כ – כהכ הכ צלילהנ מיספהר 20 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

כחרד, כחרדימ – בה לינאכה, יחגידה לחשוני חימ מהשמהחכן, שח מכרםהו מח שילכו שחל צלילהנימ וח ווםהכחלימ.

כחרדהלי – בה לחיחדחי ביןכי בח כחרדימ, נחחמהר בחחהלפח, םהשכר לה םונוחרסה וח לח כחרדימ, מכרםהו מח כחרדימ.

כחרדהליחי, כחרדהליחימ – םהשכר חו מחחהעיחנ כחרדימ.

כחרדונ, כחרדונימ – מיםבהצ כחרדימ שח מהסביר חחן מהשמהחכןהמ.

כחרדין – בח חועחנ כחרדי.

כהכ – םריחהן ההעןהחה, פליחה בח היןלהההוכן, ןהחהנחא וח ההנהחה רהב.

כו – כו.

כי – כי.

ככ –כ – כהכ הכ צלילהנ מיספהר 20 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.