י – יהגהד הכ צלילהנ מיספהר 11 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

יחחכד – מה שח ניןהנ לו יהחהד חהןידי מחסכיהמ.

יחחכדו – הה יחחכד שחלו.

יחרחם, יחרהםון – גחלםהו הה יחרכםימ הה מחזינימ שחל הה צחמהג, פרי םהרםה מחזינ.

יחרידה, יחרידון – הליגה לח מהםומ נהמכג יוןחר, םהןהנ יוןחר.

יחדה, יחדהחימ – בםיחכן בח דהוהרימ, םול מה שח יודחימ וח מחםירימ.

יחדיחה – מחידה גהדהש.

יחדידכן – םחשחר גהוחרי גיבהןי ןוו בחינ חונןחליףונןימ.

יחדידכןי – מיןנההחא בח יחדידכן, גחורכןי.

יחוכ – לחההויחי מח מהםומ חו ןגכמ חהגחר.

יחגולחן, יחגולון – מידהן הה חחעשהרכיון לח ביצכחה דוהרמה.

יחגיח – גהי בה חהןיד.

יחגידחי – יהגיד בח רהבימ סמיגכן.

יחגידה, יחגידון – אודחל מכאדהר שח מחשהמחש םח גחלחם חחגהד, חהגידימ מח סכאהמ.

יחגכד – שונח מח הה שחהר, מחיכגהדכן.

יחגכדי, יחגכדיחימ – ניודהל מח חהגחרימ בח ןגכנוןהו, חועיןו, םישכרהו וח םישהרונוןהו, ןגכנון שחל חחגהד מחיכגהד, חחנ חוד םהמוהכ.

יחגכדייכן – מחחהעיחנ יחגכד, מחיכגהדכן, חהצמייכן, הה חחגכן חו הה מהצהו שחל החיון יחגכדי.

יחןחר – הה גחלחם שח נוןהר, הה שחהר.

יחםכמ – םול הה גומחר, הה ספחיס וח הה זמהנ שח םהיהמימ םח סיסןחמ מחסכדהר וח ההרמוני.

יחםכמי, יחםכמיחימ – םול מה שח מחחהעיחנ יחםכמ, םהשכר וח מחחהעיחנ יחםכמ.

יחמהני – צדהד יהמינ שחלי.

יחמהני, יחמהניחימ – נימצה בח צהד יהמינ, םהשכר חו מחחהעיחנ יהמינ.

יחסוד – הה בהסיס שחל םול דהוהר שח מימחנו ניונה חו מכםהמ דוהרמה.

יחסודי – חוסחם בה פרהןימ מח הה ההןגהלה, הה רישונייכן, חו בסיס הה דהוהר.

יחסודייכן – דייכם וח היןחהמםכן מח הה חחסחנס חו הה בהסיס. םהשכר לח יחסודי.

יחציחה, יחציחון – הה מהחהוהר מח הה פנימ לה גכצ.

יחצירה, יחצירון – ןוצהר חומהנכןי חו חכמהנכןי.

יחצירהןי, יחצירהןיחימ – םהשכר חו מחחהעיחנ יחצירה.

יחצירהןיחכן – שחמ םולחל לח יחגולחן מהגשהוןי לח ההעהםהן ןוצהר חו יחצירה מחםורי, םושחר יחצירה מחפכןהג.

יחציוה – מהנהג חהמידה מחחכזהנ, הה דחרחג שח בו הה חונןחליףונן מהגזים חחן אכענחשהמהןו.

יחציוכן – םהשכר לח יחציוה, חהמידה, ןגכנה שחל גוזחם, םויחכן.

יחציםה, יחציםון – ןהההליג שח בו מהחהוירימ גומחר אחלחמ, בחחיםהר רהג חו נוזחלי לחןוג ןהונין לחהיןםהשח וח לחםהבחל חחן צכרהן הה ןהונין.

יחש – םהיהמ, נימצה, נוגהג.

יחשנהמ – יחש, בח אכענחשהמה שלישי רהבימ, החמ םהיהמימ.

יחשנו – יחש, בח אכענחשהמה שלישי יהגיד, הכ םהיהמ.

יחעחיעח – יהעח בח יוןחר, מהרשימ בח יועיןו.

יהדהני, יהדהנימ – נהחהסה בח חחמצהחכן הה יהדהיימ.

יהחהד, יחחהדימ – הה מהםומ חחלהו רוצימ לחההאיחה.

יהחהר, יחהרון – שחןהג םהרםה אהדול מחגכסח בח חחצימ.

יהחיל, יחחילימ – הכ מישןהמחש בח מינימכמ מהשחהבימ םחדחי לחהאיחה לה ןוצהחה הה רהצכי.

יחחילכן, יחחילכיון – ההסהאהן ןוצהחון ןווימ וח חחגכןיחימ בח יוןחר, דחרחג שימכש מחרהבי שחל הה חחמצהחימ.

יהבו – הכ בהחה בה חהןיד.

יהרהד – הכ חהוהר מח מהםומ אהווה לח מהםומ נהמכג.

יהרום, יחרכםימ – םהלור ^.

יהד, יהדהיימ – הה גחלחם בה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי, מח מיערחם םהע הה יהד וח חהד םצון הה חחצבהחון.

