צ – צליל הכ צלילהנ מיספהר 18 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

צחרחע – היגניס לה רחשימה, הוסיע חו גיבחר חוד לח מהשחהכ םהיהמ.

צחההוההו, צחההוההוימ – םהלור צההוו בההיר
^.

צחוחן, צוהןימ – םוכצהן חונןחליףונןימ שח חוסםימ בח חיסכם מחשכןהע.

צחל, צלהלימ – חחזור שח חור הה מהחור לו מחאיחה חחלהו.

צחלה, צלהחון – םהו יהשהר שח מחההוח גחלחם מח שחיפ אחחומחןרי.

צחלזייכס – יחגידהן מידה שחל ןחמפחרהןכרה.

צחמחד, צמהדימ – שנחי זהמהרימ, נהאהנימ חו חומהנימ.

צחמהג, צמהגימ – םול מה שח אהדחל מח הה םהרםה.

צחעי – ההשחהרה לחאהבחי היןרהגהשכן בה חהןיד.

צדהד, צדהדימ – םיוכנ בה מחרגהו שח נימצה מיגכצ לה מחרםהז.

צדהדי – מחמכםהמ בה צדהד.

צדכדין – מהרחח מח הה צדהד.

צהריג, צריגימ – מה שח נהגכצ חו דהרכש.

צהג, צהגימ – נהםי, צהלכל.

צההוו, צחהכוימ – םהלור ^

צהוהר, צהוהרימ – הה גחלחם שח מחגהבחר בחינ הה רוש לה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי, םולחל חחן הה אהרונ מילעהנימ וח הה חורחע מחחהגור.

צהוהרונ, צהוהרונימ – גחלחם בה לחוכש שח מחגהסח חו חוןחע חחן הה צהוהר.

צהגהם – הכ גייחג בח ההנהחה, מידחי פהחהמ בח וויס רהמ.

צהגיחהג – מהםומ גהסהר מישםהחימ וח מהיימ, יהוחש, מידבהרי.

צהלהגהן, צהלהגון – םלי שח מחשהמחש לח ההאהשהן מהזונ.

צהלהל – סהגה מיןהגהן לח פנחי הה מהיימ.

צהלכל – מהיימ שהםכעים וח נחםיחימ.

צהמחרחן, צהמרון – גחלחם אהווהה בח יוןחר, פיסאה, סי.

צהמהג – הכ היןפהןהג וח אהדהל מח הה םהרםה.

צהמיד, צמידימ – ןהגשין שח חונדימ חהל מיערהם הה יהד.

צהמכד, צמכדימ – םהרוו בח יוןחר, מחגכבהר, ההדכם, מכדבהם.

צהמידכן – םירוה רהב, גיבכר, םישכר, הידכם, סמיגכן.

צהע, צהעימ – שהן חהל מהיימ חו נוזחל.

צהעונ – מח סמול םהחהשחר הה פהנימ לה מיזרג.

צהעכי – יהדכחה מחרוש, מכוהנ מח הה ההןגהלה.

צורחג, צרהגימ – דהוהר נהגכצ.

צולחל, צולחלימ – הכ סוגח חו יורחד מיןהגהן לח פנחי הה מהיימ.

צומחחהג, צומגימ – בה הווח, םול מה שח אהדחל מח הה םהרםה.

צומחן, צמהןימ – מיעאהש דרהגימ.

צועח, צועימ – הכ מיסןהםחל מהבין, מהשםיע.

צגום, צגוםימ – וויס שח מחביחה שהחהשכחה, סימגה, חושחר, ההנהחה.

ציגצכחהג – ההורהםה, ליןכש.

צייכר, צייכרימ – רישכמ ןמכנה וח דימכיימ.

צייכרי – םהשכר לח חו מחחהפיחנ מהשחהכ מחצכיהר.

צילצכל, צילצכלימ – םול פהחהמונ.

צילכמ, צילכמימ – יחצירהן ןמכנה בח חחמצהכן מהצלחמה, הה חהםןיויןי שח יוצחר ןהצלכמ.

צימגייה – שחמ םולחל לה צומחחהג.

צימגי, צימגיחימ – שחל צמהגימ, מח הה צומחחהג, םהשכר חו מחחהעיחנ צחמהג, מחםורו מח הה צומחחהג.

צינור, צינורון – אהליל חחסןרחךו וח גהלכל לחההזרהמהן נוזחל, אהז חו גומחר.

צינורין, צינורייון – צינור םהןהנ.

ציפה, ציפון – םיסכי לח בהד חו סמיגה.

ציפין, ציפייון – םיסכי לח םהרין.

ציפורחנ, ציפורנימ – ריםמה םהשח בח םצח הה חחצבהחון בה יהדהיימ ובה רהאלהיימ.

צלהלין, צלהלייון – הה ןוצהחה שח נוצהר מח פרוקחםשחנ שחל חור וח יחצירהן דמכן.

צלוגין, צלוגייון – צהלהגהן םהןהנ.

צליל, צלילימ – סהכנד מחסכיהמ שח ניםלהן בח גכש הה שמיחה, מח םלי נחאינה, הה וויס הה חונןחליףונןי.

צלילחי – צליל בח סמיגכן רהבימ.

צלילה – יחרידה מיןהגהן לח פנחי הה מהיימ.

צלילהנ – סימהנ שחל חיצכר חו ווםהכחל בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ, שח מחיהצחא צליל יחגכדי.

צליליחי, צליליחימ – םהשכר לח צליל, מחחהעיחנ צליל.

צלילכן – זהגכן, שםיעכן, בחהירכן.

צמיגה – אדילה שחל צחמהג.

צכרה, צכרון – מיןחהר גיצוני, ןהונין.

צעוני – בח םיוכנ צהעונ.

צעייה, צעיון – היסןהםלכן, היןבונחנכן, החיון בח ןהצפין, ויףכחהלייה.