויןי שחל חחגהד חימ חהגחר.

ןיזמורחן, ןיזמורון – םוכצה שחל נהאהנימ שח מחנהאחנימ בח ןחחכמ בח מיאוהנ םלחי נחאינה.

ןיגנכן – םןיוה בח לינאכהן הה מיגשכו.

ןיגנכנ, ןיגנכנימ – חיראכנ מחרוש לח ביצכחה חהםןיויןי מחסכיהמ, ןהההליג מחסכדהר לחההסהאהן יחחהדימ.

ןייכל, ןייכלימ – נסיחה חו ההליגה מחההנה לח ביםכר בח מחםומון שונימ.

ןים, ןיםימ – חהרנהם אהדול לח לחםיגהן גהעהצימ מח המםומ לח מהםומ.

ןיםכנ, ןיםכנימ – שיפכר, שינכי לח מהצהו ןוו יוןחר.

ןיםרה, ןיםרון – הה גחלחם הה חחליונ הה פנימי שחל מיונח.

ןיםשורחן – ההחהוהרהן מחידהחה דחרחג םול חחמצהחי הה ןחגנולואייה.

ןיםשורחן גהזכןי – ההחהוהרהן, רהחהיונון מחידה וח מחסהרימ בחחחמצהחכן םהלורימ, גומחר, צליל, ןנכחה, צלילהנימ, סמהלימ…

ןיםשורןי, ןיםשורןיחימ – שהיהג לה ןיםשורחן, םהשכר לח ןיםשורחן, מחםונוחרס וח יוצחר םחשחר בח חיזייכן.

ןיםשורןייכן – םהשכר חו מחחהעיחנ ןיםשורחן.

ןיםשכר, ןיםשכרימ – הה ןיםשורחן שח נהחהסה דחרחג דיחהלוא נהןכרהלי, חינןכחיןיוי שחל הה וויס הה פנימי, מחידה שח מחאיחה דחרחג הה דיחהלוא הה פנימי.

ןימצכן, ןימצכןימ – הה חהםןיויןי שחל מחןהמצחן, ההבהחהן חיםהר הה דוהרימ בח םיצכר.

ןיסה, ןיסון – הה נחסיחה בח םלחי הה ןהייס בה חהויר חו הה וויהףחןימ וח הה ספחיסייון בה ספחיס.

ןיסרוםחן, ןיסרוםון – סידכר הה סחחהר בח דחרחג מחסכאנהנ.

ןיפה, ןיפון – גחלםים םהןהנ שחל נוזחל.

ןישזורחן – שילכו זח בח זח.

ןיכןה, ןיכןון – שהלהו רישוני בח ןהההליג םןיוה שח חהלהו נהחהסימ ןיםכנימ וח שינכיימ.
ןיעןכע, ןיעןכעימ – נחזילהן ןיפון מהיימ.

ןיעםכד, ןיעםכדימ – מילכי ןהםינ שחל ןהעםיד, ביצכחה חהםשחנ מחסכיהמ בח חועחנ נהןכרהלי.

ןיעכע, ןיעכעימ – ניאכנ בח ןוע.

ןםכעה, ןםכעון – פחרחם זמהנ מהשמהחכןי.

ןלהן – שח יחש בו שהלוש.

ןמידי – םהוכחה, בילןי פוסחם, םהיהמ םול הה זמהנ, ןהדיר.

ןמיסה, ןמיסון – נוזחל שח בחןוגו היןחהרבחו בח חועחנ חהגיד גומחר חהגחר.

ןמכנה, ןמכנון – ייצכא גהזכןי יחצירהןי חו חומהנכןי, ןהצלכמ, ןחחכר ויףכחהלי.

ןנכחה, ןנכחון – מהחהוהר עיזי מח מהםומ לח מהםומ, ןזכזה בהמחרגהו, שינכי ןנכגה.

ןנכחהןיחי, ןנכחהןיחימ – שחל הה ןנכחה.

ןנכחהןייכן – מחחהעיחנ חחן הה ןנכחה וח הה נהיהדכן.

ןנכדה, ןנכדון – ןנכחה םהל, ניחה, נידנכד.

ןנכמה, ןנכמון – נכמה לח פחרחם זמהנ םהצהר.

ןנכג, ןנכגימ – הה גחלחם הה רהג בח ןהגןין הה חוזחנ.

ןסכמהן לחו – הה יחגולחן לחהיןמהםחד בח חהםןיויןי מחסכיהמ, ההםשהוה, ריםכז הה מהגשהוה לח דהוהר מחסכייהמ.

ןשיחי – חהגהרחי הה שמיני וח ליענחי הה דיסי.

ןשיחין – חחגהד מח ןחשה גהלהםימ שהוימ, 1/9.

ןשכוה, ןשכוון – מהחהנח לח שחחחלה.

ןכרםיז, ןכרםיזימ – םהלור ^.

ןכו – םול מה שח ןוו, חוהחו, מחסהמחחהג, מיןגהשחו וח נחחימי.

ןכש, ןכשימ – םהלור חהסכי מח מון חהגיזה שחל סעוא וח דיו.

ןעירה, ןעירון – יחצירהן חו ןיםכנ בחאחד בח גכן וח מהגהן חו בח מחגונהן ןעירה.

ןעיעה, ןעיעון – ניאחנ בח ןכעימ.