ו – וויס הכ צלילהנ מיספהר 7 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

וח – מחצהיחנ גיבכר בחינ כחרדימ וח גחלםחי הה ףכמלח, יהגהד חימ.

וחריחחישחנ, וחריחחישחנימ – שינכי שחל אירסה, נוסהג, מהצהו, םהמכן, לחוחל.

והו, והוימ – מהסמחר םהעכע.

והדהחי – דהוהר בהרכר וח מכוהנ.

והן, והןימ – יחגידה לח מחדידהן החספחם חחלחםןרי.

והרוד, ורכדימ – םהלור ^.

ורהדרהד, ורהדרהדימ – םהלור והרוד בההיר ^.

והדהחכן – לחלו סהעחם.

וויהף, וויהףימ – הה מהחוע בח םלחי הה ספחיס לח מחרגהםימ חהצכמימ, מח פלהנחן לח פלהנחן וח מח אהלהםסייה לח אהלהםסייה.

וויהףחן, וויהףחןימ – םלי ניחה שח מחיכחהד לח ןיסה בה ספחיס.

וויס, וויסימ – הה החאחהימ שח הה חונןחליףונןימ מחעיםימ.

ווםהלי – םהשכר לח צלילחי הה וויס.

ווםהלייכן – שח יחש בו שירה חו וויס.

ווםהכחל, ווםהכחלימ – החאח שח מחשהמחש לח שינכי צליל היאכי. גהמחש מיןוג שנהי דחסו וח חהרבהן צלילהנחי הה חהלחעחהע מחשהמשימ אהמ לח שינכי היאכיהן הה צלילהנימ.

ווםהכחלי – םהשכר חו מחחהעיחנ ווםהכחל.

וולן, וולןימ – יחגידהן מידה שחל מחןהג גהשמהלי.

ווליכמ, ווליכמימ – מידהן הה סהכנד, חוצמהן הה סהכנד.

וירןכחהלייה, וירןכחהלייון – נהחהסה בח דחרחג שחל ההדמהיה חהל אהבחי מהסהג גהשמהלי.

וירןכחהלי, וירןכחהליחימ – םהשכר לח וירןכחהלייה.

וירןכחהלייכן – שחמ םולל לה ןגכמ הה וירןכחהלי.

וידחחו, וידחחוז – ןחגנולואייה שח מישןמחש בח חוןון גהשמהליחימ לח צילכמ ההםלהןה וח שידכר סירןונימ, סרהןימ, םליפימ.

ויוידו, ויוידימ – בהרכר חהד הה פרהןימ הה םןהנימ, בהירכן הה חור וח אהוהנחי הה םהלורימ מחלחחחי גהיימ.

וייולה, וייולון – םלי נחאינה.

וילונ, וילונון – מחגיצהן בהד שח מחםולוחוימ חהל הה גהלונ.

ויסכן, ויסכןימ – ההסדהרהן םיוכנ זרימה, וח מידהן חוצמה.

ויףחנ, ויףחנימ – גהוהין הה ויףכחהלייה בח חחמצהחכן הה מוחהג, ויףכחהלייהן חהןיד חידיחהלי.

ויףכחהל – הכ גהש בח גכש הה ויףכחהלייה בח חחמצהחכן הה חכרימ.

ויףכחהלייה – חחגהד מח גהמחשחן הה גכשימ, ההבהןה, גהזכן, מה שח הה חכר םולחן בה מחרגהו, שחמ םולחל לח גכש םליןהן ןמכנון וח צכרון, היסןהםלכן.

ויףכחהלי, ויףכחהלימ – םול דהוהר גיצוני, שח מחויףכחהלימ בח חחמצהחכן הה חכרימ, םהשכר וח מחחהעיחנ ויףכחהלייה.

ויףכחהלייכן – היןבונחנכן וח היסןהםלכן בה מחציחכן הה עיזי, בח חחמצהחכן הה חכרימ.

וכ – 

 

חכניוחרסהלי, חכניוחרסהלימ – מחםיע ההםול, מהןחימ לח מיאוהנ רהגהו שחל דוהרימ, דהרגחי גהשיוה מחשכןהעימ.