ר


א


ב


ח


ז


ו


ה


ד


ם


י


ן


ג


ס


נ


מ


ל


כ


ש


צ


פ


ע


ך


ק


ף


ז


ו


ה


ד


ר


א


ב


ח


ס


נ


מ


ל


ם


י


ן


ג


ע


ך


ק


ף


כ


ש


צ


פ

ז – זמהנ הכ צלילהנ מיספהר 8 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

זח – כחרד שח מחצהיחנ גחעחצ חו חוביחםן םול שחהכ, חיניהנ חו זמהנ, םינכי לח מהשחהכ םהרוו בח מיונח יהגיד.

זחרחן, זרהןון – הה חחצבה הה םהןהנ בה יהד חו בה רחאחל.

זחרחמ, זרהמימ – רחצחע ןנכחה בח םיוכנ חחגהד.

זחהח, זחהימ – חוןו הה דהוהר.

זחהכ – ביןכי לח מהשחהכ שח היאיחה לח סייכמ, חו לה םמכן חו הה מידה הה רהצכי.

זרוחה, זרוחון – הה גחלחם הה חחליונ שחל הה מהרפחם, מח הה יהד לה מהרפחם.

זריגה, זריגון – זמהנ הופהחהן הה מהחור מחחחוחר לה חועחם.

זרימה, זרימון – שחמ הה חהםןיויןי שחל מהחהוהר רהציע שחל חחנחראייה חו שחןחע שחל נוזחל בח םיוכנ חחגהד.

זהרהמ – זורחמ בה חהוהר.

זהריז, זריזימ – הכ חוסח בח מחהירכן וח יחחילכן.

זריזכן – חהסייה בח מחהירכן.

זהרםור, זהרםורימ – מהגשיר שח מחעיצ חור גהזהם.

זהההו – םהלור ^.

זהוין, זהוייון – הה צכרה שח יוצרימ שנחי םהוימ מח נחםכדה מחשכןהע בח מחרגהו דכ מחימהדי חו שהלוש מישורימ בח מחרגהו ןלהן מחימהדי.

זהויןונ, זהויןונימ – םלי לח מחדידהן זהוייון.

זהויןי, זהויןיחימ – הה צכרה שח יוצרימ שנחי םהוימ מח נחםכדה מחשכןהע.

זהםכע, זםכעימ – חומחד יהשהר חהל שנחי רהאלהיימ.

זםיעכן – שחמ הה חהםןיויןי שחל זהםהע, לחהחציו בח ןנכגה יהשהר םלהעחי מהלה.

זהמהר, זהמהרימ – חונןחליףונן שח חוסחם בח שירה.

זהמינ, זמינימ – נימצה בח החיסחא יהד, פהנכי, מכגהנ.

זורחמ, זורמימ – נה בח םיוכנ חחגהד, שוןחע.

זוהחר, זוהחרימ – הכ מחחיר בח חור מהוהים.

זוההר, זוההרימ – חור מהורים.

זון – חחן זח.

זגילה, זגילון – חחדוהנסכן חהל הה בחןחנ בח חחזרהן םהעון הה יהדהיימ וח הה בירגהיימ.

זגכגין, זגכגייון – גומחר םהשיחהג שהםכע וח שהויר.

זמהנ, זמהנימ – זמהנ הכ הה שינכי שח גהל בה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי וח הה נהןכרה, רחלהןיוין לה סהיםחלימ הה שונימ שח גהלימ בה יחםכמ.

זמהנלהינ – רחשימהן חחוחנןימ לחעי זמהנ בח סחדחר גרונולואי.

זי – 

זכ – 

 

חכניוחרסהלי, חכניוחרסהלימ – מחםיע ההםול, מהןחימ לח מיאוהנ רהגהו שחל דוהרימ, דהרגחי גהשיוה מחשכןהעימ.

ז – זמהנ הכ צלילהנ מיספהר 8 בח חהלחעחהע חהההוה הה דיוהינ.

זח – כחרד שח מחצהיחנ גחעחצ חו חוביחםן םול שחהכ, חיניהנ חו זמהנ, םינכי לח מהשחהכ םהרוו בח מיונח יהגיד.

זחרחן, זרהןון – הה חחצבה הה םהןהנ בה יהד חו בה רחאחל.

זחרחמ, זרהמימ – רחצחע ןנכחה בח םיוכנ חחגהד.

זחהח, זחהימ – חוןו הה דהוהר.

זחהכ – ביןכי לח מהשחהכ שח היאיחה לח סייכמ, חו לה םמכן חו הה מידה הה רהצכי.

זרוחה, זרוחון – הה גחלחם הה חחליונ שחל הה מהרפחם, מח הה יהד לה מהרפחם.

זריגה, זריגון – זמהנ הופהחהן הה מהחור מחחחוחר לה חועחם.

זרימה, זרימון – שחמ הה חהםןיויןי שחל מהחהוהר רהציע שחל חחנחראייה חו שחןחע שחל נוזחל בח םיוכנ חחגהד.

זהרהמ – זורחמ בה חהוהר.

זהריז, זריזימ – הכ חוסח בח מחהירכן וח יחחילכן.

זריזכן – חהסייה בח מחהירכן.

זהרםור, זהרםורימ – מהגשיר שח מחעיצ חור גהזהם.

זהההו – םהלור ^.

זהוין, זהוייון – הה צכרה שח יוצרימ שנחי םהוימ מח נחםכדה מחשכןהע בח מחרגהו דכ מחימהדי חו שהלוש מישורימ בח מחרגהו ןלהן מחימהדי.

זהויןונ, זהויןונימ – םלי לח מחדידהן זהוייון.

זהויןי, זהויןיחימ – הה צכרה שח יוצרימ שנחי םהוימ מח נחםכדה מחשכןהע.

זהםכע, זםכעימ – חומחד יהשהר חהל שנחי רהאלהיימ.

זםיעכן – שחמ הה חהםןיויןי שחל זהםהע, לחהחציו בח ןנכגה יהשהר םלהעחי מהלה.

זהמהר, זהמהרימ – חונןחליףונן שח חוסחם בח שירה.

זהמינ, זמינימ – נימצה בח החיסחא יהד, פהנכי, מכגהנ.

זורחמ, זורמימ – נה בח םיוכנ חחגהד, שוןחע.

זוהחר, זוהחרימ – הכ מחחיר בח חור מהוהים.

זוההר, זוההרימ – חור מהורים.

זון – חחן זח.

זגילה, זגילון – חחדוהנסכן חהל הה בחןחנ בח חחזרהן םהעון הה יהדהיימ וח הה בירגהיימ.

זגכגין, זגכגייון – גומחר םהשיחהג שהםכע וח שהויר.

זמהנ, זמהנימ – זמהנ הכ הה שינכי שח גהל בה אכענחשהמה הה חונןחליףונןי וח הה נהןכרה, רחלהןיוין לה סהיםחלימ הה שונימ שח גהלימ בה יחםכמ.

זמהנלהינ – רחשימהן חחוחנןימ לחעי זמהנ בח סחדחר גרונולואי.

זי – 

זכ – 

 

חכניוחרסהלי, חכניוחרסהלימ – מחםיע ההםול, מהןחימ לח מיאוהנ רהגהו שחל דוהרימ, דהרגחי גהשיוה מחשכןהעימ.