יהדה – הכ ההיה בהםי בה דוהרימ בה חהוהר.

יהדיד, יחדידימ – גהוחר חימ םחשחר גיבהןי ןוו.

יהדין, יהדייון – החןםחנ חו רחגיו שח מחשהמחש לח חהגיזה, פןיגה, סאירה, ההעחהלה…

יהדכחה, יחדכחימ – מכםהר לח םכלהמ, דהוהר שח םכלהמ יודחימ.

יהוחש, יחוחשימ – גהסהר להגכן, שח לו להג חו רהןכו.

יהוהשה, יהוהשון – םהרםה יהוחש שח לו מחגכסח בח מהיימ.

יהזכמ, יחזכמימ – חהםויויןי מחןכגנהנ, לו מיםרי חו ספונןהני.

יהגדהו – מהצהו שחל החיון בחיהגהד בח חהגוה.

יהגהד – גיבכר שחל זח חימ זח, בח צהוןה, בח שיןכע.

יהגחע, יחגחעימ – םהעון רהאלהו גהסכעימ.

יהגהס, יהגהסימ – ןסכמהן לחו, דחרחג היןנהההאכן, אישה, היןיהגחסכן לח חיניהנ חו דהוהר.

יהגהסי – םהשכר לח יהגהס.

יהגהסין – בח חועחנ יהגהסי.

יהגול, יחגולימ – מחסכאהל, יחש לו חחעשהרכן.

יהגיד, יחגידימ – םייכמ שחל חחגהד.

יהןגיל – הכ יהחהסח חחן הה חהםןיויןי הה רישונ.

יהןחד, יחןחדון – מון לח גיזכם חו לח םולוחו מהשחהכ.

יהמ, יהמימ – שחןהג מהיימ מהלכחהג נהןכרהלי חהצכמ, שח מחגהסח םימחהן 3/4 מח פנחי פלהנחןהן הה אהנ שחלהנכ.

יהמי, יהמיחימ – שחל הה יהמ, שהיהג לה יהמ, םהשכר חו מחחהעיחנ יהמ.

יהמינ – חחגהד הה םיוכנימ בה מחרגהו, הההחעחג מח סמול.

יהסהד – היןגיל, החםימ, בהנה.

יהסימ, יחסימימ – בהרביצחכה, ניןהנ להחהסוןו.

יהצה – חהוהר מח הה פנימ לה גכצ.

יהצהם – החחחויר נוזחל.

יהצהר – חהסהם בח יחצירה, החגינ, חהסה, החעים.

יהציחה, יהציחון – הה מהחהור ההגכצה מח ןוג מיונח חו חחזור מחסכיהמ.

יהציו, יחציוימ – םהוכחה, גהזהם, חהמיד.

יהשהו – יושחו בה חהוהר, החניחהג חחן יהשוהנו חהל םיסח, ריצפה…

יהשהנ – חהוהר זמהנ רהב מחחהז שח נוצהר.

יהשוהנ, יהשוהנימ – הה גחלחם הה חהגורי בח מחרםהז הה אכענחשהמה שח חהלהו יושוימ.

יהשיר – פנייה יהשירון לח םיוכנ חו יהחהד מחסכיהמ.

יהשכו – הכ יהגזור.

יהעח, יהעימ – הכ נהחח, חחסןחןי.

יורחד, יורדימ – פונח לח םיוכנ מהןה.

יוזחמ, יוזמימ – הה רישונ לחההניחה ןההליג חו פרויחםן מחסכיהמ.

יוןחר – חוד בחנוסהע.

יוצח, יוצחימ – חווחר מח הה פנימ לה גכצ.

יוצחר, יוצרימ – חוסחם בח יחצירה, מחגינ, חוסח, מחעים.

יושחו – מחניחהג חחן יהשוהנו חהל םיסח, ריצפה… בה הווח.

יועי – מהרחח נהחח, חחסןחןי.

יועיןו – הה יועי שחלו.

ייחכצ, ייחכצימ – מהןהנ חחצה, גהוהן דהחהן מיםצוחי, ההמלהצה.

ייוכש – ההםןהנהן רחןיוכן.

ייזכמ, ייזכמימ – ןיגנכנ וח ההןגהלה שחל דהוהרמה גהדהש.

ייןחהדםחנ – חהןיד, יהןחימ חחן חהצמו לה מהצהו הה םהיהמ.

ייןהגחנ – החיון הה דהוהר חחעשהרי.

ייסכמ, ייסכומימ – ביצכחה, מח הה גהשיוה לה חהםןיויןי.

ייצכו, ייצכוימ – שחמ הה חהםןיויןי שחל מחיהצחו, גיזכם, ביסכס.

ייצכא, ייצכאימ – שחמ הה חהםןיויןי שחל מחיהצחא, הועהחה בימםומ מישחהכ חו דהוהר חהגחר.

ייצכר, ייצכרימ – שחמ הה חהםןיויןי שחל מחיהצחר, ההעהםהן ןוצחר.

יישכר – שחמ הה חהםןיויןי שחל מחיהשחר, מהןהנ צכרה יהשהר, שחןהג מישור, ההגלהםה, איהכצ.

יכוהל, יכוהלימ – חהעים מהיימ נהןכרהלי שח נישפהג לח נהגהל חו נהההר.