וורדון (מילון)
Werdon (Dictionary)

The werdon

The werdon (dictionary) is in the initial stages of development and is continuously being updated.

It comprises of only good, loving and advancing words that have been carefully selected from the Hebrew language, as Hebrew is the basis of the divine Aahava (love) language.

The Werdon includes new words that are missing from the Hebrew language, collected from various languages, transliterated and incorporated with its refined style, as well as newly invented words.

הוורדון

הוורדון (מילון) נמצא בשלבי התפתחות הראשוניים, ומתעדכן באופן שוטף.

הוא מורכב אך ורק מוורדים טובים, אוהבים ומקדמים שנבחרו בקפידה מהמילון העברי, שכן העברית מהווה את בסיס שפת אהבה הדיווין.

הוורדון כולל וורדים חדשים שחסרים בשפה העברית, שנאספו משפות שונות, תועתקו ושולבו עם הסגנון המעודן שלה, וכן וורדים חדשים שהומצאו.